GRI Indexes:
GRI102-53

Wskaźniki GRI Standard

Numer standardu GRI
Tytuł Standardu
Numer ujawnienia
Opis wskaźnika
GRI 101


Założenia i podstawy raportowania
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Nazwa organizacji
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Lokalizacja siedziby głównej
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Lokalizacja działalności operacyjnej — w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie 
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Obsługiwane rynki
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Skala działalności
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Opis łańcucha dostaw 
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Polityki dotyczące wynagrodzeń
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Podstawy identyfikowania i selekcji Interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów)
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Okres raportowania
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Cykl raportowania
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Osoba kontaktowa
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102
Ogólne ujawnienia
Indeks GRI
GRI 103
Podejście do zarządzania
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103
Podejście do zarządzania
Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
GRI 103
Podejście do zarządzania
Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 201
Wyniki ekonomiczne
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i Instytucji państwowych)
GRI 203
Pośredni wpływ ekonomiczny
Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
GRI 203
Pośredni wpływ ekonomiczny
Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania
GRI 301
Materiały
Wykorzystane materiały według wagi i objętości
GRI 302
Energia
Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 304
Bioróżnorodność
Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem
GRI 305
Emisje
Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
GRI 306
Ścieki i odpady
Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
GRI 306
Ścieki i odpady
Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI 306
Ścieki i odpady
Waga transportowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie
GRI 307
Zgodność z regulacjami
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 401
Zatrudnienie
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników
GRI 401
Zatrudnienie
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
GRI 403
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą
GRI 403
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pracownicy i współpracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy
GRI 403
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi
GRI 404
Edukacja i szkolenia
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
GRI 404
Edukacja i szkolenia
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 405
Różnorodność i równość szans
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności
Wskaźnik GRI

GRI 205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

GRI Indexes:
Odnotowane przypadki korupcji zakończone:Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników
10
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji
00
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie
0
0
Łącznie
1
0
Wskaźnik GRI

GRI 302 - Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

GRI Indexes:
1Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (MWh)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Nieodnawialnewęgiel1622525,91
-
gaz ziemny2276181,32
2156781
olej opałowy6315,65
-
olej napędowy2 505 506,34
-
SumaSuma zużycia6410529,21
2156781
2Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych  (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (MWh)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Odnawialnebiomasa--
biopaliwa--
energia wiatrowa--
energia słoneczna302,03
-
energia geotermalna168
-
energia wodna--
Inne (t)--
SumaSuma zużycia470,03-
3Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności
Wartości (MWh)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.

energia elektryczna4237058,47
2852918
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)
190336,23
-
SumaSuma zużycia4427394,77
2852918
4Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności
Wartości (MWh)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej
428394,24
340574
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (netto)
1584845,74
-
Całkowita sprzedaż energii chłodniczej
--
Całkowita sprzedaż pary
--
SumaSuma zużycia2013239,98
340574

Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru
8825154,03
4669125
Wskaźnik GRI

GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

GRI Indexes:
Emisje pośrednie według źródła pochodzenia
Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej
24680643,96
1847663
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej
520271,10
199981
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary
11697,10
-
Suma emisji pośrednich25212612,12
2047644
Wskaźnik GRI

GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

GRI Indexes:
Lp.
Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania
Waga odpadów w 2018 r. [Mg]
odpady bezpieczne
odpady niebezpieczne
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa Kapitałowa
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
1
Powtórne wykorzystanie odpadu
33 379,42  
14 594,01
0
0
2
Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie)
3 367,62
1 816,73
1 049,40
15,28
3
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)
19 589 369,92
19 465 505,68
102 066,52
102 039,32
4
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)
31,39
0
217,67
0
5
Składowanie na składowiskach odpadów
30 351 832,32
10 310 972,89
77 173,43
73 867,20
6
Wprowadzanie do głębokich studni
0
0
0
0
7
Przechowywanie na terenie zakładu
234 949,63
228 400,11
78 543,83
77 466,91
8
Inne
1 438,63
211,44
38 979,37
38 826,95

SUMA
50 214 368,92
30 021 500,86
298 030,21
292 215,67
Wskaźnik GRI

GRI 307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

GRI Indexes:
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiskaGK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]
0
0
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych
na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.
0
0
Wskaźnik GRI

GRI 401

GRI Indexes:
Przyjęcia 2018:Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba nowo zatrudnionych pracownikówProcent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Suma:34 24918 5002 7231 1357,95 %6,14 %
Odejścia 2018:Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)Procent odejść pracowników
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Suma:34 24918 5002 2549886,58 %5,34 %
Wskaźnik GRI

GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

GRI Indexes:
 GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
KobietyMężczyźniKobietyMężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy
115
558
2
295
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych
0
3
0
2
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)
3
20
0
2
Liczba wypadków lekkich (incydentów)
106
537
0
293
Całkowita  liczba osób poszkodowanych w wypadkach673291
Wskaźnik GRI

GRI 404-1

GRI Indexes:
 Łączna liczba godzin szkoleniowych
SUMA
GK KGHMKGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych662 066,50501 352,00
Liczba pracowników34 24918 500
Średnia liczba godzin szkoleniowych
19,33
27,10
Wskaźnik GRI

Własne wskaźniki niefinansowe zdefiniowane przez KGHM

Obszar społeczeństwo2016
2017
2018
Utrzymanie pozycji w RESPECT Index
TAK
TAK
TAK1
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego
bd
TAK
TAK2
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami
bd
TAK
TAK3
Działalność sponsoringowa i dobroczynna
w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring
w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu
tj. sport/kultura/nauka]
26,6 mln PLN
25,8 mln PLN
29,6 mln PLN
Efektywność zasobowa2016
2017
2018
Utrzymanie daty wystarczalności zasobów na poziomie roku 2055 lub dalszym
bd
bd
 bd
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]
2 712
2 641
2 558
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]
29 / 152
29 / 148
27 / 139
Utrzymanie uzysków Cu  [%]
98,18
98,23
97,82
Bezpieczeństwo2016
2017
2018
LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)
12.65
10,4
10,3

PDF Version

Download KGHM Sustainable Report 2018 in PDF

Download