Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym związane są z wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi stanowią sprawdzian dla całego sektora wydobywczego i determinują ewaluację strategicznych założeń działalności spółek górniczych. Do głównych obszarów mających największy wpływ na sektor surowcowy należy zaliczyć:

 • Gospodarkę światową: tempo i dynamikę wzrostu gospodarczego, spory handlowe, taryfy celne, rozwój infrastruktury (urbanizacja),
 • Gospodarkę europejską: wzrost gospodarczy w strefie euro, ostateczny kształt i możliwe skutki Brexit-u,
 • Politykę pieniężną: stopy procentowe, koszty finansowania, wahania kursów walut, ryzyka inwestycyjne,
 • Sytuację branży górniczej: stopień zaangażowania w projekty inwestycyjne w obszarze wydobycia, uruchamianie/zamykanie kopalń,
 • Polityki: energetyczną, środowiskową, handlową (ograniczenia w imporcie złomem),
 • Wzrost znaczenia nowych technologii w górnictwie: digitalizacja, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja,
 • Perspektywy rynkowe metali: popyt / podaż surowców, prognozy i założenia cenowe, zwiększenie zapotrzebowania na wybrane metale: nikiel, miedź, kobalt, lit, związane z dalszym rozwojem segmentu elektroniki użytkowej, dynamicznych zmian zachodzących w przemyśle transportowym (EV, pojazdy elektryczne), ale także w efekcie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i towarzyszący mu rozwój sieci jej dystrybucji i systemów magazynowania.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wypracowanych praktykach biznesowych, Grupa KGHM Polska Miedź S.A. od dawna definiuje pojawiające się szanse i zagrożenia, starając się jak najlepiej przygotować do zmian w otoczeniu wprowadzając zmiany w obszarze swojego funkcjonowania, w taki sposób by utrzymać konkurencyjność na rynku.

W średniej i dłuższej perspektywie sytuację konkurencyjną i osiągane wyniki kształtować będą przede wszystkim światowe megatrendy, zidentyfikowane w trakcie prac nad Strategią 4E w następujący sposób:

1. Przełom technologiczny

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Tzw. Przemysł 4.0 - zwiększanie wydajności poprzez połączenie zmian technologicznych i organizacji pracy w branży produkcyjnej
 • Powszechności analizy dużych zbiorów danych wspierającej podejmowanie decyzji (Big Data Analysis),
 • Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT): przyłączenie do sieci www urządzeń z wbudowaną elektroniką i oprogramowaniem, umożliwiające uzyskiwanie informacji na temat pracy tych urządzeni i ich analizowanie w czasie rzeczywistym,
 • Digitalizacja: powszechne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych/technologicznych do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • Rozwój Sztucznej Inteligencji (AI).

2. Zmiany demograficzne i społeczne

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Społeczeństwo oparte na wiedzy: wzrost znaczenia kapitału ludzkiego, zwłaszcza w kontekście rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • Starzejące się społeczeństwa: powszechne wydłużenie okresu aktywności zawodowej ludzi,
 • Pojawienie się tzw. Generacji „Z”: wejście na rynek pracy nowej generacji pracowników o specyficznych wymaganiach i zachowaniach odmiennych istotnie od obserwowanych wcześniej,
 • Trend „lokalności”: współpraca z lokalnymi społecznościami, wspierająca kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

3. Niedobór zasobów naturalnych

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Nowe metody produkcji - zastosowanie nowoczesnych metod, umożliwiających obniżenie zużycia surowców, w tym w znacznie szerszej niż dotychczas skali recykling,
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym - większe wykorzystanie złóż i obniżenie negatywnego wpływu na środowisko,
 • Wyczerpywanie się „łatwo dostępnych” złóż - utrudnione warunki geologiczne przyczyniające się do wzrostu kosztów eksploatacji, a co za tym idzie konieczności zmiany technik wydobycia bądź poszukiwania nowych złóż,
 • Zmienność cen surowców: Ryzyko rynkowe związane ze zmiennością cen surowców.

4. Zmiany klimatyczne

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii: Wzrost udziału OZE w produkcji energii,
 • Nacisk na ekologiczność produkcji: Zmieniające się wymagania konsumentów, wiążące się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra,
 • Elektromobilność - dynamiczny rozwój elektromobilności w celu ochrony środowiska naturalnego,
 • Zaostrzanie się regulacji proekologicznych - aktywna polityka regulacyjna w zakresie troski o środowisko – powstawanie nowych regulacji prawnych dotyczących m.in. emisji zanieczyszczeń.

5. Zmiany układu sił w globalnej gospodarce

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Wzrost znaczenia gospodarek Chin i Indii - dynamika rozwoju gospodarek Chin i Indii sprawi, że staną się one coraz bardziej istotnymi gospodarkami w skali globalnej,
 • Ryzyko ograniczenia wolnego handlu: Decyzje polityczne zaburzające obecny globalny układ biznesowo-gospodarczy,
 • Dywersyfikacja przez rozwój nowych obszarów działalności: Globalne przedsiębiorstwa dywersyfikują swój profil działalności wchodząc w nowe obszary działalności,
 • Wzrost konkurencyjności: Wzmocnienie konkurencji gospodarek i przedsiębiorstw.

6. Szybka urbanizacja

Na ten megatrend składają się przede wszystkim następujące zjawiska:

 • Rozwój miast i wzrost zapotrzebowania na surowce - dynamiczny wzrost miast powiązany z rozbudową infrastruktury, generujący zapotrzebowanie na surowce,
 • Inteligentne budynki/miasta - popularyzacja nowych rozwiązań technologicznych w budownictwie i infrastrukturze miejskiej,
 • Poprawa standardów życia - Poprawa warunków życia obywateli,
 • Wzrost udziału sektora usług - Wzrost udziału sektora usług w gospodarce.
Perspektywy (Outlook)

Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM

Wynikiem analizy i syntezy sześciu globalnych megatrendów było wypracowanie czterech strategicznych kierunków dla rozwoju GK KGHM: Elastyczność, Efektywność, Ekologia i E-przemysł. Na poszczególne kierunki strategiczne składają się następujące działania ujęte w Strategii 4E:

Elastyczność:

Dostosowanie modelu funkcjonowania Grupy KGHM do zmieniającego się otoczenia rynkowego:

 1. Racjonalna gospodarka złożem LGOM.
 2. Optymalizacja produkcji hutniczej.
 3. Projekty eksploatacyjne w Polsce.
 4. Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych.
Efektywność: Poprawa Efektywności wykorzystania zasobów oraz procesów produkcji
 1. Programy ograniczające zużycie energii.
 2. Odtworzenie i dyspozycyjność maszyn górniczych.
 3. Innowacje optymalizujące ciąg technologiczny – program CuBR.
 4. Prace nad zwiększeniem wykorzystania faktoringu.
Integracja Grupy KGHM wokół idei zrównoważonego rozwoju
 1. Przestrzeganie konkluzji BAT
 2. Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 3. Circular economy – Program Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
 4. Rozbudowa OUOW „Żelazny Most”.
 5. Elektromobilność.
Transformacja technologiczna w ramach programu KGHM 4.0
 1. Prace nad realizacją projektów w ramach Programu KGHM 4.0.
 2. Realizacja projektów związanych z automatyzacją ciągów produkcyjnych w oddziałach górniczych i hutniczych.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz