Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Sprawozdanie z wyniku

 od 01.10.2018
 do 31.12.2018 
od 01.10.2017
 do 31.12.2017
od 01.01.2018
 do 31.12.2018
od 01.01.2017
 do 31.12.2017
Przychody z umów z klientami, w tym:
4 4404 59115 75716 024
     z transakcji sprzedaży, dla których wartość
     przychodów nie została ostatecznie
     ustalona na koniec okresu
     sprawozdawczego (MSSF 15, 114)
199ND*831ND*
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(3 642)(3 657)(12 537)(12 022)
Zysk brutto ze sprzedaży
7989343 2204 002
Koszty sprzedaży i koszy ogólnego zarządu
( 269)( 256)( 923)( 877)
Zysk netto ze sprzedaży
5296782 2973 125
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
490(1 315)1 149(2 004)
 przychody z tytułu odsetek obliczone
 z zastosowaniem metody efektywnej
 stopy procentowej
55ND*242ND*
     odwrócenie strat / (straty) z tytułu
     utraty wartości instrumentów finansowych
     i (straty) z tytułu utraty wartości aktywów
     zakupionych lub powstałych dotkniętych
     utratą wartości na moment początkowego
     ujęcia (POCI)
109ND*270ND*
Przychody / (koszty) finansowe
( 275)289( 774)1 033
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem
744( 348)2 6722 154
Podatek dochodowy( 149)( 179)( 647)( 831)
ZYSK / (STRATA) NETTO
595( 527)2 0251 323

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
200200200200
Zysk / (Strata) na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)
2,98( 2,64)10,136,62

* ND - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz