Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
Zysk przed opodatkowaniem
2 672
2 154
Nota 9.3
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
1 119
1 035

Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej
( 219)
( 299)
 
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
150
148

    Przychody z dywidend
( 239)
( 4)

    Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej pożyczek wycenianych
    w wartości godziwej przez wynik finansowy
63
ND*
 
Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań
( 345)
( 2)
 
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
222
43
Nota 4.4
Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
825
940
   Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
(1 448)
-

Różnice kursowe, z tego:
181
( 67)

  z działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych
( 411)
1 180

  z działalności finansowej
592
( 1 247)

Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów
pochodnych
( 74)
152
Nota 12.9
Pozostałe korekty
65
34
 
Razem wyłączenia przychodów i kosztów
300
1 980
 
Podatek dochodowy zapłacony
( 710)
( 934)
Nota 10.4
Zmiany stanu kapitału obrotowego
553
(1 120)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 815
2 080
 
 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nota 9.1.2
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym:
(1 884)
(1 970)

        zapłacone odsetki
( 123)
( 56)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
( 23)
( 21)

Płatności z tytułu udzielonych pożyczek
( 682)
( 490)

Pozostałe płatności
( 84)
( 83)

Razem płatności
(2 673)
(2 564)

    Otrzymane dywidendy
239
4

    Pozostałe wpływy
35
48

Wpływy
274
52

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 399)
(2 512)

 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
2 257
2 416
Wpływy z tytułu cash poolingu
-
160

Razem wpływy
2 257
2 576

Wydatki z tytułu cash poolingu
( 80)
-

Płatności z tytułu zadłużenia
(2 043)
(2 030)
Nota 12.2
Dywidendy wypłacone
-
( 200)
 
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
( 152)
( 138)
 
Razem płatności
(2 305)
(2 368)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
( 48)
208

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
368
( 224)
 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
25
( 24)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
234482
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
627
234

* ND - nie dotyczy – pozycja, dla której nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9, w 2017 r. wyceniana w zamortyzowanym koszcie.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz