Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU


 od 01.10.2018
do 31.12.2018
od 01.10.2017
do 31.12.2017
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Nota 2.3
Przychody z umów z klientami, w tym:
5 7395 87120 52620 358

z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego (MSSF 15.114)
341ND*1 423ND*
Nota 4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(4 753)(4 415)(16 555)(15 204)
 Zysk brutto ze sprzedaży9861 4563 9715 154
Nota 4.1Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(394)(386)(1 380)(1 343)
 Zysk netto ze sprzedaży5921 0702 5913 811
Nota 6.1Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności(404)(259)(662)(474)
Nota 6.2Zysk z odwrócenia tytułu utraty wartości
pożyczek udzielonych wspólnym
przedsięwzięciom
733-733-
Nota 6.2Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej
6579257319
 Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia394(180)328(155)
Nota 4.2
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne, w tym:
129(1 315)308(2 377)

Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej
ND*8ND*
Nota 4.3Przychody i (koszty) finansowe(241)288(761)1 020
 Zysk przed opodatkowaniem874(137)2 4662 299
Nota 5.1Podatek dochodowy(192)3(808)(774)
 ZYSK NETTO682(134)1 6581 525
 Zysk / (strata) netto przypadająca:    
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej684(87)1 6571 568
 Na udziały niekontrolujące(2)(47)1(43)
      
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)200200200200
 Zysk / (strata) na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)3,42(0,44)8,297,84

*ND – nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz