O raporcie

Prezentowany Raport Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok

GRI Indexes:

zawiera dane i wskaźniki dotyczące częściowo Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. (Jednostka Dominująca). Zostało ono przygotowane zgodnie z wytycznymi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz nowelizacji Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342). Raport został sporządzony zgodnie w wymogami raportowania niefinansowego oraz wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w oparciu o wybrane, z zachowaniem zasad kompleksowości opisu, wskaźniki metodyki GRI Standards, poziom core. Do 2017 roku Spółka raportowała w oparciu o wytyczne GRI G-4.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. W 2018 roku nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości, mające wpływ na zmianę ich  modelu biznesowego. W ramach procesu tworzenia Raportu przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością KGHM Polska Miedź S.A. a także z branżą wydobywczo-hutniczą (z ang. metals and mining).

Metodyka Sprawozdawcza

Przygotowanie treści Raportu Zrównoważonego Rozwoju za 2018 rok przebiegało pięcioetapowo:

  • Etap 1. Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju oraz ich wagi, adekwatnych dla Polska Miedź S.A. w celu przygotowania opisu modelu biznesowego. Istotne kwestie definiowane zostały podczas spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A.
  • Etap 2. Potwierdzenie mapy interesariuszy w celu opisu relacji z otoczeniem.
  • Etap 3. Wdrożenie elektronicznego narzędzia do zbierania danych niefinansowych
  • w KGHM Polska Miedź S.A.
  • Etap 4. Wytypowanie i przeszkolenie z zakresu użytkowania elektronicznego narzędzia przedstawicieli KGHM raportujących dane niefinansowe.
  • Etap 5. Zebranie danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów zrównoważonego rozwoju, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w KGHM Polska Miedź S.A.

Spełniamy kryteria FTSE4Good

FTSE Russell (nazwa handlowa FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że KGHM Polska została niezależnie oceniona zgodnie z kryteriami FTSE4Good.
https://www.ftserussell.com/products/indices/FTSE4Good

PDF Version

Download KGHM Sustainable Report 2018 in PDF

Download