DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Polityka Środowiskowa

Wskaźniki GRI:
KGHM ma świadomość, iż prowadząc działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą na globalną skalę, bezpośrednio wpływa na środowisko naturalne. Polityka środowiskowa KGHM potwierdza troskę firmy o obszar, na którym prowadzi działalność. Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Strategię 4E i stanowiącą jej element Strategię CSR, KGHM podejmuje szereg działań w zakresie ograniczania stopnia oddziaływania na środowisko. KGHM rekompensuje wpływ na środowisko naturalne m.in. poprzez modernizacje, pozwalające na obniżenie ilości emitowanych zanieczyszczeń, inwestowanie w innowacyjne i odnawialne źródła energii, efektywne gospodarowanie odpadami, rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych, zalesianie stref ochronnych wokół hut, inwestując w działania z zakresu ochrony środowiska w rejonach  działalności, angażuje się w inicjatywy lokalne, krajowe, branżowe i międzynarodowe na rzecz środowiska. Monitoruje stale dane związane z wpływem  działalności na środowisko. Stosuje się do wymagań wynikających z regulacji oraz standardów i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.

Dbałość o środowisko naturalne jest połączona z modelem biznesowym, w którym poprzez wszystkie tworzące go segmenty – od eksploracji po rekultywację – stosowane są standardy zapewniające bezpieczne i przyjazne dla środowiska prowadzenie działalności operacyjnej.

Główne założenia polityki środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A. są następujące:

 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska,
 • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb oraz możliwości,
 • rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie,
 • bieżąca współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska,
 • współpraca na szczeblu Ministerstwa Środowiska we wdrażaniu polityki ekologicznej kraju,
 • współpraca z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.
Działania w sferze środowiska naturalnego

Działalność na rzecz ochrony środowiska

Wskaźniki GRI:
Dotrzymywanie przez KGHM polska Miedź S.A. rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W roku 2018 Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych 143 mln PLN, w tym największe wydatki w wysokości ponad 32 mln PLN poniesiono na modernizację instalacji do usuwania węglanów w procesie flotacji w Rejonie ZWR Polkowice.

W roku 2018 kontynuowano program wsparcia rolników uprawiających grunty rolne na obszarach oddziaływania instalacji Spółki. Wsparcie miało formę przekazania darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego niezbędnego do wapnowania gleb, w celu obniżenia kwasowości i immobilizacji metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo. Program objął rolników z gminy Grębocice, której na cel wapnowania gleb, zgodnie z uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej, przekazano kwotę 0,8 mln PLN.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r., wyniosły 14 mln PLN. Wysokość uiszczanych opłat otrzymuje się na tak niskim poziomie od dwóch lat, dzięki funkcjonującemu w kopalniach rud miedzi systemowi monitoringu ładunku chlorków i siarczanów, który pozwala obniżyć opłatę za zrzut wód nadosadowych z OUOW Żelazny Most pomniejszyć corocznie o około 22 mln PLN. W roku ubiegłym, w strukturze opłat, największym wydatkiem była opłata za emisję pyłowo – gazową do powietrza: 5 mln PLN. Kolejną pozycją kosztową, ponad 4 mln PLN, jest opłata za składowanie odpadów.

Stan formalno-prawny I zamierzenia w zakresie pozwoleń zintegrowanych

W KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanych jest dziesięć instalacji, na których prowadzenie zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego. W związku z wejściem w życie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1032 w sprawie ustanowienia konkluzji BAT w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych, byliśmy zobowiązani do zmiany pozwoleń dla instalacji hutniczych. W 2018 r. zakończyliśmy procedurę i aktualnie posiadamy nowe decyzje dla HM Głogów, HM Legnica oraz HM Cedynia.

Ponadto Zakład Hydrotechniczny posiada zezwolenie na prowadzenie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most i wymagane prawem zezwolenia sektorowe. Kopalnie funkcjonują na podstawie aktualnych pozwoleń sektorowych w zakresie emisji do powietrza i gospodarki odpadami.

Instalacje HM Głogów i HM Legnica oraz bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie posiadają także zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami CO2, ponieważ od roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w obligatoryjnym Systemie Handlu Emisjami Unii Europejskiej (EU ETS).

W 2018 r. emisja poprzedniego roku (2017) w ilości 1080 tys. Mg CO2 r. rozliczona została bezpłatnymi uprawnieniami (około 950 tys. Mg CO2) uzupełnionymi zakupami uprawnień (EUA – uprawnienia do emisji Unii Europejskiej i CER – jednostki poświadczonej redukcji emisji).

Przewiduje się, że emisje 2018 r. na poziomie około 1,15 mln Mg CO2 rozliczone zostaną dzięki bezpłatnym uprawnieniom dla HM Głogów, HM Legnica oraz uprawnieniom dla BGP Polkowice i BGP Głogów (około 930 tys. Mg CO2) oraz uprawnieniom z ubiegłych lat i dokonanym zakupom uprawnień (EUA i CER) na kwotę 10 mln PLN.

Do najistotniejszych, planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, należą:

 • zakończenie budowy instalacji prażenia koncentratów w Hucie Miedzi Głogów,
 • aktualizacja pozwolenia zintegrowanego dla realizowanej inwestycji w Hucie Miedzi Legnica -  pieca WTR,
 • nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2,
 • prace związane z bezpieczeństwem OUOW Żelazny Most m.in. dociążenia zapór składowiska,
 • kontynuacja programu promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym skierowanego do ludności zamieszkującej najbliżej naszych instalacji hutniczych,
 • budowa kwatery południowej OUOW Żelazny Most.

Działalność na rzecz spełnienia wymogów reach

KGHM jest członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów Rozporządzenia WE Nr 1907/2006 tzw. Rozporządzenia REACH. W 2018 r. współpraca z konsorcjami wiązała się z dostosowywaniem się firm do zmieniających się wymogów REACH odnośnie dokumentacji rejestracyjnych, klasyfikacji substancji, oceny i autoryzacji. Te zmiany mają być prowadzone płynnie i dlatego konsorcja REACH będą nadal funkcjonowały. W 2018 r. koszty KGHM na rzecz współpracy z konsorcjami wyniosły 202 tys. EUR i 7 tys. GBP. Przewiduje się, że bieżąca współpraca z konsorcjami REACH będzie się kształtować na poziomie 140 tys. EUR rocznie.

Aktualizacja dokumentacji BREF

Dokumenty BREF są wymogiem UE i obejmują opisy technik różnych gałęzi przemysłowych ze wskazaniem technik najlepszych ekologicznie, aby służyć Państwom Członkowskim jako odniesienie przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych. Prace są prowadzone przez Joint Research Centre – Institute of Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) w Sewilli przy współpracy z Technicznymi Grupami Roboczymi (TGR), składającymi się z przedstawicieli Państw Członkowskich, organizacji i przemysłu (w tym KGHM). W 2018 roku zakończyły się prace nad uaktualnieniem dokumentu BREF dla gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego MWEI BREF. Dokument został opublikowany w grudniu 2018 r.

Działania w sferze środowiska naturalnego

Działania zmniejszające wpływ środowiskowy

Wśród krajowych Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., największy wpływ na środowisko ma działalność prowadzona przez spółkę „Energetyka” Sp. z o.o. W 2018 r. spółka poniosła najwyższe opłaty środowiskowe. Wyniosły one 3,8 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (ponad 2,9 mln PLN) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza (0,8 mln PLN). W 2018 r. w spółce były realizowane inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym: EC-3 Głogów – budowa kotłów gazowych wodnych, EC-4 Legnica - modernizacja kotła parowego, EC-1 Lubin – budowa instalacji oczyszczania spalin.

Ze względu na specyfikę produkcji (materiały wybuchowe, systemy inicjujące, dodatek do paliwa), wpływ na środowisko ma również działalność spółki NITROERG S.A. Wysokość opłat środowiskowych poniesionych w 2018 r. wynosi tam 0,5 mln PLN. W 2018 r. Spółka realizowała inwestycje, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko, a były to: oczyszczalnia ścieków, budowa nowej instalacji do produkcji dodatku do paliw, która umożliwi ponowne wykorzystanie zatężonych kwasów w procesie produkcji.

DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Polityka energetyczna

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki. Proces wdrażania standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. (28 listopada 2016 roku).

Polityka Energetyczna definiuje najważniejsze założenia działalności KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze zarządzania energią. Przestrzegając jej wytycznych, Spółka zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wszelkich zasobów wymaganych do realizacji zaplanowanych celów i zadań w obszarze zarządzania energią,
 • prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z zarządzaniem energią,
 • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości energetycznej i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki oraz kontrahentów, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
 • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
 • współpracy z partnerami oraz dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Założenia przyjęte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. realizowane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

Efektem stosowania Polityki Energetycznej w KGHM Polska Miedź S.A. jest szereg wprowadzonych regulacji oraz działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, prowadzenie gospodarki energetycznej, obejmujące m.in.:

 • zasady postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
 • przeglądy energetyczne wykonane w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
 • zatwierdzone cele i zadania
 • wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.
Działania w sferze środowiska naturalnego

System Zarządzania Energią (SZE)

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w Energetyce Sp. z o.o. wdrożony został System Zarządzania Energią (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012.

Efektem wdrożenia SZE oraz stosowania Polityki Energetycznej, jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku certyfikowanego systemu zarządzania energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej oraz dalsze doskonalenie procesu optymalizacji zużycia energii.

Przeprowadzony w czerwcu 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A. pierwszy audyt nadzoru przez zewnętrzną jednostkę Certyfikującą UDT Cert potwierdził, że w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje SZE wg ISO 50001 i  podtrzymał  uzyskany we wrześniu  2017 roku Certyfikat.

W wyniku przeprowadzonych przeglądów energetycznych zostały wyznaczone 46 cele do zrealizowania w ramach poprawy efektywności energetycznej. Zdefiniowano 46 zadań energetycznych oraz określono kluczowe wskaźniki wyniku energetycznego. Wdrożenie SZE, to również zmniejszenie kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych. W roku 2017 oszczędności z tego tytułu wyniosły około 34 GWh energii. Planowane jest, że do roku 2020 Spółka uzyska kolejne oszczędności na poziomie 230 GWh energii (700 GWh energii pierwotnej). Jednocześnie Spółka zmniejsza ilość emisji gazów cieplarnianych, a tym samym obniża koszt zakupu praw do emisji CO2, co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur poprawiane jest bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie kompetencji pracowników.

Przedstawione powyżej działania strategiczne, realizowane w zgodzie z przyjętymi, bazującymi na  fundamencie etycznym, zasadami zarządzania, a także w oparciu o systematykę funkcjonowania w ujęciu zrównoważonego rozwoju, pozwoliły Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na osiągnięcie w roku 2018 odpowiednich wyników we wszystkich sferach jej działania.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz