Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest grupą globalną, otwartą na nowe kierunki rozwoju, z bogatymi tradycjami górniczo-hutniczymi. Z uwagi na swoją wielkość, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. istotnie wpływa na dobrostan społeczności, regionów, a nawet krajów - nasza działalność w sferze zagadnień społecznych jest przez to szczególnie ważna. Przyjęte wartości pozwalają na realizację celów społecznych, związanych ze Zrównoważonym Rozwojem Grupy w sposób mądry i odpowiedzialny

Odpowiednio kształtowane relacje z klientami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi, społecznościami lokalnymi, mają kluczowe znaczenie dla Zrównoważonego Rozwoju Grupy. W relacjach tych KGHM przestrzega przepisów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzi  działalność, respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Reources, European Innovation Partnership, Federation of European Mineral Programs oraz krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału  w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.

Kluczowe zasady kształtowania relacji z Interesariuszami Grupy:

 • Przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A.
 • Dotrzymywanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych złożonych klientom, dostawcom, partnerom społecznym.
 • Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
 • Nieoferowanie ani nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. bierze odpowiedzialność za jakość produktów i usług

We wzajemnych relacjach Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga przestrzegania zasady „zero tolerancji dla korupcji”. Kładzie nacisk na transparentność przeprowadzanych transakcji. Monitoruje łańcuch dostaw i śledzi życie  produktów. Partnerzy biznesowi kooperujący z Grupą KGHM Polska Miedź S.A. podlegają weryfikacji pod kątem ryzyka korupcyjnego. Działania biznesowe prowadzi wyłącznie z podmiotami o sprawdzonej reputacji.

Strategia Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla podejście w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do osiągnięcia pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego poprzez:

 • wzmożoną promocję KGHM w inicjatywach branżowych krajowych i międzynarodowych (zakres zrównoważonego rozwoju),
 • wsparcie komunikacyjne w utrzymaniu i rozwoju współpracy handlowej z długoletnimi i stabilnymi partnerami,
 • rozwój współpracy międzysektorowej,
 • uzyskanie pozycji „inwestora z wyboru” dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju,
 • respektowanie praw człowieka i uwzględnianie oczekiwań społeczności lokalnych.
Działania w sferze zagadnień społecznych

Polityka prawa konkurencji Grupy Kapitałowej

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Jej celem jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, mających zastosowanie we wszystkich krajach działalności.
Działania w sferze zagadnień społecznych

Polityka odpowiedzialnego łańcucha dostaw

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Jej celem jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, mających zastosowanie we wszystkich krajach działalności.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz srebra jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców a także zapewnienie, że nabywane towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Jednostka Dominująca KGHM Polska Miedź S.A. w pełni wdrożyła wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra. System ten podlega niezależnemu, zewnętrznemu audytowi w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance oraz uzyskaniu certyfikacji LBMA (The London Bullion Market Association).

W 2018 roku Procedurę Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Kruszców pozytywnie przeszli wszyscy Dostawcy KGHM Polska Miedź S.A..

Opis polityki dla kontrahentów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na stronie www:
https://kghm.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw

Działania w sferze zagadnień społecznych

Dialog społeczny i współpraca ze społecznościami lokalnymi

Wszędzie, gdzie Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa lub zamierza działać, spotyka się z lokalnymi władzami. Prowadząc działania na kilku kontynentach KGHM styka się z różnymi kulturami i wchodzi w interakcję z lokalną, rdzenną społecznością. Zachowanie poprawnych relacji ze społecznościami lokalnymi i partnerami społecznymi, to jeden z ważnych priorytetów Grupy.

W podejściu do współpracy z lokalnymi społecznościami Grupa kieruje się następującymi zasadami:

 1. budowanie zasad długofalowej współpracy w zakresie zaangażowania społecznego,
 2. ustalanie zasad dialogu ze społecznościami lokalnymi i zyskanie społecznej akceptacji na prowadzenie działalności („licence to operate”) w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe,
 3. wprowadzanie jednolitych i transparentnych zasad w zakresie dobroczynności i sponsoringu – budowanie pozycji globalnego lidera dbającego o dobro wspólne,
 4. tworzenie programów zaangażowania społecznego na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań Interesariuszy oraz odpowiedzi na ich potrzeby,
 5. wspieranie kluczowych procesów inwestycyjnych KGHM na wszystkich ich etapach.

W każdym obszarze swojego działania Grupa KGHM Polska Miedź S.A., czuje się odpowiedzialna za lokalne społeczności i analizuje aspekty społeczne i kulturowe swojego oddziaływania.

W ramach dialogu społecznego KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z gminami z Zagłębia Miedziowego między innymi przy strategiach ich rozwoju, wspomaga ich rozbudowę poprzez płacenie podatków, zatrudnianie mieszkańców z lokalnych miejscowości, oraz realizuje szereg Porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Wójtowe, Burmistrzowie i Prezydenci rokrocznie biorą udział także w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Jednostka Dominująca sponsoruje wydarzenia organizowane przez Gminy, udziela wsparcia z budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny.

W marcu 2018 roku zostało podpisane trójstronne Porozumienie pomiędzy KGHM, Miedziowym Centrum Zdrowia oraz Gminą Głogów na prowadzenie badań specjalistycznych u osób, u których stwierdzono podwyższony poziom arsenu z terenu Gminy Miejskiej Głogów.  W ramach negocjacji z  Gminą Żukowice w sprawie budowy szybu GG-2 w październiku 2018 roku podpisano Porozumienie, zgodnie w którym oprócz środków finansowych na rozwój gminy, KGHM zapewni opiekę zdrowotną mieszkańcom oraz karty rekreacyjne. Niniejszy rysunek pokazuje wyniki podejmowanych przez Grupę działań:

Najbogatsze gminy Dolnego Śląska (w nawiasie miejsce w Polsce):

Źródło: https://wroclife.pl/nasze-miasto/najbogatsze-gminy-dolnego-slaska-2017/

W czerwcu 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.

Działania w sferze zagadnień społecznych

Fundacje, aktywność sponsoringowa i programy CSR

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym.

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest powstała w 2003 roku Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną, pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. Fundacja wspiera ważne społecznie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej w czterech obszarach – zdrowia i bezpieczeństwa, nauki i edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury i tradycji.

Wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe, które udzielane są: osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz instytucjom na realizację projektów.

W 2018 roku Fundacja wsparła wiele wartościowych działań, a mimo to nie była w stanie sprostać rosnącym potrzebom otoczenia oraz społeczeństwa. Poziom udzielonej pomocy na rzecz instytucji stanowił 29% zarejestrowanych wszystkich wniosków, a w przypadku wsparcia osób fizycznych było to 23%.

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2019 roku nadal koncentrować się będzie na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programów i konkursów. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane będą z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy.

Najważniejsze wyniki związane z działalnością statutową Fundacji KGHM Polska Miedź w 2018 roku są następujące:

Zdrowie i bezpieczeństwo

to strategiczny obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź. W roku 2018 dofinansowano realizację 74 projektów na kwotę  3 686 410,00 PLN oraz obdarowano 175 osoby fizyczne na łączną kwotę 1 499 880,67 PLN.

Sport i rekreacja

to obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź, który w 2018 roku cieszył się największym zainteresowaniem pośród beneficjentów. Wydatkowano kwotę 4 570 032,10 PLN na realizację 171 projektów.  Fundacja traktuje sport i rekreacje jako ważną dziedzinę życia społecznego i dlatego zamierza kontynuować działania promujące  aktywny i zdrowy styl życia.

Fundacja

odnosi się z szacunkiem do dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Tylko w roku 2018 dofinansowano 150 projektów z obszaru  kultura i tradycje na łączną kwotę 8 263 551,65 PLN. W 2019 roku Fundacja będzie wspierać projekty polegające na upamiętnianiu i przybliżaniu polskiego dziedzictwa kulturowego lub historycznego oraz wzmacniać lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i globalnym.

Nauka i edukacja

to obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź, w ramach którego w 2018 roku wydatkowano kwotę 2 565 532,33 PLN na realizację 74 projektów. W 2019 roku Fundacja zamierza prowadzić wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego. Będzie propagować innowacje w edukacji, głosić potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy. Więcej informacji o działaniach i projektach Fundacji KGHM Polska Miedź znajduje się na http://www.fundacjakghm.pl/

W 2014 r. KGHM Polska Miedź S.A. utworzyła dla realizacji działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo-hutnicze Zagłębia Miedziowego Fundację Revimine. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą.

Od 2016 roku KGHM Polska Miedź S.A. wraz z kilkunastoma innymi największymi polskimi przedsiębiorstwami, z kluczowych sektorów gospodarki jest fundatorem Polskiej Fundacji Narodowej. Więcej o PFN na https://www.pfn.org.pl

Sponsoring

Jednostka Dominująca jest mecenasem kultury i nauki. Wspiera inicjatywy zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Regularnie wspiera szereg inicjatyw sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Jest głównym sponsorem (właścicielem) Zagłębia Lubin - drużyny piłki nożnej z Ekstraklasy, wspiera zespoły piłki ręcznej i siatkówki z najwyższych ligowych rozgrywek w Polsce, współpracuje z pływakiem Radosławem Kawęckim.

KGHM Polska Miedź S.A. jest od lat jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach, wspiera również wydarzenia biegowe - Cross Straceńców, czy Noworoczny Marszobieg w Głogowie, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem”, a także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Kwoty przyznane w 2018 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu na poszczególne obszary są następujące:

Obszar
Przyznana kwota w PLN
Sport
22 289 270,00
Kultura
5 514 214,75
Nauka
1 826 500,00
Razem
29 629 984,75

Kwota wydatkowana przez Grupę Kapitałową KGHM (z wyłączeniem Jednostki Dominującej) na realizację działań w ramach Sponsoringu w 2018 roku wyniosła: 5 409 972 PLN.

Programy CSR KGHM Polska Miedź S.A.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, to dziś ważne elementy działalności biznesowej, budujące równowagę między dochodowością przedsiębiorstwa, a szeroko rozumianym interesem społecznym. Wyjątkowego znaczenia CSR nabiera w branży wydobywczej. Firmy takie jak KGHM, ze względu na specyfikę swojej działalności, ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia. Realizując misję społecznej odpowiedzialności Spółka ma świadomość, że stabilna i pomyślna przyszłość, znaczona jest dobrymi relacjami ze wszystkimi Interesariuszami Spółki. Stąd konieczność prowadzenia ciągłego „dialogu” z naszymi interesariuszami, który pozwala odnawiać ważną dla firmy „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją biznesowej działalności.

EKO Zdrowie

Program EKO-Zdrowie, uruchomiony ponad 4 lata temu, obejmuje projekty prozdrowotne kierowane do jak największej liczby odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Szeroką propozycją działań programowych KGHM stara się osiągnąć równowagę między interesem biznesowym, a interesem społecznym otoczenia, w którym działa firma. Na działania prozdrowotne programu składają się m.in. cykliczne zajęcia nordic walking dla dorosłych, zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla Seniorów 60+ oraz lekcje nauki pływania dla dzieci. (Miernik: do tej pory odbyło się 7 edycji zajęć, w których uczestniczyło ponad 1 000 osób).

Jesienią 2018 roku miała miejsce kolejna edycja lekcji nauki pływania w pięciu miastach regionu. Nauka pływania zakładała cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Zajęcia odbywały się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego. Uczestniczyło w nich ponad 350 dzieci. (Miernik: do tej pory odbyło się 7 edycji zajęć nauki pływania, w których uczestniczyło 2 000 dzieci).

Obok powyższych projektów KGHM Polska Miedź S.A. wdrożyło jesienią 2018 roku zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla Seniorów 60+. Projekt objął 90 osób (po 45 osób) w dwóch miastach: Lubin i Legnica. (Miernik: do tej pory odbyła się 1 edycja zajęć, w której uczestniczyło 90 osób w wieku 60+.)

Wolontariat KGHM "Miedziane serce"

KGHM Polska Miedź jest szczególnie dumny z realizowanego w grupie KGHM Wolontariatu Pracowniczego „Miedziane serce”. Pojawiające się od lat indywidualne inicjatywy pracowników, którzy spontanicznie chcą pomagać innym, dzieląc się swoimi umiejętnościami, kompetencjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, sprawiły, że akcje mają różnorodny charakter, od dzielenia się najcenniejszym płynem czyli krwią, remontowania wiejskich świetlic czy pomieszczeń do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, sprzątania lasów, sadzenia kwiatów i drzew przy hospicjach po prelekcje na temat ochrony pszczół, sadzenia roślin miododajnych, organizacje punktów żywieniowych dla biegaczy Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej latem i zimą.

Dzięki wspólnym działaniom Wolontariusze KGHM rozwijają własne kompetencje, takie jak: umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów. Ten rozwój zawsze procentuje w codziennej pracy zawodowej górników, hutników i pracowników administracji biurowej. Kiedy pojawia się hasło „działamy”, nikt nie ma oporów, ponad 34 tysiące pracowników KGHM potrafi się zintegrować, zjednoczyć siły i realizować dane przedsięwzięcie, aby pomóc. Pomagają potrzebującym kolegom z pracy, ich dzieciom, ale i nie tylko Wolontariusze nie są obojętni na los mieszkańców Zagłębia Miedzowego. Wolontariat silnie integruje wszystkich pracowników Spółki przede wszystkim wzmacnia identyfikację z KGHM. Pozwala na wspieranie społeczności lokalnych oraz realizacje przedsięwzięć ekologicznych.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz