Grupa KGHM i Nasze Otoczenie

Kim jesteśmy

Wskaźniki GRI:

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną, innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Grupa KGHM należy do ścisłej światowej czołówki producentów srebra i miedzi. Produkuje również złoto, nikiel, ren, ołów i platynowce. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza rudy polimetaliczne głównie miedzi i srebra – początkowo w oparciu o jedno z największych na świecie złóż zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce, a obecnie prowadząc już działalność na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy KGHM Polska Miedź S.A. jako jednostka dominująca oraz kilkadziesiąt spółek zależnych - w sumie 75 podmiotów, zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

Grupa KGHM i Nasze Otoczenie

Nasze aktywa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa geologiczne i górnicze w krajach niskiego ryzyka. Należące do Grupy złoża oraz kopalnie rud  miedzi, srebra, molibdenu, niklu i metali szlachetnych zlokalizowane są w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Złoża położone w południowo - zachodniej Polsce kontrolowane są w pełni przez KGHM. Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD., Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, zlokalizowana jest w Chile. W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się ponadto projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej (Victoria, Sierra Gorda Oxide, Ajax), jak i inne projekty eksploracyjne. Przedstawiono je na poniższym rysunku oraz w tabeli:


Rys. Lokalizacja aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywa geologiczne

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stara się budować swój portfel aktywów geologicznych w oparciu o dwa najważniejsze założenia. Pierwszym z nich jest odpowiednio wysokie nagromadzenie produktu użytecznego w złożu. Pozwala ono na uzyskiwanie w pracy górniczej na tych aktywach geologicznych wysokich poziomów efektywności ekonomicznej w ujęciu krótkoterminowym. Drugim z założeń jest oparcie się na złożach o odpowiednich poziomach perspektywiczności czasu ich eksploatacji. Pozwala to na uzyskanie wysokich poziomów efektywności ekonomicznej w ujęciu strategicznym, co jest możliwe dzięki odpowiednio długiemu czasowi życia projektów górniczych. Jest on ważny dla KGHM również ze względu na wysokie standardy w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z powyższych względów, a także w związku z fundamentalną dla działalności górniczej kwestią źródeł eksploatowanych surowców, KGHM stara się lokować swoją działalność w okręgach złożowych o uznanej na świecie roli, będących często wręcz największymi w danej części świata. W oparciu o powyższe kryteria dobrany został i rozwijany jest obecny portfel posiadanych przez KGHM aktywów geologicznych.

Złoża polimetaliczne zlokalizowane w Polsce na monoklinie przedsudeckiej oraz w niecce północnosudeckiej, dla których KGHM posiada swe koncesje poszukiwawcze i wydobywcze lub jest w trakcie ich pozyskiwania, należą do najbogatszych i najbardziej perspektywicznych złóż miedzi, srebra oraz innych metali w Europie, stanowiąc podstawę dla funkcjonowania aktywów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. przez okres najbliższych 35 lat.

Dotyczy to złóż już eksploatowanych w okolicach Lubina i Polkowic, jak i złóż zalegających w rejonie Głogowa, Bytomia Odrzańskiego oraz Luboszyc. W związku z eksploatacją od kilkunastu lat złoża soli cechsztyńskich, zalegających nad powyższymi złożami polimetalicznymi, KGHM rozwinął również kompetencje w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż solnych.

W przypadku zagranicznych aktywów geologiczno-górniczych wydobycie prowadzone jest na innego rodzaju typach złóż niż w Polsce. Proces przerobu rudy miedzi prowadzony jest zarówno poprzez flotację minerałów siarczkowych, jak również przerób rudy tlenkowej miedzi metodą SX-EW (ługowanie rudy wraz z ekstrakcją rozpuszczalnikową oraz elektrowydzielaniem).

Grupa KGHM i Nasze Otoczenie

Aktywa górnicze i hutnicze

W oparciu o powyższe aktywa geologiczne rozwijane są aktywa górnicze a następnie aktywa hutnicze. Opisane zostały one poniżej, w kolejnych tabelach:

Polska

Polska

ZG Polkowice -
Sieroszowice

ZG Polkowice - Sieroszowice
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni:
Podziemna
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Produkty towarzyszące:
Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża:
Stratoidalne
Produkt końcowy:
Ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2018 r.
195,7 tys. t

Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi eksploatację złoża w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W obszarze górniczym “Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

ZG Rudna
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni:
Podziemna
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Produkty towarzyszące:
Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża:
Stratoidalne
Produkt końcowy:
Ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2018 r.
186,2 tys. t
Polska

ZG Rudna

Kopalnia Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od granic miasta Polkowice. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarach górniczych „Rudna” oraz w części obszarów górniczych „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Głębokość zalegania eksploatowanego aktualnie złoża wynosi od 844 do 1250 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną, z zastosowaniem techniki strzałowej. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

Polska

ZG Lubin

ZG Lubin
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni:
podziemna
Kopalina główna:
ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:
srebro, ołów, złoto
Typ złoża:
stratoidalne
Produkt końcowy:
ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2018 r.
70,1 tys. t

Kopalnia Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku na północ od granic miasta Lubina. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 368 do 1006 m.Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym ustanowionym dla miasta Lubina, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi około 8 mln t rudy rocznie.

HM Głogów
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty:
surowcowa
Produkt końcowy:miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2018 r.
387,3 tys. t
Polska

HM Głogów

Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w oparciu o jednostadialny zawiesinowy przetop koncentratów bezpośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (do 30 tys. t rocznie), srebro (około 1200 t), złoto (około 2,6 t) oraz kwas siarkowy (ponad 507 tys. t). 

Polska

HM Legnica

HM Legnica
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty:
surowcowa
Produkt końcowy:miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2018 r.
114,5 tys. t

Huta zlokalizowana w Legnicy, o aktualnej zdolności produkcyjnej rzędu 120 tys. t miedzi elektrolitycznej./rok Eksploatowana od lat 50. XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje też wlewki okrągłe, ołów rafinowany w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – około 115 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu. 

HM Cedynia
Lokalizacja:
Dolny Śląsk, Polska
Własność:
Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty:
Przetwórcza
Produkt końcowy:Walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2018 r.
248,8 tys. t walcówki miedzianej i 17,6 tys. t drutów miedzi beztlenowej
Polska

HM Cedynia

Walcownia Miedzi Cedynia, zlokalizowana w okolicach Orska ,swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej w 75% z HM Głogów oraz w 25% z HM Legnica. Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod, produkowana w ilości około 250 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej, produkowany w ilości około 18 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Kopalnia
Robinson

Kopalnia Robinson
Lokalizacja:
Nevada, USA
Własność:
100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni:
Odkrywkowa
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Metale towarzyszące:
złoto i molibden
Typ złoża
Porfirowe / skarnowe
Produkt końcowy:
Koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Produkcja płatnej miedzi w 2018 r.
48,0 tys. t

Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50. Kopalnia obejmuje trzy duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda jest następnie przerabiana w zakładzie przeróbki na koncentrat miedzi i złota oraz osobno na koncentrat molibdenu.

Kopalnia Carlota
Lokalizacja:
Arizona, USA
Własność:
100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni:
Odkrywkowa
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Typ złoża
Porfirowe
Produkt końcowy:
Katody miedziane
Wydobycie miedzi w urobku w 2018 r.
3,2 tys. t
Stany Zjednoczone

Kopalnia
Carlota

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizona na poziomie 1 300 metrów (4 200 stóp) n.p.m. Otoczenie kopalni to górzysty, pustynny teren. Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych. W 2018 r. wznowiono eksploatację górniczą w obszarze Eder South.

Kanada

Kanada

Zagłębie Sudbury

Zagłębie Sudbury
Lokalizacja:
Sudbury, Ontario, Kanada
Własność:
100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni:
Podziemna
Kopalina główna:
Ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Typ złoża
Spągowe (footwall) / kontaktowe Ni
Produkt końcowy:
Ruda miedzi i niklu
Produkcja płatnej miedzi w 2018 r.
7,4 tys. t

Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, ok. 400 km na północ od Toronto. KGHM INTERNATIONAL LTD. Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża - głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów. Całość rudy jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.

Projekt Victoria
Lokalizacja:
Sudbury, Ontario, Kanada
Własność:
100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni:
Podziemna
Kopalina główna:
Ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące:
Złoto, platyna i pallad
Czas życia kopalni:
13 lat
Produkt końcowy:
Ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna:
17 tys. t Ni, 19 tys. t Cu
Kanada

Projekt
Victoria

Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Całość rudy wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji do poziomu około 2200 m poniżej poziomu terenu.

Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 r. bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria, obejmujące głębienie pierwszego szybu (wentylacyjnego) przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych oraz w dalszej kolejności głębienie szybu produkcyjnego. W 2018 r. dokonano weryfikacji wymaganych pozwoleń dla projektu oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem aplikacji o ich uzyskanie, głównie w aspekcie zaplanowanych prac dotyczących budowy wybranych elementów infrastruktury projektu. Zespół projektowy prowadził również prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury i obszaru projektu, z rozwojem formalno-prawnym projektu oraz z utrzymaniem relacji z ludnością rdzenną w Ontario w Kanadzie.

Kanada

Projekt
Ajax

Projekt Ajax
Lokalizacja:
Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada
Własność:
80% KGHM INTERNATIONAL LTD.; 20% Abacus Mining and Exploration Inc.
Typ kopalni:
Odkrywkowa
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Metale towarzyszące:
Metale szlachtne (złoto i srebro)
Czas życia kopalni:
19 lat
Produkt końcowy:
Koncentrat miedzi
Prognozowana produkcja roczna
53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver, w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W styczniu 2016 r. opublikowano Zaktualizowane Studium Wykonalności, zastępujące wcześniejszą jego wersję datowaną na 6 stycznia 2012 r. Zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tys. t. rudy.

W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych. W 2018 r. prowadzone były prace związane z niezbędnym monitoringiem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

Chile

Chile

Sierra
Gorda

Kopalnia Sierra Gorda i projekt Sierra Gorda Oxide
Lokalizacja:
Region II, Chile
Własność:
55% KGHM INTERNATIONAL LTD.;
45% spółki grupy Sumitomo:
- 31,5% Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
- 13,5% Sumitomo Corporation
Typ kopalni:
Odkrywkowa
Kopalina główna:
Ruda miedzi
Metale towarzyszące:
Molibden, złoto
Czas życia kopalni:
25 lat dla obecnego złoża w oparciu o I fazę inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł. Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż
Produkt końcowy:
Koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatnej miedzi w 2018 r.
96,9 tys. t miedzi w koncentracie, 26,7 mln funtów molibdenu w koncentracie – dane dla 100%, udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55%

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofagasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda.

Z rudy wydobywanej w kopalni Sierra Gorda wytwarzany jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu. W kwietniu 2015 r. rozpoczął produkcję zakład przeróbki molibdenu, a od 1 lipca 2015 r. kopalnia Sierra Gorda rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności). W 2018 r. prowadzono prace związane z optymalizacją procesu przerobu rudy siarczkowej. Podejmowane działania były ukierunkowane na stabilizację wolumenu oraz parametrów technologicznych prowadzonego procesu przerobu rudy, a także na stabilizację pracy zakładu przeróbczego oraz zwiększenie poziomu uzysków metalu.

Obecnie prace ukierunkowane są na rozwój kopalni w oparciu o pierwszą fazę inwestycji,  wraz z działaniami mającymi na celu optymalizację ciągu technologicznego, którego konsekwencją ma być zwiększenie zdolności produkcyjnych. Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie tlenkowej rudy miedzi Sierra Gorda na hałdzie permanentnej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW), w okresie 10 lat. Średnia produkcja miedzi wynosić będzie ok. 30 tys. ton/rok. Obecnie większość zakładanych w projekcie zasobów rudy tlenkowej znajduje się na placu magazynowym, w pobliżu planowanej lokalizacji hałdy, na terenie kopalni Sierra Gorda. W 2018 r. prowadzono prace mające na celu minimalizację potencjalnych ryzyk projektu i zwiększenie jego efektywności, głównie poprzez analizę opcji wstępnego kruszenia rudy przed skierowaniem jej do procesu ługowania. W ramach analizy przeprowadzono również testy kruszenia. Ponadto rozpoczęto testy ługowania pokruszonej rudy w kolumnach. Dokonano także wstępnej weryfikacji procedury związanej ze zmianą pozwoleń  wymaganych dla projektu.

Kopalnia Franke
Lokalizacja:
Region Antofagasta, Chile
Własność:
100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni:
Odkrywkowa
Typ złoża:
IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)
Czas życia kopalni:
13 lat
Produkt końcowy:
Katody miedziane
Prognozowana produkcja roczna:
20,2 tys. t
Chile

Kopalnia
Franke

Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w północnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopalnię z autostradą Pan-American. Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi. Przeróbka rudy ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

Obok przedstawionych powyżej aktywów operacyjnych KGHM posiada również inne aktywa, umożliwiające Grupie prowadzenie kompleksowej działalności, zwłaszcza z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i zabezpieczenia ciągu technologicznego. Zostały one przedstawione poniżej.

Grupa KGHM i Nasze otoczenie

Pozostałe aktywa

Z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., istotne są inwestycje w spółki krajowe działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

  • PeBeKa S.A. – wykonawca robót górniczych,
  • KGHM ZANAM S.A. – dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych,
  • KGHM Metraco S.A. – dostawca złomów miedzi,
  • „Energetyka” sp. z o.o. – spółka zabezpiecza część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.
  • Pol-Miedź Trans - kwestiach przewozów koncentratu oraz samej miedzi.

Pod względem wysokości zaangażowanego kapitału, istotną inwestycję stanowią akcje spółki TAURON Polska Energia S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych są narzędziem dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego KGHM Polska Miedź S.A.

Realizując strategię Grupy Kapitałowej KGHM, pełnią rolę w zarządzaniu wybranymi aktywami non core i są narzędziem realizacji projektów nakierowanych na wzrost wartości. Znaczącą część aktywów Funduszy stanowią inwestycje z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Ponadto, wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining Services, funkcjonuje grupa spółek FNX Mining Company Inc., Raise Boring Mining Services S.A. de C.V., DMC Mining Services Corporation, DMC Mining Services Colombia S.A.S. oraz DMC Mining Services (UK) Ltd., które świadczą usługi w zakresie głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziemnych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług inżynieryjnych. Zarządzanie całą Grupą KGHM oraz poszczególnymi wchodzącymi w jej skład spółkami, operującymi na powyższych aktywach, odbywa się w oparciu o misję, wizję i wartości, stanowiące fundamenty systemu zarządzania KGHM.

Nasza Misja

By zawsze
mieć miedź

Grupa KGHM i Nasze Otoczenie

Nasza Misja, Wizja i Wartości

Nasza Misja i Wizja

Wierzymy, że miedź i inne minerały, jakie dostarczamy naszym klientom na wszystkich kontynentach są i będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu branż i sektorów w przewidywalnej przyszłości. Z tego powodu naszą misją jest „By zawsze mieć miedź” zaś wizją „Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”. Zasada prowadzenia naszego biznesu w zgodzie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz bycie liderem w tym zakresie, wiążą się z wieloma czynnikami. Warto zwrócić wśród nich uwagę na wielkość i wielowątkowość działalności biznesowej oraz długoletnie funkcjonowanie Grupy. To wiąże się z kolei z jej wielką, świadomą odpowiedzialnością za racjonalne, zrównoważone korzystanie z zasobów, a także za duży posiadany przez Grupę wpływ na otoczenie, głównie w jego częściach społecznej oraz środowiskowej.

Nasze Wartości

Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań

KGHM to firma z ponad 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga - wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych.

KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie wartości muszą współwystępować ze sobą, co prezentuje załączony schemat.

W KGHM Polska Miedź S.A. działamy wedle następujących zasad odnoszących się do poszczególnych wartości: 


Rys. Zasady poszczególnych wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Przedstawione wartości są realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o standardy etyczne. Ich podstawowy podział przedstawia poniższy schemat.

Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady działania w KGHM Polska Miedź S.A.

DOBRO CZŁOWIEKA

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relację służbową.

DOBRO FIRMY

Dbamy o dobro Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dążąc do zabezpieczenia stabilnego rozwoju poszczególnych Spółek, zapewnienia ciągłości procesów oraz przeciwdziłając ryzyku powstania strat.

DOBRO INTERESARIUSZY

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla KGHM Polska Miedź S.A. jako organizacji wywierającej istotny wpływ na swoje otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Podstawowe Standardy Etyczne Grupy, realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, przedstawiono na poniższym schemacie:

Zasady etycznego postępowania w KGHM Polska Miedź S.A

Rys. Standardy Etyczne KGHM Polska Miedź S.A.

W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w KGHM Polska Miedź S.A. pomaga system kodeksów, polityk i procedur, wprowadzanych i utrzymywanych przez odpowiednio przeszkolonych pełnomocników oraz komisje. Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony Interesariuszy. Opierając się na powyższych, najlepszych praktykach ładu korporacyjnego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje, wprowadzające globalne, ujednolicone standardy, dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa KGHM Polska Miedź S.A. Realizacja misji, wizji oraz wypełnianie zasad Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na wydzieleniu oraz odpowiednim zarządzaniu kapitałami.

GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej KGHM

Zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, innowacyjność i stabilność finansowa, wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, pozwalają oferować na rynku produkty odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców produktów i usług.


Globalny zasięg działalności

W XXI wieku KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym podmiotem wydobywczym, obecnym na czterech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać w Firmie najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. To również zdywersyfikowanie i powiększenie portfolio produktowego.

Unikatowe kompetencje i umiejętności

W ciągu ponad 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobył doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się z lokalnej firmy wydobywczej w międzynarodową Grupę, odgrywającą znaczącą rolę w światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w budowie silnej pozycji Polski jako ośrodka przemysłowego.

Zintegrowany proces od eksploatacji po sprzedaż

Unikatowym jest również posiadanie przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. pełnego ciągu biznesowego, od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie, eksploatację, wraz z produkcją maszyn górniczych oraz materiałów wybuchowych, przeróbkę, proces hutniczy, sprzedaż, recykling, uwzględniając w tych procesach zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Innowacyjność

Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, korzystając zarówno ze współpracy z niezależnymi podmiotami, jak i doceniając potencjał, pomysłowość własnej kadry. Pracownicy najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej. Dążymy do tego, by kreowanie zmian i innowacji było codzienną praktyką każdego pracownika Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Uważamy, że identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji, ścieżek rozwoju, to klucz do dalszego rozwoju Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilność finansowa

Zapewnienie stabilności finansowej jest jednym z filarów rozwoju Grupy. W ramach umacniania przewagi konkurencyjnej w tym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. dąży do oparcia struktury finansowania Grupy na instrumentach długoterminowych, skrócenia cyklu konwersji gotówki i efektywnym zrządzaniu ryzykiem rynkowym i kredytowym.

Realizacja działań w zakresie powiększania przewag konkurencyjnych nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z Interesariuszami.

GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Nasi Interesariusze

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z Interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacji wywierającej istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz mającej pełną świadomość i biorącej za to odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości firmy stanowi podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z Interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Wskaźniki GRI:

W roku 2016 został przeprowadzony proces identyfikowania i mapowania Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pierwszym jego etapem stało się wydzielenie grup Interesariuszy. Odbyło się ono przy pomocy ankiety, wypełnionej przez przedstawicieli najwyższej kadry menadżerskiej, wywodzącej się z poszczególnych jednostek tworzących Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., reprezentujących różne zakresy realizowanej w niej działalności. Podczas przeprowadzonego w drugim etapie warsztatu walidacyjnego osoby te oceniły stopnie zainteresowania - zorientowania Interesariuszy na organizację oraz organizacji na Interesariuszy. Oceny te pozwoliły określić cztery kategorie Interesariuszy. Jedną z nich stali się kluczowi Interesariusze, stanowiący najbardziej wpływowych oraz ważnych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie realizowanego w 2018 roku przeglądu strategicznego stwierdzono, że mapa Interesariuszy, a także siła zainteresowania oraz wpływu, określone w trakcie mapowania w roku 2016, pozostały bez zmian w kontekście czasu 2019-2023. Mapa ta została przedstawiona na poniższym schemacie.

Wskaźniki GRI:

Rys. Zestawienie kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dobra współpraca z Interesariuszami pozwala Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jak najlepiej analizować, rozumieć i kształtować swoje otoczenie.

GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Otoczenie konkurencyjne w 2018 roku

Według szacunków CRU International produkcja górnicza miedzi na świecie w 2018 r. wyniosła 20 917 tys. ton. W tym samym czasie Oddziały Grupy Kapitałowej KGHM wyprodukowały łącznie 521 tys. ton miedzi górniczej, co stanowi ok. 2,5% produkcji globalnej. W rankingu największych światowych producentów miedzi górniczej Grupa KGHM zajęła w 2018 roku ósme miejsce, co w szczegółach pokazano poniżej: 

Nr.
Top 10 - producenci miedzi górniczej
Produkcja 2018 (kmt)
1.
Codelco
1 771
2.
Freeport-McMoRan
1 440
3.
Glencore
1 344
4.
BHP
1 105
5.
Grupo Mexico
892
6.
Rio Tinto
674
7.
First Quantum
567
8.
KGHM
521
9.
Antofagasta
498
10.
Norilsk
476

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Światowa produkcja miedzi rafinowanej, zgodnie z danymi CRU, wyniosła 23 651 tys. ton. Produkcja miedzi rafinowanej w Oddziałach Grupy Kapitałowej KGHM wyniosła 522 tys. ton, co stanowi ok. 2,2% produkcji globalnej i plasuje grupę poza pierwszą dziesiątką największych producentów. Natomiast w rankingu największych krajów-producentów miedzi elektrolitycznej Polska zajmuje dziesiąte miejsce, co w szczegółach pokazano poniżej:

Nr.
Top 10 - kraje-producenci miedzi rafinowanej
Produkcja 2018 (kmt)
1.
Chiny
9 405
2.
Chile
2 499
3.
Japonia
1 556
4.
DR Congo
1 021
5.
Rosja
997
6.
USA
995
7.
Korea Płd.
670
8.
Niemcy
592
9.
Indie
550
10.
Polska
495

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

W 2018 r. produkcja górnicza srebra na świecie wyniosła 856 mln troz (dane szacunkowe wg World Silver Survey). Grupa KGHM Polska Miedź w tym okresie wyprodukowała łącznie 33,9 mln troz srebra, co stanowi ok 4,0% globalnej produkcji tego metalu. Według ankiety przeprowadzanej corocznie przez World Silver Survey, Grupa KGHM znalazła się w 2018 roku na trzecim miejscu na świecie pod względem produkcji srebra metalicznego, a Polska zajęła siódme miejsce w rankingu krajów produkujących ten metal szlachetny, co w szczegółach pokazano poniżej:

Nr.
Top 10 - producenci srebra
Produkcja 2018 (kmt)
1.
Fresnillo plc.
1 807
2.
Glencore plc.
1 086
3.
KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa)
1 054
4.
Cia. De Minas Buenaventura S.A.A.
815
5.
Polymetal International plc.
787
6.
Pan American Silver Corp.
771
7.
Goldcorp Inc.
762
8.
Hochschild Mining plc.
613
9.
Hindustan Zinc Ltd.
610
10.
Southern Copper Corp
538

Źródło: GFMS World Silver Survey, Thomson Reuters, KGHM Polska Miedź S.A.

Nr.
Top 10 - kraje producenci srebra
Produkcja 2018 (kmt)
1.
Meksyk
6 115
2.
Peru
4 507
3.
Chiny
3 574
4.
Rosja
1 350
5.
Chile
1 309
6.
Boliwia
1 241
7.
Polska
1 232
8.
Australia
1 101
9.
USA
871
10.
Argentyna
824

Źródło: GFMS World Silver Survey, Thomson Reuters, KGHM Polska Miedź S.A.

GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Uwarunkowania makroekonomiczne w 2018 r.

Z analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w roku 2018 światowej gospodarce nie udało się utrzymać tempa wzrostu odnotowanego w roku 2017, jednak jego dynamika wciąż mogła napawać optymizmem. Nie można już mówić o zsynchronizowanym wzroście, z wyraźnie przyspieszającymi Stanami Zjednoczonymi i słabszą strefą euro, co w szczegółach pokazano na poniższym rysunku:

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź S.A.

Trend ten potwierdzają najnowsze odczyty globalnego wzrostu PKB, który według szacunków MFW wyniósł w 2018 roku 3,6% (3,8% w roku 2017). Globalna gospodarka spowolniła więc nieznacznie, na co w dużej mierze przełożyły się słabsze wyniki z drugiej połowy roku. Potwierdziły to odczyty zarówno krajów wschodzących, jak i te odnotowane w krajach rozwiniętych. Słabsze odczyty skłoniły MFW do nieznacznej rewizji prognoz globalnego wzrostu PKB w 2019 roku do 3,3% (o 0,2 p.p. mniej niż we wcześniejszej prognozie). Prognoza wzrostu na rok 2020 pozostała jednak bez zmian na poziomie 3,6%. Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:


Źródło: IMF, KGHM Polska Miedź S.A.

Zaobserwowane w skali globalnej spowolnienie w drugiej połowie roku 2018 zostało spowodowane kilkoma czynnikami. Wzrost gospodarki Chin uległ obniżeniu w efekcie kombinacji zacieśniania regulacji prawnych dotyczących tzw. shadow banking oraz wzrostu napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Spowolnienie w strefie euro okazało się większe niż oczekiwano i wiązało się z zakłóceniami produkcji samochodów w Niemczech, spadkiem inwestycji we Włoszech oraz zmniejszonym popytem zewnętrznym. Pogorszeniu uległy nastroje na rynkach finansowych skutkując w okresie wiosennym 2018 roku słabszymi warunkami finansowymi na rynkach wschodzących, a w dalszej części roku również w gospodarkach rozwiniętych.

Kilka kolejnych lat spadków cen surowców, odbiło się na inwestycjach wielu spółek i często doprowadzało do problemów z płynnością. Trend ten jednak został przełamany pod koniec roku 2016, a zapoczątkowane wtedy wzrosty cen wielu metali trwały aż do połowy roku 2018. Optymizm inwestorów oraz analityków znalazł oparcie przede wszystkim w mocnych fundamentach, będących m.in. następstwem wielu lat niedoinwestowania, które wpływają na ograniczenia po stronie rynkowej podaży. Stosunkowo mocny z kolei wzrost gospodarczy w kluczowych dla światowej gospodarki krajach, szczególnie Stanach Zjednoczonych i Chinach pozytywnie przekładał się na konsumpcję surowców. Nastroje zmieniły się jednak w połowie roku, w związku z wprowadzeniem ceł w ramach narastającego konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Państwem Środka. Oprócz cienia, jakim rzucił się on na perspektywy opartej w dużej mierze na wymianie handlowej gospodarki Chin, największego konsumenta miedzi na świecie, doprowadził on również do znacznej aprecjacji amerykańskiego dolara. Wartość USD w stosunku do koszyka walut (tzw. dolar index) w 2018 roku wzrosła o prawie 4,5%, do czego przyczyniło się również zacieśnianie polityki monetarnej Fed, pomimo sprzeciwów prezydenta Trumpa i rosnący dysparytet pomiędzy USA a głównymi strefami gospodarczymi świata. Były to główne czynniki, które doprowadziły do gwałtownego spadku cen surowców który rozpoczął się w czerwcu 2018 roku.

Napięta sytuacja polityczna w 2018 roku oraz umacniający się USD przełożyły się negatywnie nie tylko na ceny metali, ale i większości innych surowców. W skali roku ogólny indeks cen Bloomberg Commodity Index (BCOM) spadł o blisko 15%, na co oprócz metali w największej mierze przełożył się spadek wartości surowców energetycznych (-18%) oraz przemysłowych (-21%). Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź S.A.

Warunki funkcjonowania rynku w 2018 r.

W roku 2018 na rynku miedzi rafinowanej odnotowano deficyt, spowodowany głównie wieloletnim brakiem inwestycji w nowe projekty górnicze, co ograniczało dynamikę podaży, oraz stabilnym wzrostem popytu w Chinach. Nie zrealizował się co prawda scenariusz licznych zakłóceń produkcji, związany z renegocjacją kontraktów pracowniczych i związanych z tym potencjalnych strajków w wielu dużych kopalniach, jednak wzrost produkcji górniczej, wziąwszy pod uwagę niską bazę z roku 2017 pozostał stosunkowo niewielki (3,7% podczas gdy średnia w latach 2012-2016 to 4,7%). Nadzieje uczestników rynku wspierała również perspektywa dodatkowego popytu z perspektywicznego sektora samochodów elektrycznych, nawet pomimo tego, że wzrost osiągnie zauważalny efekt skali dopiero w dłuższej perspektywie. Sytuacja jednak drastycznie zmieniła się w połowie roku, kiedy zaczęło materializować się ryzyko wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W efekcie, dzień przed wprowadzeniem przez administrację prezydenta Trumpa ceł na warte 34 mld USD towary eksportowane przez Chiny do USA, jeden z największych chińskich brokerów – Gelin Dahua – zamknął większość swojej otwartej na styczeń 2019 roku pozycji oraz jej część z listopada i grudnia 2018. Zapoczątkowało to gwałtowną przecenę czerwonego metalu, którego cena w ciągu zaledwie miesiąca spadła o około 1 000 USD/t. Cena miedzi w drugiej połowie roku ustabilizowała się w okolicach 6 100 USD/t. W konsekwencji średnia wartość czerwonego metalu w drugiej połowie roku była o ponad 11% niższa od tej z pierwszego półrocza.

Średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 6 523 USD/t, niecałych 6% powyżej średniej ceny z 2017 r. (6 166 USD/t). Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:Srebro, zwykle uznawane za bezpieczne aktywo, pomimo związanego z niepewną sytuacją geopolityczną wzrostu ryzyka, również straciło na wartości w połowie roku. Wykorzystywany w wielu tzw. „zielonych” technologiach (panele fotowoltaiczne, samochody elektryczne) kruszec padł ofiarą gwałtownego umocnienia dolara, spadając z pułapu 17 USD/troz do niecałych 15 i stabilizując się na tym poziomie w drugiej połowie roku.

Notowana na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA) średnia cena srebra zanotowała w 2018 r. spadek o 7,9% i ukształtowała się na średnim poziomie 15,71 USD/uncję wobec 17,05 USD/uncję w 2017 r. Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:Średnia roczna cena niklu na LME w 2018 r. wyniosła 13 122 USD/t i była o 26% wyższa od średniej ceny notowanej w 2017 r. (10 411 USD/t), z wyraźnie jednak niższymi wartościami w drugiej połowie, osiągając na koniec roku poziom 10 595 USD/t. W pierwszej połowie roku ceny metalu korzystały na niepewności towarzyszącej nałożeniu dotkliwych sankcji przez USA na rosyjskich oligarchów, w tym Olega Deripaske, właściciela 25% akcji wiodącego na świecie producenta niklu – Norilsk Nickel. Niepewności po stronie podaży sprzyjał utrzymujący się wysoki popyt ze strony przemysłu stalowego oraz przyszłe perspektywy konsumpcji związane z produkcją baterii. Po osiągnięciu najwyższego od 2014 roku poziomu ponad 15 tys. USD/t, cena niklu jednak również zaczęła spadać wraz z ogłoszeniem ograniczenia sankcji i rozwojem konfliktu na linii USA-Chiny. Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:W pierwszym kwartale 2018 r. na rynku molibdenu zaobserwowano dynamiczne wzrosty cen surowca, na co wpływ miał znaczący wzrost popytu, któremu towarzyszyła stagnacja po stronie podaży. Produkcja w 2018 roku pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2017, do czego przyczynił się spadek zawartości molibdenu w wielu kopalniach oraz liczne remonty i przekształcenia skutkujące ogólnym spadkiem produkcji. Głównymi motorami popytu pozostał przemysł rafineryjny oraz petrochemiczny. Również w tym wypadku pozytywna krótkoterminowa perspektywa dla metalu została zakłócona konfliktem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Średnie miesięczne ceny molibdenu w trakcie roku mieściły się w granicach 10,8 USD/lb (styczeń 2018) a 12,9 USD/lb (marzec 2018).

W konsekwencji średnia cena metalu w 2018 r. wyniosła 12,1 USD/lb i była o niecałych 48% wyższa od średniej za 2017 r. (8,2 USD/lb). Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:W ciągu 2018 roku amerykański dolar systematycznie się umacniał względem większości innych światowych walut - wartość USD w stosunku do koszyka walut (tzw. dollar index) wzrosła o ponad 4%. Aprecjacji dolara oprócz napiętej sytuacji makroekonomicznej sprzyjało również zacieśnianie polityki monetarnej Fed oraz rosnący dysparytet stóp procentowych pomiędzy USA a głównymi strefami gospodarczymi świata. Kurs USDPLN po osiągnięciu najniższego od 2014 roku pułapu (około 3,33 w styczniu), uległ dynamicznemu zwiększeniu w drugim kwartale, by na koniec 2018 roku osiągnąć poziom około 3,76. Kurs USD/PLN (NBP) w 2018 r. wyniósł średnio 3,61 USD/PLN i był niższy o 4,4% od kursu za rok 2017 (3,78). Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:Syntetyczne zestawienie najistotniejszych dla działalności Spółki czynników makroekonomicznych przedstawiono w poniższej tabeli:

Warunki rynkowe istotne dla działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – średnie notowania


J.m.20182017
Zmiana (proc.)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Cena miedzi na LMEUSD/t6 5236 166+5,86 1726 1056 8726 961
Cena miedzi LME w PLN
PLN/t23 52023 212+1,323 25522 60924 58123 669
Cena srebra na LBMA
USD/troz15,7117,05(7,9)14,5415,0216,5316,77
Cena niklu na LME
USD/t13 12210 411+26,011 51613 26614 47613 276
Cena molibdenu CRU
USD/funt12,148,22+47,712,2112,0712,4111,85
Kurs USD/PLN według NBP

3,61173,7782(4,4)3,76713,70183,57783,4009
Kurs USD/CAD według Banku Kanady

1,29571,2986(0,2)1,32041,30701,29111,2647
Kurs USD/CLP według Banku Chile

640649(1,4)679662621602
GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Światowy rynek obrotu podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej w 2018 r.

Obrót głównymi produktami Grupy Kapitałowej KGHM, tj. koncentratami miedzi, katodami, walcówką miedzianą oraz srebrem w postaci gąsek i granulatu odbywa się na bardzo konkurencyjnym rynku światowym oraz w referencji do giełd towarowych. Rynki poszczególnych produktów, będących w ofercie KGHM cechują odrębne zasady i zwyczaje obrotu handlowego oraz stosowane standardy cenowe. Ich nieporównywalność związana jest również z charakterystyką produktów, która ma wpływ na ich zastosowanie oraz różnorodność uczestników rynku. Z powyższych powodów rynki te zostały pokazane poniżej oddzielnie.

Miedź

Głównymi produktami w ofercie Oddziałów Grupy Kapitałowej KGHM są koncentraty, katody oraz walcówka Cu. Są one efektem różnych etapów przetworzenia rudy miedzi. Dla wszystkich tych produktów benchmarkiem cenowym (czyli wyznacznikiem cen miedzi w kontraktach fizycznych sprzedaży materiałów miedzionośnych i produktów z miedzi na świecie) są notowania giełdowe, z których najczęściej stosowanym jest notowanie „cash settlement” Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Mniej powszechnie stosowane są alternatywne notowania cen miedzi na giełdach w Nowym Jorku (COMEX) oraz Szanghaju (Shanghai Futures Exchange). Notowania na giełdzie LME dotyczą miedzi rafinowanej w postaci katod gatunku A (Grade A), o czystości minimum 99,99% Cu (norma BS:EN 1978:1998 - Cu-CATH-1). Aby móc zastosować ceny giełdowe do transakcji kupna/sprzedaży produktów nieobjętych w/w normą jakościową (tj. wszelkiego rodzaju materiałów miedzionośnych, np. koncentratów Cu, złomów Cu lub produktów bardziej przetworzonych, takich jak np. walcówka Cu), uczestnicy rynku wypracowali system premii oraz opustów, korygujących notowania giełdowe. Pozwala to na wyznaczenie ceny rynkowej produktu uwzględniając stopień jego przetworzenia, jego postać fizyczną oraz skład chemiczny, koszty transportu i ubezpieczenia do ustalonego miejsca dostawy oraz aktualną dostępność metalu w danej lokalizacji.


Koncentrat miedzi

Koncentrat miedzi to produkt powstały poprzez przetworzenie rud miedzi, charakteryzujących się zazwyczaj stosunkowo niską zawartością metalu i nienadających się do bezpośredniego zastosowania w procesie metalurgicznym. Zawartość miedzi w koncentracie w większości przypadków znajduje się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, co umożliwia dalszy przerób w hutach miedzi. Koszty dostaw produktów o niższej zawartości miedzi w praktyce eliminują ich udział w globalnym obrocie rynkowym (z pewnymi wyjątkami). Można więc uznać, że koncentrat Cu jest pierwszą możliwą do powszechnego obrotu handlowego postacią przetworzenia rud miedzi. Głównymi uczestnikami rynku koncentratów są kopalnie dostarczające produkt na rynek oraz huty, dla których koncentraty stanowią surowiec do produkcji. W procesie hutniczym powstaje miedź oraz produkty uboczne przerobu (w tym głównie metale szlachetne, kwas siarkowy, ołów itp.). Istotną rolę w międzynarodowym obrocie odgrywają również firmy handlowe, pośredniczące w transakcjach kupna/sprzedaży oraz oferujące dodatkowe serwisy oczekiwane przez strony. Całkowita światowa produkcja miedzi w koncentratach Cu w roku 2018 szacowana jest (wg CRU) na 16,8 mln t. Pokazano to w szczegółach na poniższych rysunkach:


Struktura geograficzna produkcji koncentratów Cu w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura geograficzna produkcji miedzi blister z koncentratów Cu w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Koncentraty Cu wymagają przetworzenia do postaci miedzi rafinowanej, co wiąże się z poniesieniem kosztów przerobu oraz niepełnym odzyskiem metali na poszczególnych etapach produkcji. Dlatego cena transakcyjna powinna zawierać szereg opustów od notowań wyznaczanych przez giełdę dla miedzi rafinowanej. Benchmark opustów (w zakresie premii przerobowej i rafinacyjnej TC/RC) na rynku wyznaczany jest w drodze negocjacji przez głównych producentów koncentratów (Freeport McMoRan, Antofagasta) i ich odbiorców (głównie huty chińskie i japońskie).

Spółki Grupy KGHM uczestniczą w rynku koncentratów Cu głównie poprzez sprzedaż koncentratu Sierra Gorda z Chile oraz Robinson z USA. Sporadycznie KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaje również koncentrat miedzi pochodzący z kopalń Lubin, Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice. Jednocześnie firma pozyskuje z rynku koncentraty miedzi o odpowiedniej charakterystyce umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych przez oddziały hutnicze w Polsce.

Katody miedziane

Miedź rafinowana w postaci katody miedzianej stanowi końcowy produkt procesów hutniczych i rafinacyjnych, jakim poddawane są materiały miedzionośne (w tym koncentraty, miedź blister, anody, złom miedziany). Główne giełdy towarowe (w tym LME i SHFE) umożliwiają rejestrację katod (gatunek A, o czystości min. 99,99% Cu według normy BS:EN 1978:1998 - Cu-CATH-1), co pozwala na ich obrót giełdowy oraz w ramach sieci autoryzowanych magazynów LME. Katody miedziane produkcji KGHM zarejestrowane są zarówno na LME, jak i SHFE pod markami HML, HMG-B oraz HMG-S. Na rynku fizycznym przedmiotem obrotu są również katody niezarejestrowane (np. niespełniające parametrów jakościowych lub warunku minimalnej produkcji rocznej wymaganego przez giełdy). Przykładem niezarejestrowanych katod produkcji KGHM są gatunki Carlota i Franke. Głównymi uczestnikami rynku katod są firmy górnicze i hutnicze produkujące miedź w formie katod oraz walcownie i inne zakłady przetwórstwa miedzi, używające katod do produkcji walcówki, prętów, płaskowników, rur, blach i taśm. Ważnym uczestnikiem rynku są również firmy handlowe oraz instytucje finansowe pośredniczące w handlu katodami. Całkowita produkcja miedzi rafinowanej na świecie szacowana jest przez CRU na 23,8 mln t w 2018 r. Pokazano to w szczegółach na poniższych rysunkach:

Struktura geograficzna produkcji miedzi rafinowanej w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura geograficzna konsumpcji miedzi rafinowanej w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Standardowo na rynku katod miedzianych (w gatunku A) do ceny wyznaczanej przez światowe giełdy dolicza się premię producencką. Jej poziom pozwala producentowi na pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia do uzgodnionego miejsca dostawy, uwzględnia również premię za jakość (danej marki katod) oraz sytuację popytowo-podażową na danym rynku.

Spółki Grupy KGHM uczestniczą w rynku katod głównie poprzez sprzedaż katod z polskich aktywów Grupy. HM Głogów produkuje katody marki HMG-S i HMG-B, a HM Legnica katody marki HML. Ponadto Grupa KGHM w swojej ofercie posiada katody produkowane w procesie ługowania i elektro-wydzielania (SX/EW) w kopalni Franke w Chile oraz Carlota w Stanach Zjednoczonych. Produkcja miedzi rafinowanej w Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM wyniosła 525,2 tys. t, co stanowi około 2,2% produkcji globalnej.

Walcówka miedziana

Walcówka miedziana wytwarzana jest w procesie ciągłego topienia, odlewania i walcowania w zakładach przetwarzających miedź rafinowaną w formie katod (choć jako surowiec można stosować również wyższej klasy złomy miedzi). Walcówka stanowi półprodukt do produkcji drutów pojedynczych i pasemek stosowanych do budowy żył przewodzących w kablach i przewodach elektrycznych (np. przewody emaliowane, przewody samochodowe, sznury przyłączeniowe itp.). Podobnie jak dla katod miedzianych w obrocie fizycznym walcówki miedzianej, oprócz firm posiadających walcownie oraz zakłady przetwarzające walcówkę na kable i przewody, uczestniczą również firmy handlowe. Rynek walcówki, ze względu na charakterystykę jakościową produktu jest rynkiem bardziej lokalnym niż w przypadku katod lub koncentratów Cu. Całkowita produkcja miedzi w formie walcówki na świecie szacowana jest przez CRU na 18,3 mln t w 2018 r. Pokazano to w szczegółach na poniższych rysunkach:


Struktura geograficzna produkcji walcówki miedzianej w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura geograficzna światowej konsumpcji walcówki w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura ceny walcówki, oprócz notowania miedzi według Londyńskiej Giełdy Metali, zawiera również premię producencką (doliczaną do katod) oraz premię przerobową związaną z kosztem przetworzenia katody do postaci walcówki. KGHM produkuje walcówkę w Hucie Miedzi „Cedynia” w Orsku.

Srebro

Około 75% światowej produkcji srebra metalicznego jest pozyskiwane w formie produktu ubocznego wydobycia rudy innych metali. Srebro, ze względu na unikalne właściwości fizyczne, stosowane jest w jubilerstwie, przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, a także w medycynie, optyce, energetyce, motoryzacji i wielu innych.

Ogółem przemysł zużywa około 40% światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny. Światowa produkcja górnicza srebra w 2018 r. według szacunków CRU wyniosła 26,7 tys. ton. Pokazano to w szczegółach na poniższych rysunkach:

Struktura geograficzna światowej produkcji górniczej srebra w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura geograficzna światowej konsumpcji srebra w 2018 r.

Źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.

Uczestnicy rynku srebra zazwyczaj opierają się o notowania z Londyńskiego Rynku Kruszców (London Bullion Market Association), które po skorygowaniu w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, stanowią cenę srebra w transakcjach fizycznych.

KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu (produkcja ma miejsce w HM Głogów) i jest jednym z największych producentów srebra metalicznego. Firma rocznie wytwarza około 1,2 tys. t tego cennego metalu. Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG, posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association. Srebro jest dostarczane w formie granulatu do zakładów produkujących materiały do fotografii, zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia głównie do instytucji finansowych.

GRUPA KGHM I NASZE OTOCZENIE

Perspektywy rynkowe

Konsensus prognoz analityków zakłada ograniczenie wzrostu gospodarczego począwszy od 2019 roku, z wciąż spowalniającą strefą euro, a także pogorszenie odczytów często pozytywnie zaskakujących w ostatnim czasie Stanów Zjednoczonych i Chin. Potencjalne spowolnienie, szczególnie w Państwie Środka, największym konsumencie miedzi na świecie, może negatywnie przełożyć się na popyt na większość metali przemysłowych w krótkim terminie.

Po stronie podaży czerwonego metalu, coraz bardziej znaczącą kwestią staje się wciąż spadająca zawartość miedzi w rudzie (0,45% globalnie w 2018 roku) i coraz większa zawartość zanieczyszczeń. Kolejni producenci zmuszani są do znaczących inwestycji by utrzymać dotychczasowy poziom produkcji. Duże kopalnie odkrywkowe, jak Grasberg czy Chuquicamata przekształcane są w kopalnie podziemne, co również przekłada się na rosnące koszty produkcji. Rynek będzie zmagał się z ograniczeniami wynikającymi z brakiem realizacji inwestycji w obszarze wydobycia miedzi w minionych latach, w których ceny większości surowców osiągnęły długoletnie minima. Widać jednak zwrot w polityce wielu spółek i  zwiększenie inwestycji w ostatnim okresie.

W roku 2018 i na początku 2019 roku trudno było dostrzec jednoznaczny związek pomiędzy cenami miedzi oraz deficytem na rynku, na co wpływ miał wysoki poziom zapasów. W wypadku jednak jeżeli deficyt utrzyma się na rynku, powinien zacząć przekładać się na ceny miedzi.

Coraz większą wagę w wielu krajach, w tym Państwie Środka, zaczyna przykładać się do kwestii ochrony środowiska. W wielu chińskich prowincjach produkcja przemysłowa w miesiącach zimowych jest administracyjnie ograniczana, by zapobiegać smogowi. Wprowadzane są kolejne regulacje i wymogi, podczas gdy wciąż nie wszystkie huty spełniają wymagania wprowadzone jeszcze w 2013 roku. W Chinach realizowany jest obecnie program „National Sword”, który został zatwierdzony przez prezydenta Xi Jinpinga oraz krajowe urzędy celne w celu ograniczenia napływu odpadów z zagranicy. Malejący w związku z nowymi regulacjami import złomu Chińczycy mają zamiar zastąpić szybko rosnącą produkcją krajową. Może to poważnie zaburzyć międzynarodowy przepływ złomu i przyczynić się do wzrostu popytu na koncentrat miedzi.

Wydarzenia te odzwierciedlają zwrot w kierunku tzw. zielonych technologii i odnawialnych źródeł energii. Dynamicznie rozwijający się sektor samochodów elektrycznych może potencjalnie oznaczać znaczący wzrost zapotrzebowania na miedź (zawartość czerwonego metalu nawet czterokrotnie wyższa niż w samochodzie z silnikiem o spalaniu wewnętrznym), jak i wielu innych metali. Używane do produkcji EV baterie w technologii NMC oraz NCA, zawierające nikiel, cechują się bardzo dobrymi właściwościami elektrochemicznymi. Popyt na nikiel z tego sektora do 2025 według analityków czołowych instytucji finansowych przekroczy 200 tys. ton, a więc ok. 10% całkowitego popytu odnotowanego w ostatnich latach. Propagowana przez wiele państw dywersyfikacja portfela energetycznego i zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, doprowadził do znaczącego zwiększenia popytu na energię wiatrową, co korzystnie wpłynie na zapotrzebowanie na miedź. Wykorzystanie fotowoltaiki,  potencjalnie wspiera natomiast popyt na srebro. Silver Institute prognozuje utrzymanie tego trendu w najbliższych latach, ale też spadek zawartości cennego kruszcu w ogniwach fotowoltaicznych.

Wśród zagrożeń dla względnie pozytywnego obrazu otoczenia makroekonomicznego należy wymienić dalszą eskalację konfliktu handlowego pomiędzy USA a Chinami i jego rozszerzenie na pozostałe regiony świata, skutkujące ograniczeniem międzynarodowej wymiany handlowej. Ponadto ryzykiem dla kontynuacji może być zacieśnianie polityki monetarnej i skracanie bilansu Fed w Stanach Zjednoczonych oraz wizja podobnych działań ze strony pozostałych banków centralnych na świecie. Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:

Prognozy bilansu rynku miedzi (tys. ton)

Przedstawione powyżej aktywa, kapitały i systematyka ładu korporacyjnego, odniesione do systematyki makro i mikrootoczenia, pozwalają Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na określenie sposobów budowania swej wartości, a dalej realizowanie tego procesu.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz