Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Proces produkcyjny

Produkcja w KGHM Polska Miedź S.A. Procesy produkcyjne przebiegały w roku 2018 w KGHM Polska Miedź S.A. w sposób przedstawiony na poniższym schemacie:

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM działają dwa oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia.

Górnictwo

Technologia wybierania złoża rud miedzi we wszystkich trzech kopalniach oparta jest na systemie komorowo–filarowych z wykorzystaniem techniki strzałowej do urabiania złoża. Obejmuje roboty udostępniające i przygotowawcze, polegające na okonturowaniu przewidzianej do eksploatacji parceli złoża siecią wyrobisk korytarzowych, rozcinkę calizny komorami i pasami wydzielającą szereg filarów eksploatacyjnych, urabianie złoża, następnie odstawę urobku do wysypów oddziałowych, gdzie odbywa się kruszenie dużych brył na punkcie wysypowym (kracie) i dalej transport urobku do zbiorników przyszybowych, a stamtąd górniczymi wyciągami szybowymi skipowymi na powierzchnię.

Prace związane z urabianiem rudy miedzi są w pełni zmechanizowane, prowadzone w układzie 4-zmianowym, za pomocą samojezdnych maszyn górniczych, w większości wyposażonych w kabiny klimatyzacyjne oraz układy wspomagające pracę operatorów. Prace prowadzone są w następującym cyklu: wiercenie otworów strzałowych za pomocą samojezdnych wozów wiercących, ładowanie do wywierconych otworów materiału wybuchowego z samojezdnych wozów strzelniczych, grupowe odpalanie załadowanych materiałem wybuchowym przodków w oddziałach górniczych, po którym następuje oczekiwanie na przewietrzenie wyrobisk górniczych (od 0,5-2 h, w rejonach silnie zagrożonych tąpaniami czas ten może zostać wydłużony). Następny etap to załadunek urobku za pomocą samojezdnych maszyn ładujących na wozy odstawcze i jego odstawa do wysypu oddziałowego oraz zabezpieczenie odsłoniętego stropu przodka poprzez obudowę kotwową przy użyciu wozów kotwiących. Rozdrobniony urobek transportowany jest przenośnikami taśmowymi bądź kopalnianymi wozami szynowymi do zbiorników przyszybowych, a następnie transportowany na powierzchnię. Po rozładunku na nadszybiu urobek transportowany jest przenośnikami taśmowymi lub transportem kolejowym do Rejonów Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud zlokalizowanych  przy każdej z trzech kopalń.

We wszystkich zakładach wzbogacania stosowane są te same operacje i procesy jednostkowe, jednak z uwagi na zróżnicowanie składu litologicznego i mineralogicznego rud z poszczególnych kopalń, schematy technologiczne poszczególnych zakładów różnią się. Stosowane technologie przeróbki obejmują następujące operacje jednostkowe: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację oraz odwadnianie koncentratu.

W wyniku wzbogacania flotacyjnego otrzymuje się koncentrat o średniej zawartości około 22-23% miedzi oraz odpady flotacyjne. Koncentrat o najwyższej zawartości miedzi produkowany jest w Rejonie ZWR Rudna (około 26%), o najniższej – w Rejonie ZWR Lubin (około 13%). Rejon ZWR Polkowice produkuje koncentrat o zawartości miedzi około 25%.

Wysuszony koncentrat o wilgotności około 8,5% transportowany jest drogą kolejową do hut: HM Legnica, zlokalizowanej w Legnicy oraz HM Głogów I i HM Głogów II, zlokalizowanych w Głogowie.

Odpady flotacyjne w postaci zawiesiny transportowane są rurociągami do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, gdzie następuje sedymentacja fazy stałej, a sklarowana woda jest ujmowana i ponownie kierowana do zakładów przeróbczych. Składowisko pełni jednocześnie funkcję zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu. Nadmiar wody zrzucany jest metodą hydrotechniczną (okresowo) do Odry. Metoda ta została opracowana i wdrożona we współpracy z jednostkami naukowymi i jest wprowadzona do stosowania przepisami ustawy „Prawo wodne”. Z prowadzonych badań wynika, że wprowadzenie wód kopalniano-technologicznych do Odry nie może wywoływać zmian, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych.

Hutnictwo

Huty miedzi produkują miedź elektrolityczną w oparciu o koncentraty własne oraz wsady obce (koncentraty miedzi, złomy miedzi, miedź blister). HM Legnica stosuje wielostadialny proces, którego głównymi etapami są: przygotowanie wsadu do przetopu, jego redukcyjne stapianie w piecu szybowym do postaci kamienia miedziowego, następnie świeżenie  w konwertorach do miedzi konwertorowej o zawartości ok. 98,5% Cu.

Następnie rafinacja ogniowa w piecu anodowym do postaci anod o zawartości 99,2% Cu oraz elektrorafinacja. Produktem finalnym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99% Cu. HM Głogów stosuje technologię jednostadialnego przetopu koncentratu w piecach zawiesinowych, opartą na licencji fińskiej firmy Outokumpu. Wysuszony koncentrat do wilgotności 0,3% H2O przetapiany jest w piecu zawiesinowym do postaci miedzi blister o zawartości około 98,6% Cu, która poddawana jest rafinacji ogniowej w piecach anodowych. Natomiast żużel zawiesinowy zawierający około 12%-14% miedzi kierowany jest do odmiedziowania w piecu elektrycznym, a otrzymany stop CuPbFe kierowany jest do konwertorów, z których miedź o czystości 98,5% miedzi, trafia również do rafinacji w piecach anodowych. Uzyskane w procesie rafinacji ogniowej anody poddawane są procesowi elektrorafinacji, którego produktem finalnym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99% Cu. Około 45% produkowanej miedzi elektrolitycznej przez huty KGHM Polska Miedź S.A. jest przerabiane w walcowni Oddziału HM Cedynia, gdzie produkowana jest walcówka miedziana metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania, drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem w oparciu o technologię UPCAST.

Szlamy powstające w procesach elektrorafinacji w hutach KGHM zawierają metale szlachetne i są surowcem do produkcji następujących produktów w Wydziale Metali Szlachetnych w HM Głogów: srebra rafinowanego, złota, koncentratu palladowo-platynowego oraz selenu. Natomiast elektrolit wycofywany z obiegu Hal Wanien po odmiedziowaniu kierowany jest do produkcji surowego siarczanu niklu.Pyły i szlamy ołowionośne pochodzące z odpylania gazów technologicznych wszystkich hut przetapiane są wraz z odmiedziowanym żużlem konwertorowym z ciągu zawiesinowego w piecach Dörschla w Wydziale Ołowiu HM Głogów do postaci ołowiu surowego o zawartości 99,3% Pb. Ołów surowy poddawany jest w HM Legnica procesowi rafinacji, w wyniku którego otrzymuje się produkt finalny w postaci ołowiu rafinowanego o zawartości 99,85 % Pb.

Produkcja w Segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. była w 2018 roku produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych. Poniższy rysunek przedstawia uproszczony schemat głównej działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Podstawowe produkty Grupy Kapitałowej

Katody miedziane

Katody miedziane z miedzi elektrolitycznej o minimalnej zawartości miedzi 99,99% są podstawowym produktem KGHM Polska Miedź S.A. Spełniają one najwyższe wymogi jakościowe i są zarejestrowane jako gatunek „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) pod trzema markami: HMG-S, HMG-B i HML oraz na Giełdzie Kontraktów Futures w Szanghaju.

Katody miedziane są również głównym produktem kopalni Carlota w USA oraz Franke w Chile należących do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Głównymi odbiorcami katod są producenci walcówki, prętów, płaskowników, rur, blach i taśm.

Walcówka miedziana

Walcówka miedziana (o średnicy 8 mm wytwarzana metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania Contirod®) jest drugim co do wolumenu produktem z miedzi wytwarzanym przez KGHM Polska Miedź S.A. W zależności od potrzeb klienta walcówka jest produkowana w różnych klasach jakościowych. Głównymi konsumentami walcówki są przemysł kablowy, elektromaszynowy i elektrotechniczny.

Srebro

Srebro elektrolityczne jest produkowane głównie przez KGHM Polska Miedź S.A.. Produkt ma postać gąsek (sztabek, wlewków) i granul o zawartości srebra 99,99%. Gąski srebra (o wadze ok. 32 kg) posiadają certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX oraz certyfikat Dobrej Dostawy, wystawiony przez London Bullion Market Association. Granule srebra pakowane są w woreczki o wadze 25 kg lub 500 kg. Głównymi odbiorcami srebra są instytucje finansowe, przemysł jubilerski, przemysł fotograficzny, przemysł elektroniczny i elektryczny oraz producenci monet i medali.

Koncentrat miedzi

Produkt kopalni Robinson w USA należącej do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD., zawiera powyżej 20% miedzi. Produkt ten jest również wytwarzany przez kopalnię Sierra Gorda w Chile W obu tych koncentratach jako produkt dodatkowy występuje złoto. Koncentraty miedzi odsprzedawane są do dalszego przerobu jako produkt towarowy. Sporadycznie KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaje również koncentrat miedzi pochodzący z kopalń Lubin, Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice (średnia zawartość miedzi w zależności od gatunku od ok. 13% do ok. 26%).

Koncentrat molibdenu

Drugi produkt handlowy (obok koncentratu miedzi) kopalni Robinson w USA należącej do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Produkcja koncentratu molibdenu jest wynikowa i zależy od procesu produkcji koncentratu miedzi.

Tlenki molibdenu

Jednym z głównych produktów handlowych spółki Sierra Gorda są tlenki molibdenu. Powstają one w drodze przerobu produkowanego przez kopalnię Sierra Gorda siarczkowego koncentratu molibdenu (o zawartości ok. 48% Mo). Molibden wykorzystywany jest w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym i elektronicznym.

Złoto

Złoto w postaci sztabek o wadze ok. 0,5 kg, 1 kg, 4 kg, 6 kg i 12 kg, zawierających 99,99% złota, jest produkowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Złoto trafia do przemysłu jubilerskiego, banków i przemysłu elektrycznego.

Ruda miedzi, niklu i TPM

Produkt kopalń Zagłębia Sudbury w Kanadzie, należących do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Ruda miedzi, niklu i TPM odsprzedawana jest do dalszego przerobu do jednej z hut znajdujących się na terenie Zagłębia.

Drut z miedzi beztlenowej

Drut produkowany jest w dwóch odmianach: drut z miedzi beztlenowej w gatunku Cu-OFE oraz drut CuAg(OF) z miedzi beztlenowej zawierającej srebro. Drut wytwarzany jest w technologii UPCAST®, w zakresie średnic od 8 mm do 25 mm (8 mm, 12,7 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm). Produkt ten znajduje nabywców w przemyśle kablowym, zarówno z przeznaczeniem na druty cienkie, emaliowane, jak i kable odporne na ogień oraz kable przenoszące dźwięk i obraz. Dodatkowo drut beztlenowy zawierający srebro znajduje zastosowanie w produkcji trolei i komutatorów.

Wlewki okrągłe z miedzi

Wlewki miedziane (okrągłe) z miedzi katodowej przetopionej w gatunku Cu-ETP1 i Cu-ETP oraz z miedzi katodowej przetopionej odtlenionej fosforem w gatunku Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-DLP, Cu-DHP trafiają do przemysłu budowlanego (do produkcji rur) oraz przemysłu elektrotechnicznego (do produkcji taśm, prętów i kształtowników).

Ołów rafinowany

Ołów rafinowany w postaci gąsek (o wymiarach: 615 x 95 x 80 mm) jest produkowany przez KGHM Polska Miedź S.A. od roku 2007. Zarejestrowany na Londyńskiej Giełdzie Metali od 2014 r. pod marką „KGHM”. Główne zastosowanie ołowiu rafinowanego to produkcja akumulatorów i tlenków ołowiu.

Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Wyniki produkcyjne

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w roku 2018 były:

 1. optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 2. optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w roku 2018 były:

w zakresie górnictwa
 • rozszerzenia zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,
 • doskonalenia technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
  • dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych,
  • poprawę skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych,
  • właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),
 • wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • przystąpienie do prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
 • prowadzenia robót zmierzających do wykonania połączenia wentylacyjnego pomiędzy podszybiem szybu SW-4 a upadowymi E chodnikami T/W-359 oraz połączenia wentylacyjnego szybu SG-2 z chodnikami T/W-145 wyrobiskami w złożu soli w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,
 • kontynuowanie wykonania połączenia wiązki chodników T/W-169 z projektowanym podszybiem szybu GG-1,
 • budowa szybu GG-1, szyb zgłębiony do poziomu 1070 m,
 • rozpoczęcie budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
 • realizacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – podpisanie porozumienia z Gminą Żukowice oraz rozpoczęcie prac planistycznych,
 • zrealizowania zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym na poziomie 57,3 tys. mb,
w zakresie wzbogacania rud
 • utrzymania zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku,
 • utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut,
 • kontynuacji w Rejonie ZWR Rudna rozdziału produkowanego koncentratu na dwa koncentraty o różnej zawartości węgla organicznego,
 • doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego,
w zakresie hutnictwa
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów,
 • realizacji Programu Rozwoju Hutnictwa (PRH), w zakresie:
  • kontynuacji prac budowlano-montażowych w obrębie kluczowych węzłów technologicznych w ramach składowych zadań inwestycyjnych programu z uwzględnieniem instalacji do prażenia koncentratów,
  • zakończenia budowy Suszarni Parowej HM Głogów II
 • właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),osiągnięcie zakładanych uzysków miedzi w podstawowym ciągu produkcji pieca zawiesinowego poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, m.in. doskonalenie procesu odmiedziowania żużla konwertorowego,
 • zwiększenia dyspozycyjności pieców wahadłowo – obrotowych na Wydziale Ołowiu skutkującej wyższą produkcją przy zmniejszającej się zawartości Pb w materiałach wsadowych,
w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • realizacji przyjętego Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020,
 • stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.,
 • wdrożeniu w kopalniach Spółki systemu adaptacji zawodowej dla pracowników nowo zatrudnionych,
 • uruchomienie nowych inicjatyw organizacyjnych i badawczych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.

Produkcja górnicza

Wskaźniki GRI:

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 30,3 mln t i było niższe o 0,9 mln t niż w 2017 r. Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,49% i była niższa od zrealizowanej w roku 2017 na skutek eksploatacji rejonów o niższym okruszcowaniu rudy miedzi. W przypadku srebra w urobku, zawartość wyniosła 48,6 g/t.

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa od wykonanej w 2017 r. o 14,8 tys. t Cu i wyniosła 452,0 tys. t. Wolumen srebra w urobku zmniejszył się o 18 t i wyniósł 1 471 t. W 2018 r. przerobiono 30,3 mln t urobku w wadze suchej (o 1 247 tys. t mniej w stosunku do 2017r.). Mniejsze wydobycie urobku w Oddziałach Górniczych wpłynęło bezpośrednio na ilość miedzi w koncentracie i wyniosło 401,3 tys. t. Produkcja koncentratu w wadze suchej zmniejszyła się w stosunku do wykonanej w 2017 r. o 72 tys. t (spadek z 1 833 tys. t do 1 761 tys. t).

Ilość srebra w koncentracie była niższa od wykonanej w 2017 r. o 2%. Opisywane powyżej wyniki pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku


J.m.20172018Zmiana(%)IVQ'18IIIQ'18IIQ'18IQ'18
Wydobycie urobku (waga wilgotna)mln t
32,8
31,8
(3,0)
7,6
8,1
8,0
8,1
Wydobycie urobku (waga sucha)mln t
31,2
30,3
(2,9)
7,3
7,7
7,6
7,7
Zawartość miedzi w urobku%
1,50
1,49
(0,7)
1,47
1,49
1,52
1,50
Ilość miedzi w urobkutys. t
466,8
452,0
(3,2)
106,6
114,2
114,8
116,4
Zawartość srebra w urobkug/t
47,8
48,6
+1,7
48,4
48,9
48,7
48,5
Ilość srebra w urobkut
1 489,7
1 471,4
(1,2)
351,8
375,3
368,8
375,4
Produkcja koncentratu (waga sucha)tys. t
1 833
1 761
(3,9)
423
442
448
447
Ilość miedzi w koncentracietys. t
419,3
401,3
(4,3)
95,3
101,0
102,3
102,7
Ilość srebra w koncentraciet
1 289,9
1 264,3
(2,0)
304,0
320,8
317,7
321,8

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2017 zmniejszyła o 20,2 tys. t, tj. 3,9%. Mniejsza produkcja miedzi elektrolitycznej wynika z postoju remontowego instalacji do przetopu koncentratów w Hucie Miedzi „Głogów II”, który trwał od 8 kwietnia do 25 czerwca. Wznowienie produkcji nastąpiło 8 dni szybciej niż wynikało z pierwotnych harmonogramów. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.

W stosunku do 2017 r. produkcja złota metalicznego uległa zmniejszeniu o 1 061 kg, tj. 29%, srebra metalicznego wyprodukowano mniej o 29 t, zamykając roczny wynik na poziomie 1 189 t. Opisywane powyżej wyniki pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku


J.m.
2017
2018
Zmiana(%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Miedź elektrolityczna, w tym:
tys. t
522,0
501,8
(3,9)
135,4
138,9
116,7
110,8
 • produkcja ze wsadów własnych
tys. t
358,9
385,3
+7,4
103,6
110,4
85,3
86,0
 • produkcja ze wsadów obcych
tys. t
148,0
116,5
(21,3)
31,8
28,5
31,4
24,8
 • produkcja z przerobu
tys. t
15,1
-
×
-
-
-
-
Walcówka, drut OFE i CuAg
tys. t
257,9
266,4
+3,3
62,3
72,0
65,9
66,2
Wlewki okrągłe
tys. t
13,7
15,8
+15,3
3,7
3,9
4,3
3,9
Srebro metaliczne
t
1 218,0
1 188,8
(2,4)
352,6
357,8
239,1
239,3
Złoto metaliczne
tys. troz
117,3
83,2
(29,1)
21,1
23,7
20,1
18,3
Ołów rafinowany
tys. t
30,0
30,1
+0,3
8,2
6,9
7,6
7,5

Główne zamierzenia w zakresie produkcji w 2019 roku

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2019 jest kontynuacja działań z 2018 r., tj.:

 1. optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 2. optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.
w zakresie górnictwa
 • prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,
 • kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
 • kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych,
 • osiągnięcie poziomu zubożenia wydobywanego urobku, adekwatnego do parametrów złożowych,
 • kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1,
 • kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
 • kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – kontynuacja prac planistycznych,
 • nabycie tytułu prawnego do gruntu,
 • zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w roku 2019 określonego na poziomie 59 tys. mb
w zakresie wzbogacania rud
 • modernizacja układów klasyfikacji,
 • poprawa efektywności energetycznej parku maszynowego zabudowanego w O/ZWR,
 • optymalizacja procesów wzbogacania w kierunku zmniejszenia skutków zmian parametrów ilościowo-jakościowych nadawy poprzez zastosowanie systemu FloVis,
 • kontynuacja rozdziału produkowanego koncentratu na dwa produkty o zróżnicowanej zawartości węgla organicznego w Rejonie ZWR Rudna,
 • optymalizacja sterowania pracą młynów w oparciu o parametry wizyjne produktów i charakterystykę dźwiękową i drganiową młyna w ZWR (systemy MillVis, ConVis),
 • modernizacja instalacji do usuwania węglanów w procesie flotacji w Rejonie ZWR – Polkowice,
 • optymalizacja procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji,
 • utrzymania dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów O/ZWR do ilości dostarczanego urobku,
 • utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut,
w zakresie hutnictwa
 • minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania oraz hermetyzacji procesów celem zmniejszenia emisji niezorganizowanych,
 • utrzymanie uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych oraz dyspozycyjności agregatów hutniczych,
 • poprawa parametrów wydajnościowych kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów I w konsekwencji zaplanowanego na II półrocze 2019 r. uruchomienia instalacji do prażenia koncentratów,
 • zwiększenie udziału recyklingu w produkcji dzięki uruchomieniu pieca wychylno – topielno – rafinacyjnego (WTR) do przerobu złomów miedzi w HM Legnica w kwietniu 2019 r.,
 • I etap rewitalizacji Hali Wanien HM Głogów I,
 • optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi,
w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • monitoring zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacja zamierzeń organizacyjnych i technicznych, inwestycyjnych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego oraz liczby wypadków przy pracy,
 • realizacja przyjętego programu szkoleń celem optymalizacji stanu wiedzy i umiejętności pracowników KGHM Polska Miedź S.A.,
 • ujednolicenie podejścia w realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem jednolitej komunikacji o bezpieczeństwie,
 • poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w Oddziałach Spółki,
 • optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników KGHM Polska Miedź S.A., w szczególności po wypadkach przy pracy.
Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Wyniki sprzedażowe

W 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A. wolumen sprzedaży miedzi wyniósł 514,4 tys. t i był porównywalny do wolumenu sprzedaży z 2017 r. (+2%), przy czym w roku 2018 wystąpiła sprzedaż koncentratu miedzi w ilości 149,5 tys. t wagi suchej (w tym 22,3 tys. t Cu). Nastąpiło natomiast zmniejszenie wolumenu sprzedaży katod o 19,2 tys. t (-8%). Sprzedaż walcówki miedzianej wzrosła o 2,8 tys. t (+1%) a drutu OFE o 2,1 tys. t (+16%).

Sprzedaż srebra metalicznego w KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. wyniosła 1 147 t i była niższa od poziomu sprzedaży w 2017 r. o 38 t (-3%). W roku 2018 dodatkowo nastąpiła sprzedaż srebra w koncentracie (81 t).

Wolumen sprzedaży złota w 2018 r. wyniósł 83,8 tys. troz, co stanowi spadek o 28% w odniesieniu do 2017 r. (117,1 tys. troz). Opisywane powyżej wyniki pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku


J.m.
2017
2018
Zmiana (%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Katody i części katod
tys. t
233,5
214,3
(8,2)
74,1
58,4
47,3
34,5
 • Walcówka miedziana oraz drut OFE
tys. t
259,9
264,6
+1,8
66,4
68,3
65,2
64,7
 • Płatna miedź w koncentracie 1
tys. t
(0,3)
22,3
×
4,2
6,8
11,3
-
 • Pozostałe wyroby z miedzi
tys. t
12,9
13,2
+2,3
3,0
3,6
3,3
3,3
Ogółem miedź i wyroby z miedzi
tys. t
506,0
514,4
+1,7
147,7
137,1
127,1
102,5
Srebro metaliczne
t
1 185,0
1 146,8
(3,2)
344,8
349,9
245,0
207,0
Płatne srebro w koncentracie
t
-
80,6
×
13,5
33,2
33,8
-
Złoto metaliczne
tys. troz
117,1
83,8
(28,4)
21,9
22,7
18,9
20,3
Ołów rafinowany
tys. t
29,6
30,5
+3,0
8,6
7,8
6,7
7,4

1wartości ujemne wynikają z rozliczenia kontraktów z roku poprzedniego

Ogółem przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. osiągnęły poziom 15 757 mln PLN i były porównywalne do przychodów osiągniętych w 2017 r. (spadek o 2%, w 2017 r.: 16 024 mln PLN).

Przychody ze sprzedaży miedzi w 2018 r. osiągnęły poziom 12 342 mln PLN, co stanowi różnicę o +1% w stosunku do poziomu sprzedaży w roku poprzednim (12 213 mln PLN).

Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2018 r. osiągnęły poziom 2 101 mln PLN i były niższe o 14% w porównaniu z poziomem przychodów ze sprzedaży w roku 2017. Dodatkowo w 2018 r., w KGHM Polska Miedź S.A. zanotowano przychody ze sprzedaży srebra w koncentracie rzędu 141 mln PLN.

Spadek przychodów ze sprzedaży srebra w 2018 r. spowodowany był głównie spadkiem notowań tego metalu wyrażonych w polskich złotych w stosunku do 2017 r. Przychody ze sprzedaży złota w 2018 r. osiągnęły poziom 381 mln PLN, natomiast w roku 2017 – 556 mln PLN. Różnica ta wynikała z mniejszej produkcji złota w 2018 r. Opisywane powyżej wyniki pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A w 2018 roku. (mln PLN)


2017
2018
Zmiana (%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Katody i części katod
5 541
5 097
(8,0)
1 725
1 345
1 191
836
Walcówka miedziana oraz drut OFE
6 276
6 525
+4,0
1 630
1 623
1 662
1 610
Płatna miedź w koncentracie1
86
400
×4,7
73
99
228
-
Pozostałe wyroby z miedzi
310
320
+3,2
74
82
85
79
Ogółem miedź i wyroby z miedzi
12 213
12 342
+1,1
3 502
3 149
3 166
2 525
Srebro metaliczne
2 447
2 101
(14,1)
607
628
474
392
Płatne srebro w koncentracie2
-6
141
×
22
55
64
-
Złoto metaliczne
556
381
(31,5)
101
100
89
91
Ołów rafinowany
273
262
(4,0)
68
66
60
68
Pozostałe wyroby i usługi
356
345
(3,1)
93
87
78
87
Towary i materiały
185
185
-
47
43
52
43
Ogółem przychody ze sprzedaży
16 024
15 757
(1,7)
4 440
4 128
3 983
3 206

1 wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premii rafinacyjnej Cu (RcCu) oraz innych odliczeń wpływających na wartość koncentratu Cu (poza wartością premii rafinacyjnej Ag)
2 wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg), wartości ujemne wynikają z rozliczenia kontraktów z roku poprzedniego

Struktura geograficzna rynków zbytu w 2018 roku

Największa część, tj. 26% przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. pochodziła z rynku polskiego. Największymi pozostałymi odbiorcami produktów, towarów i usług oferowanych przez Spółkę były: Chiny, Niemcy, Wielka Brytania oraz Czechy.

Przychody ze sprzedaży Spółki do klientów zewnętrznych w podziale na obszary geograficzne zaprezentowano na poniższym schemacie. Wartość przychodów ze sprzedaży uwzględnia wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających. Powyższe obserwacje pokazano w szczegółach na poniższym rysunku:

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. według rynków zbytu w 2018 roku (mln PLN)

Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2018 r. wyniosły 13 460 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 4% wyższym do analogicznego okresu roku 2017. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miała zmiana stanu półfabrykatów, produktów i produkcji w toku, która wyniosła w 2018 r. -236 mln PLN (w 2017 r. - 1 097 mln PLN) i wynikała głównie ze spadku zapasów półfabrykatów. Na koniec roku 2018 nieznacznie wzrosły zapasy produkcji w toku oraz wyrobów gotowych.

Koszty ogółem według rodzaju za 2018 r. w relacji do 2017 r. był niższe o 2,1% głównie z uwagi na niższe zużycie wsadów obcych (mniejsza ilość o 27 tys. ton i niższa cena o 1,5%) oraz niższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (niższa produkcja koncentratów własnych i niższe notowania srebra). Opisywane powyżej wyniki pokazano szczegółowo w poniższej tabeli:

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)


2017
2018
Zmiana (%)
IVQ’18
IIIQ’18
IIQ’18
IQ’18
Amortyzacja środków trw. i wartości niematerialnych
1 072
1 173
+9,4
305
288
287
293
Koszty świadczeń pracowniczych
3 210
3 324
+3,6
805
835
902
782
Zużycie materiałów i energii, w tym:
5 831
5 312
(8,9)
1 471
1 292
1 144
1 405
 • wsady obce
3 750
3 040
(18,9)
862
701
611
866
 • energia i czynniki energetyczne
775
803
+3,6
203
228
187
185
Usługi obce
1 531
1 649
+7,7
455
406
419
369
Podatki i opłaty, w tym:
2 154
2 083
(3,3)
471
494
575
543
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 765
1 671
(5,3)
374
397
466
434
Pozostałe koszty
126
92
(27,0)
26
22
15
29
Razem koszty rodzajowe
13 924
13 633
(2,1)
3 533
3 337
3 342
3 421


Struktura kosztów w KGHM Polska Miedź S.A. według rodzaju w 2018 r.

W odniesieniu do roku poprzedniego kształtuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 91%.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2017 r. 1,52 USD/funt i w 2018 r. 1,85 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało umocnienie się złotego względem dolara amerykańskiego, niższe notowania srebra, niższa produkcja koncentratów własnych.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2017 r. o 1 275 PLN/t (6%), przy niższym poziomie podatku od wydobycia niektórych kopalin (-56 PLN/t) i wyższej produkcji ze wsadów własnych o 26 tys. t Cu (7,3%). Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty materiałów, paliw i energii (z wyłączeniem wsadów obcych), koszty pracy, amortyzacja oraz usługi obce.

Opisywane powyżej kwestie pokazano szczegółowo na poniższych rysunkach:

Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 w KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (USD/funt)

*w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ze wsadów własnych w KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (PLN/t)

1wartość szlamów anodowych
2całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych

Nasza działalność i jej wyniki w 2018 roku

Wyniki finansowe i pozafinansowe

Rachunek wyników

W 2018 r. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 2 025 mln PLN, tj. o 702 mln (53%) wyższy niż w roku poprzednim. Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)


2017
2018
Zmiana (%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Przychody ze sprzedaży
16 024
15 757
(1,7)
4 440
4 128
3 983
3 206
 • korekta przychodów z tyt. transakcji zabezpieczających
16
125
×7,8
15
34
18
57
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
(12 899)
(13 460)
+4,3
(3 911)
(3 526)
(3 337)
(2 686)
 • w tym podatek od wydobycia niektórych kopalin
(1 488)
(1 705)
+14,6
(477)
(427)
(447)
(354)
Wynik netto ze sprzedaży (EBIT)
3 125
2 297
(26,5)
529
602
646
520
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
(2 004)
1 149
×
490
(49)
625
83
 • zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych (z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie)
(1 179)
386
×
162
(103)
451
(124)
 • odsetki od udzielonych pożyczek i poz. należności finans.
310
244
(21,3)
56
62
69
57
 • przychody z dywidend
4
239
×59,8
-
-
239
-
 • utworzenie rezerw
(23)
(162)
×7,0
(10)
(3)
(148)
(1)
 • wycena i realizacja instrumentów pochodnych
(213)
(136)
(36,2)
(49)
(59)
(6)
(22)
 • opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań
51
53
+3,9
4
21
10
18
 • straty/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych
(330)
355
×
355
-
-
-
 • zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finans. wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
ND1
(63)
×
(115)
11
(72)
113
 • odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie
ND1
183
×
(6)
18
136
35
 • straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie z MSSF 9
ND1
(4)
×
40
-
(42)
(2)
 • odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów powstałych na moment początkowego ujęcia
ND1
85
×
85
-
-
-
 • (straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek z tytułu restrukturyzacji finansowania wewnątrzgrupowego
ND1
15
×
-
-
-
15
 • straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie MSR 39
(606)
ND1
×
ND1
ND1
ND1
ND1
 • pozostałe
(18)
(46)
×2,6
(32)
4
(12)
(6)
Przychody i (koszty) finansowe
1 033
(774)
×
(275)
97
(720)
124
 • różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia
1 247
(592)
×
(206)
145
(681)
150
 • koszty odsetek od zadłużenia
(113)
(127)
+12,4
(37)
(32)
(34)
(24)
 • opłaty i prowizje bankowe od kredytów i pożyczek
(28)
(23)
(17,9)
(5)
(6)
(6)
(6)
 • wycena i realizacja instrumentów pochodnych
(30)
11
×
(17)
2
11
15
 • pozostałe
(43)
(43)
-
(10)
(12)
(10)
(11)
Wynik przed opodatkowaniem
2 154
2 672
+24,0
744
650
551
727
Podatek dochodowy
(831)
(647)
(22,1)
(149)
(207)
(94)
(197)
WYNIK NETTO
1 323
2 025
+53,1
595
443
457
530
Amortyzacja ujęta w zysku netto
1 035
1 119
+8,1
299
286
283
251
EBITDA2 (EBIT + amortyzacja)
4 160
3 416
(17,9)
828
888
929
771
Skorygowana EBITDA3
4 160
3 416
(17,9)
828
888
929
771

1„ND” - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.
2EBITDA = EBIT + amortyzacja (ujęta w wyniku netto)
3Skorygowana EBITDA = EBIT + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego

Poniżej przedstawiono zestawienia głównych czynników, które wpłynęły na zmianę wyniku finansowego pomiędzy rokiem 2017 a 2018:

Wyszczególnienie
Wpływ na zmianę wyniku (mln PLN)
Charakterystyka
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 376 mln PLN (z wyłączeniem skutków transakcji zabezpieczających w kwocie +109 mln PLN)
(643)
Spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów (Cu, Ag, Au) z tytułu mniej korzystnego średniorocznego kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,78 do 3,61 USD/PLN).
(575)
Zmniejszenie przychodów z tytułu niższego wolumenu sprzedaży miedzi (-14,2 tys. t, -3%), srebra (-38 t, -3%) i złota (-33 tys. troz, -28%).
+461
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży koncentratu miedzi z 80 mln PLN do 541 mln PLN.
+419
Wzrost przychodów z tytułu wyższych notowań miedzi (+357 USD/t, +6%) i złota (+11 USD/troz, +1%) przy spadku notowań srebra ( 134 USc/troz, -8%).
(38)
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów oraz pozostałych wyrobów i usług, w tym wartość usługi przerobu koncentratu na katody (-58 mln PLN) oraz zmniejszenie sprzedaży ołowiu rafinowanego (-12 mln PLN).
Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej1 o 561 mln PLN
(861)
Zmiana stanu półfabrykatów, produktów i produkcji w toku w 2018 r. (pomniejszająca koszty) wyniosła -236 mln PLN podczas gdy w 2017 r. -1 097 mln PLN.
+710
Niższe zużycie wsadów obcych o 27 tys. ton Cu (-18%) przy cenie zakupu niższej o 1,5%.
(410)
W tym zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych o 419 mln PLN, głównie w związku ze zmianą kosztów: pozostałych materiałów i energii (+191 mln PLN), usług obcych (+118 mln PLN), amortyzacji (+101 mln PLN), świadczeń pracowniczych (+114 mln PLN), podatku od wydobycia niektórych kopalin (-94 mln PLN).
Straty/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych
+685
Zmiana salda strat/odwróceń strat z -330 mln PLN w 2017 r. do +355 mln PLN w 2018 r.
Skutki różnic kursowych (-274 mln PLN)
+1 565
Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalności operacyjnej.
(1 839)
Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane w kosztach finansowych).
Przychody z dywidend
+235
Zwiększenie przychodów dywidend z 4 mln PLN do 239 mln PLN.
Skutki transakcji zabezpieczających (+227 mln PLN)
+109
Zmiana wartości korekty przychodów z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających z 16 mln PLN do 125 mln PLN.
+248
Zmiana wyniku z tytułu wyceny instrumentów pochodnych z -233 mln PLN do +15 mln PLN.
(130)
Zmiana wyniku z tytułu realizacji instrumentów pochodnych z -10 mln PLN do -140 mln PLN.
Utworzenie rezerw
(139)
Utworzenie w ciężar 2018 r. rezerw w wysokości 162 mln PLN wobec 23 mln PLN w roku poprzednim. Rezerwy utworzone w 2018 r. dotyczyły głównie spraw spornych (103 mln PLN) dotyczących przede wszystkim racjonalizacji i wynalazczości oraz podatku od nieruchomości w oddziałach górniczych (49 mln PLN).
Zmiana salda przychodów i kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wraz z prowizjami i opłatami (-75 mln PLN)
(66)
Zmniejszenie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.
(14)
Wyższe koszty odsetek od zadłużenia.
+5
Zmniejszenie kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych kredytów.
Pozycje, dla których nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9. (+822 mln PLN)
(63)
Zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (w 2018 r.)
+183
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie (w 2018 r.)
(4)
Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie z MSSF 9 (w 2018 r.)
+85
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów powstałych na moment początkowego ujęcia
+15
(Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek z tytułu restrukturyzacji finansowania wewnątrzgrupowego (w 2018 r.)
+606
Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie MSR 39 (w 2017 r.)
Zmniejszenie podatku dochodowego
+184
Niższa wartość podatku w związku ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu

Zmiana wyniku netto KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)

1Z wyłączeniem korekty z tytułu transakcji zabezpieczających

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)


2017
2018
Zmiana(%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
2 154
2 672
+24,0
744
650
551
727
 • Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
1 035
1 119
+8,1
299
286
283
251
 • Odsetki z tytułu działalności inwestycyjnej
(299)
(219)
(26,8)
(43)
(57)
(65)
(54)
 • Straty i odwrócenia strat z tyt. utraty wartości aktywów trwałych
940
(623)
×
(465)
(19)
(91)
(48)
 • Pozostałe korekty wyniku finansowego przed opodatkowaniem
304
23
(92,4)
275
(111)
88
(229)
Razem wyłączenia przychodów i kosztów
1 980
300
(84,8)
66
99
215
(80)
Podatek dochodowy zapłacony
(934)
(710)
(24,0)
(189)
(189)
(188)
(144)
Zmiany stanu kapitału obrotowego
(1 120)
553
×
1 059
207
(128)
(585)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 080
2 815
+35,3
1 680
767
450
(82)
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi
(1 970)
(1 884)
(4,4)
(523)
(419)
(386)
(556)
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
(21)
(23)
+9,5
3
(7)
(4)
(15)
Płatności z tytułu udzielonych pożyczek
(490)
(682)
+39,2
(413)
-
(264)
(5)
Pozostałe płatności
(83)
(84)
+1,2
(17)
(14)
(15)
(38)
Otrzymane dywidendy
4
239
×59,8
-
138
101
-
Pozostałe wpływy
48
35
(27,1)
7
3
19
6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 512)
(2 399)
(4,5)
(943)
(299)
(549)
(608)
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
2 416
2 257
(6,6)
221
(8)
932
1 112
Płatności z tytułu zadłużenia
(2 030)
(2 073)
+2,1
(692)
(235)
(665)
(481)
Wpływy z tytułu cash poolingu
160
-
×
-
-
(60)
60
Wydatki z tytułu cash poolingu
-
(80)
×
(30)
(10)
(40)
-
Dywidendy wypłacone
(200)
-
×
-
-
-
-
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
(138)
(152)
+10,1
(45)
(41)
(36)
(30)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
208
(48)
×
(546)
(294)
131
661
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
(224)
368
×
191
174
32
(29)
Różnice kursowe dotyczące śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów
(24)
25
×
7
6
2
10
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
482
234
(51,5)
429
249
215
234
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
234
627
×2,7
627
429
249
215

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2018 r. wyniosły +2 815 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto w wysokości 2 672 mln PLN skorygowany o amortyzację w wysokości +1 119 mln PLN, pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości -710 mln PLN oraz zmianę stanu kapitału obrotowego w kwocie +553 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2018 r. wyniosły -2 399 mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowych i niematerialnych aktywów górniczych i hutniczych w kwocie  1 884 mln PLN oraz płatności z tytułu udzielonych pożyczek -682 mln PLN przy wpływach z otrzymanych dywidend w wysokości 239 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym samym okresie wyniosły -48 mln PLN i obejmowały głównie wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia w wysokości +2 257 mln PLN oraz płatności z tytułu zadłużenia i cash poolingu w kwotach odpowiednio: 2 073 mln PLN i -80 mln PLN oraz zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia w kwocie  152 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2018 r. wzrosło o 393 mln PLN i wyniosło 627 mln PLN.

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych czynników, które wpłynęły na zmianę rachunku przepływów pieniężnych pomiędzy rokiem 2017 a 2018:

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)

Aktywa i źródła finansowania

Poniżej przedstawiono zestawienie aktywów KGHM Polska Miedź SA na dzień 31.12.2018 roku:


31.12.2018
31.12.2017
Zmiana (%)
30.09.2018
30.06.2018
31.03.2018
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze
16 382
15 355
+6,7
15 674
15 554
15 373
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze
576
507
+13,6
557
550
532
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
92
75
+22,7
71
69
71
Pozostałe aktywa niematerialne
52
34
+52,9
34
34
32
Inwestycje w jednostki zależne
3 510
3 013
+16,5
3 020
3 013
3 013
Instrumenty finansowe, w tym:
7 453
6 031
+23,6
6 742
6 781
5 901
 • Pożyczki udzielone
6 262
4 972
+25,9
5 559
5 580
4 780
 • Pochodne instrumenty finansowe 
319
109
×2,9
398
328
212
 • Inne instr. finansowe wyceniane w wartości godziwej
496
613
(19,1)
419
508
534
 • Pozostałe aktywa finansowe
376
337
+11,6
366
365
375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9
31
(71,0)
94
140
110
Pozostałe aktywa niefinansowe
24
25
(4,0)
35
22
24
Aktywa trwałe
28 098
25 071
+12,1
26 227
26 163
25 056
Zapasy
4 102
3 857
+6,4
4 588
4 627
4 651
Należności od odbiorców
310
1 034
(70,0)
782
683
730
Należności z tytułu podatków
275
214
+28,5
167
166
160
Pochodne instrumenty finansowe
300
195
+53,8
243
158
263
Pozostałe aktywa
538
342
+57,3
569
693
405
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
627
234
×2,7
429
249
215
Aktywa obrotowe
6 152
5 876
+4,7
6 778
6 576
6 424
RAZEM AKTYWA
34 250
30 947
+10,7
33 005
32 739
31 480

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 34 250 mln PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. o 3 303 mln PLN, tj. o 11%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:

 • długoterminowych instrumentów finansowych o 1 422 mln PLN, w tym głównie udzielonych pożyczek (+1 290 mln PLN) oraz pochodnych aktywów finansowych (+210 mln PLN),
 • górniczych i hutniczych rzeczowych aktywów trwałych o 1 027 mln PLN, wynikające z realizacji inwestycji – nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w 2018 r. wyniosły 2 132 mln PLN,
 • środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 393 mln PLN oraz
 • zapasów o 245 mln PLN, w tym głównie półproduktów i produktów w toku (+144 mln PLN) oraz produktów gotowych (+117 mln PLN),

przy zmniejszeniu poziomu należności od odbiorców o 724 mln PLN w związku z wdrożeniem nowych programów finansowania należności (faktoring), spadkiem cen miedzi.

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych czynników, które wpłynęły na zmianę wartości aktywów pomiędzy rokiem 2017 a 2018:

Zmiana wartości aktywów KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. (mln PLN)

W zestawieniu poniżej zaprezentowano wartości bilansowe na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitałów oraz zobowiązań:

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku (mln PLN)


31.12.2018
31.12.2017
Zmiana (%)
30.09.2018
30.06.2018
31.03.2018
Kapitał akcyjny
2 000
2 000
-
2 000
2 000
2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
(307)
142
×
(419)
(518)
(439)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody
(593)
(348)
+70,4
(499)
(537)
(495)
Zyski zatrzymane
17 945
15 462
+16,1
17 263
16 820
16 363
Kapitał własny
19 045
17 256
+10,4
18 345
17 765
17 429
 • Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
6 758
6 085
+11,1

7 012
7 343
5 863
 • Pochodne instrumenty finansowe
68
84
(19,0)
82
97
80
 • Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
2 235
1 879
+18,9
2 125
2 139
2 049
 • Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technol.
980
797
+23,0
791
844
794
 • Pozostałe zobowiązania
199
207
(3,9)
202
196
211
Zobowiązania długoterminowe
10 240
9 052
+13,1
10 212
10 619
8 997
 • Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
1 035
923
+12,1
1 053
1 112
1 627
 • Zobowiązania z tytułu cash poolingu
80
160
(50,0)
110
120
220
 • Pochodne instrumenty finansowe
13
74
(82,4)
11
16
36
 • Zobowiązania wobec dostawców
1 920
1 719
+11,7
1 452
1 145
1 321
 • Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
611
649
(5,9)
709
614
759
 • Zobowiązania z tytułu podatków
405
416
(2,6)
377
593
428
 • Pozostałe zobowiązania
901
698
+29,1
736
755
663
Zobowiązania krótkoterminowe
4 965
4 639
+7,0
4 448
4 355
5 054
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
15 205
13 691
+11,1
14 660
14 974
14 051
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
34 250
30 947
+10,7
33 005
32 739
31 480

Po stronie pasywów na zwiększenie sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim zwiększenia:

 • kapitałów własnych o 1 789 mln PLN, w tym w związku z wypracowanym w 2018 r. zyskiem netto w wysokości 2 025 mln PLN,
 • zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz cash pool o 705 mln PLN, na co złożyły się różnice kursowe (+597 mln PLN), wartość naliczonych odsetek (+277 mln PLN) oraz przepływów pieniężnych (-169 mln PLN),
 • zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 318 mln PLN oraz wobec dostawców o 200 mln PLN,
 • rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych o 184 mln PLN, przy zmniejszeniu pozycji pochodne instrumenty finansowe o 77 mln PLN.

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych czynników, które wpłynęły na zmianę wartości zobowiązań i kapitałów własnych pomiędzy rokiem 2017 a 2018:

Zmiana wartości zobowiązań i kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. (mln PLN)

Istotne pozycje pozabilansowe

Aktywa warunkowe na koniec 2018 r. wynosiły 558 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim: należności wekslowych (225 mln PLN) oraz otrzymanych przez Spółkę gwarancji i poręczeń należytego wykonania umów (168 mln PLN).

Na koniec 2018 r. zobowiązania warunkowe wynosiły 3 151 mln PLN i dotyczyły głównie udzielonych gwarancji i akredytyw na łączną kwotę 2 828 mln PLN oraz z tytułu zobowiązań wekslowych na kwotę 176 mln PLN, w tym:

 • gwarancja korporacyjna zwrotu określonej części płatności do gwarancji wystawionej przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corporation, zabezpieczającej spłatę kredytu korporacyjnego zaciągniętego przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (677 mln PLN),
 • akredytywa udzielona jako zabezpieczenie należytego wykonania długoterminowego kontraktu na odbiór energii dla wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. (517 mln PLN),
 • gwarancje korporacyjne zabezpieczające spłatę krótkoterminowych kredytów obrotowych zaciągniętych przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (496 mln PLN),
 • zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky i projektu Victoria oraz zobowiązań związanych z należytym wykonaniem zawartych umów (401 mln PLN),
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez Spółkę przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” (160 mln PLN w formie gwarancji bankowej oraz 160 mln PLN w formie weksla własnego),
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii (188 mln PLN),
 • gwarancje korporacyjne ustanowione jako zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych umów leasingu zawartych przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (125 mln PLN).

Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej o wartości 451 mln PLN stanowią:

 • zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w kwocie 338 mln PLN,
 • zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową przez KGHM Polska Miedź S.A. zbiornika odpadów produkcyjnych w kwocie 113 mln PLN.

Nakłady inwestycyjne w 2018 roku

W roku 2018 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 127 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 4%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 132 mln PLN. Pokazano to w szczegółach w poniższej tabeli:

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku  (mln PLN)


2017
2018
Zmiana (%)
IVQ'18
IIIQ'18
IIQ'18
IQ'18
Górnictwo
1 286
1 483
+15,3

580
352
300
251
Hutnictwo
735
573
(22,0)
261
116
118
78
Pozostała działalność
32
71
×2,2
55
9
6
1
Prace rozwojowe – niezakończone
4
5
+25,0
4
1
-
-
Ogółem
2 057
2 132
+3,6

900
478
424
330
w tym koszty finansowania zewnętrznego
61
133
×2,2
33
33
42
25

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:

Projekty odtworzeniowe mające na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym stanowią 36% zrealizowanych nakładów ogółem.

Projekty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 26% zrealizowanych nakładów ogółem.

Projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 38% zrealizowanych nakładów ogółem. Ważniejsze zadania i obiekty realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Ważniejsze zadania i obiekty realizowane KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r.

Odtworzenie (768 mln PLN)
Wymiana parku maszynowego w kopalniach
W zakresie modernizacji i wymiany parku maszynowego w kopalniach zakupiono 263 maszyn górniczych. Nakłady poniesione w 2018 r.: 266 mln PLN.
Odtworzenie infrastruktury – pozostałe
Realizowano inwestycje ukierunkowane na odtworzenie infrastruktury Oddziałów w celu utrzymania jej w niepogorszonym stanie. Nakłady poniesione w 2018 r.: 502 mln PLN.
Rozwój Górnictwo (508 mln PLN)
Program Udostępnienia Złoża
W ramach Programu trwa budowa szybu wentylacyjnego GG-1 o funkcji materiałowo-zjazdowej i głębokości docelowej 1350 m przy średnicy 7,5 m. Szyb został zgłębiony do poziomu 1070 m (stan na 31 grudnia 2018 r.).

W roku 2018 rozpoczęto budowę Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji (PSK) przy szybie GG1. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji PSK i pozwolenie na budowę.

W ramach budowy Systemu Przepływu Wody Lodowej (SPWL) w roku 2018 kontynuowane były prace związane z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji SPWL.

W roku 2018 podpisano porozumienie z Gminą Żukowice i rozpoczęto procedury związane ze zmianą dokumentów planistycznych w związku z planowaną budową Szybu GG-2 „Odra”. W 2018 r. wykonano 45 kmb wyrobisk górniczych w Obszarach Górniczych ZG Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice, co stanowi blisko 80% ogólnej ilości wykonanych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych w KGHM.

Do 31 grudnia 2018 r. ogółem na Program Udostępnienia Złoża poniesiono nakłady w wysokości 3 010 mln PLN, w tym 413 mln PLN w 2018 r. (na sam rozwój poniesiono nakład w wysokości 365 mln PLN).
Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy
W roku 2018 oddano do użytku kompletny układ zasilania rejonu Szybu L-VI. Na ukończeniu są prace nad: budową kompleksu szybowego wraz z obiektami kubaturowymi oraz infrastrukturą powierzchniową; zabudową rurociągu wody deszczowej oraz rurociągu ścieków sanitarnych wraz z zabudową kabla teletechnicznego między szybami L-VI a L-I. Ponadto w roku 2018 rozpoczęto budowę budynków: przeładunku składników materiałów wybuchowo-emulsyjnych, Centrum Logistyczne Góra, budynku przetwarzania odpadów oraz budowę komór funkcyjnych wraz z budową Dołowego Centrum Logistycznego. Trwają prace nad kopalnianym systemem telekomunikacyjno – rozgłoszeniowym SAT-DOTRA. Do 31 grudnia 2018r. poniesiono nakłady w wysokości 235 mln PLN, w tym 120 mln PLN w 2018 r.
Modernizacja układów klasyfikacji w O/ZWR
W ZWR Rejon Polkowice zakończono zabudowę dwóch kolejnych baterii hydrocyklonów. Wybrano Wykonawcę zabudowy ostatnich 9 układów klasyfikacji.

W ZWR Rejon Lubin zakończono zabudowę ośmiu układów klasyfikacji, przekazując je do eksploatacji.

W ZWR Rejon Rudna zakończono zabudowę czterech układów klasyfikacji.

Do 31 grudnia 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 126 mln PLN, w tym 30 mln PLN w 2018 r.
Rozwój Hutnictwo (241 mln PLN)
Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs)
Uruchomiony w roku 2018 Program BATAs obejmuje 26 nowych projektów inwestycyjnych, w tym 20 w HM Głogów i 6 w HM Legnica.

Do końca grudnia 2018 r. uruchomiono 11 projektów, w tym 9 w HM Głogów i 2 w HM Legnica. Ponadto prowadzonych jest 7 postępowań przetargowych, a dla 8 projektów są aktualizowane założenia projektowe. Dla 2 projektów powadzonych w HM Głogów podjęto decyzję o zaniechaniu ich realizacji.

Do 31 grudnia 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 mln PLN.
Program Rozwoju Hutnictwa
W roku 2018 zakończono etap rozruchów technologicznych związanych z suszarnią parową. Po zakończeniu postoju remontowego HM Głogów II produkcja prowadzona jest przy pełnym wykorzystaniu nowo wybudowanej suszarni parowej. Prowadzony jest etap rozliczeń i odbiorów końcowych. Instalacja do prażenia koncentratu jest w fazie prób rozruchowych. W Projektach dostosowawczych kontynuowany jest etap rozliczeń z wykonawcami, kompletowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Do 31 grudnia 2018 r. nakłady na program poniesiono w wysokości 1 192 mln PLN, w tym 52 mln PLN w 2018 r.
Zwiększenie zdolności produkcyjnych do 160 tys. Mg miedzi katodowej rocznie w Oddziale HM Legnica (HML160)
W ramach projektu w roku 2018 kontynuowano prace związane z budową pieca Wychylno- Topielno-Rafinacyjnego (WTR) w Hucie Miedzi Legnica. Prowadzono montaż urządzeń: pieca WTR, komory dopalania, wieży pełnego odparowania, maszyny odlewniczej, instalacji doprowadzających media, instalacji elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki (APKiA).

Wartość nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 r. wynosi 96 mln PLN, w tym 83 mln PLN w 2018 r.
Program Modernizacji Pirometalurgii (PMP)
Ustabilizowano produkcję w ciągu technologicznym pieca zawiesinowego w HM Głogów I zgodnie z aktualnym planem produkcyjnym. W fazie końcowej znajdują się rozliczenia oraz odbiory końcowe umów i zleceń dotyczące Programu Modernizacji Pirometalurgii.
Rozwój Pozostałe (43 mln PLN)
Program KGHM 4.0.
Uruchomiony w 2018 r. Program KGHM 4.0 jest przedsięwzięciem stanowiącym implementację idei Industry 4.0 w środowisku techniczno-organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A. W ramach Programu KGHM 4.0 zakłada się realizację projektów w 3 obszarach: INDUSTRY, ICT, PROJEKTY WSPIERAJĄCE. Program ma na celu doprowadzenie do spójnego zarządzania obszarem produkcyjnym i wykorzystanie danych w celu poprawy jego produktywności i efektywności.

W grudniu 2018 r. w Lubinie uruchomiono dostępny dla wszystkich punkt ładowania samochodów elektrycznych. Jest to rezultat porozumienia z firmą Tauron, które zakłada współpracę przedsiębiorstw w obszarze rozwoju elektromobilności, w tym budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów, usług carsharingu (auta na minuty), oraz wspólnych działań proekologicznych.

Do 31 grudnia 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 41 mln PLN.
Rozwój Eksploracja (12 mln PLN)
Projekty eksploracyjne
Synklina Grodziecka, Konrad – Synklina Grodziecka, Konrad – prowadzone są badania hydrogeologiczne zaprojektowane do wykonania w latach 2018-2020. W styczniu 2019 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w organie koncesyjnym dot. koncesji „Synklina Grodziecka”. Retków-Ścinawa - Na podstawie uzyskanych wyników z 3 otworów wykonanych w 2017 r. (S 761, S-708, S-745) zadecydowano o zmianie zakresu robót wiertniczych ujętych w koncesji, w związku z czym w grudniu 2017 r. konieczne było wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych prac i robót geologicznych oraz robót górniczych poprzez złożenie w Ministerstwie Środowiska wniosku o zmianę koncesji. W III kwartale 2018 r. uzyskano decyzję zmieniającą koncesję i rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu poszukiwawczego, realizowanego w ramach II etapu prac geologicznych. Głogów - W 2018 r. wykonano powierzchniowe badania geofizyczne, zaprojektowane w ramach II etapu prac geologicznych. Na początku grudnia 2018 r. złożono do organu koncesyjnego wniosek o zmianę koncesji w zakresie wydłużenia czasu jej obowiązywania (do marca 2020 r.). Bytom Odrzański, Kulów–Luboszyce – 30 listopada 2017r. NSA oddalił skargi KGHM na decyzję WSA z 10 lipca 2015 r. Początkiem roku 2019 Ministerstwo Środowiska poinformowało o wznowieniu  postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosków koncesyjnych. Zatoka Pucka - w 2018 r. kontynuowano prace wiertnicze oraz złożono do organu koncesyjnego do zatwierdzenia Dodatek nr 1 do Projektu Robót Geologicznych, w którym zaproponowano odwiercenie kolejnego, dodatkowego otworu. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 27 lutego 2019 r. oddalił skargi kasacyjne spółki konkurencyjnej, która zaskarżyła  koncesję wydaną dla KGHM na tym samym obszarze. W latach 2010-2018 na Projekty eksploracyjne poniesiono nakłady w wysokości 363 mln PLN, w tym 12 mln PLN w 2018 r.

Wyniki Pozafinansowe w 2018 roku

Wskaźniki GRI:

Wartości wskaźników GRI obrazujące działania w sferze podstaw etycznych
G205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie w 2018 roku

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników
10
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji
00
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie
00
Łącznie
10

Wartości wybranych wskaźników GRI w obszarze HR

Wskaźniki GRI:

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)
Liczba pracowników
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Suma
34 386
18 331


Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

Przyjęcia 2018:
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)
Liczba nowozatrudnionych pracowników
Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Suma
34 249
18 500
2 723
1 135
7,95 %
6,14 %
Odejścia 2018:
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)
Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)
Procent odejść pracowników
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Suma
34 249
18 500
2 254
988
6,58 %
5,34 %


Liczba wypadków związanych z pracą wg płci


GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy
115
558
2
295
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych
0
3
0
2
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)
3
20
0
2
Liczba wypadków lekkich (incydentów)
106
537
0
293
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach
673
291


Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika


Łączna liczba godzin szkoleniowych
SUMA
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych
662 066,50
501 352,00
Liczba pracowników
34 249
18 500
Średnia liczba godzin szkoleniowych
19,33
27,10

Wybrane wskaźniki GRI w sferze zagadnień społecznych

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards za rok 2018 obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych przedstawia się następjąco:

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2018 r. dla instytucji z podziałem na obszary

Lp.
Obszary
Darowizny
Kwota brutto przyznana w PLN
Liczba projektów
1.
Zdrowie i Bezpieczeństwo
3 686 410,00
74
2.
Nauka i edukacja
2 515 532,33
73
3.
Sport i rekreacja
4 041 192,10
166
4.
Kultura i tradycja
8 263 551,65
150
Razem
18 506 686,08
463


Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2018 r. dla osób fizycznych z podziałem na obszary

Cel darowizny
Darowizny
Liczba darowizn
Lokalizacja darowizn
Przyznana kwota brutto w PLN
%
Zagłębie Miedziowe
woj. dolnośląskie (bez Zagłębia Miedziowego)
Pozostałe województwa (bez Zagłębia Miedziowego i woj. dolnośląskiego)
Ochrona Zdrowia
1 480 963,67
99%
172
131
17
24
Pomoc społeczna
18 917,00
1%
3
0
1
2
Razem
1 499 880,67
100%
175
131
18
26

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie http://www.fundacjakghm.pl/

Wybrane wskaźniki GRI w sferze ochrony środowiska

Wskaźniki GRI:

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards za rok 2018 obrazujące działania w sferze zagadnień środowiska naturalnego:

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

1
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (MWh)
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Nieodnawialne
węgiel
1622525,91
-
gaz ziemny
2276181,32
2156781
olej opałowy
6315,65
-
olej napędowy
2 505 506,34
-
Suma
Suma zużycia
6410529,21
2156781
2
Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca
Wartości (MWh)
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Odnawialne
biomasa
-
-
biopaliwa
-
-
energia wiatrowa
-
-
energia słoneczna
302,03
-
energia geotermalna
168
-
energia wodna
-
-
Inne (t)
-
-
Suma
Suma zużycia
470,03
-
3
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności
Wartości (MWh)
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.

energia elektryczna
4237058,47
2852918
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)
190336,23
-
Suma
Zużycie energii
4427394,77
2852918
4
Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności
Wartości (MWh)
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej
428394,24
340574
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (netto)
1584845,74
-
Całkowita sprzedaż energii chłodniczej
-
-
Całkowita sprzedaż pary
-
-
Suma
Sprzedaż
2013239,98
340574
5
Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru
8825154,03
4669125
Wskaźniki GRI:

G305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według źródła pochodzenia
Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)
GK GKHM
KGHM Polska Miedź S.A.
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej
24680643,96
1847663
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej
520271,10
199981
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary
11697,10
-
Suma emisji pośrednich
25212612,12
2047644
Wskaźniki GRI:

G306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Lp
Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania
Waga odpadów w 2018 r. [Mg]
odpady bezpieczne
odpady niebezpieczne
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
1
Powtórne wykorzystanie odpadu
33 379,42
14 594,01
0
0
2
Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie)
3 367,62
1 816,73
1 049,40
15,28
3
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)
19 589 369,92
19 465 505,68
102 066,52
102 039,32
4
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)
31,39
0
217,67
0
5
Składowanie na składowiskach odpadów
30 351 832,32
10 310 972,89
77 173,43
73 867,20
6
Wprowadzanie do głębokich studni
0
0
0
0
7
Przechowywanie na terenie zakładu
234 949,63
228 400,11
78 543,83
77 466,91
8
Inne
1 438,63
211,44
38 979,37
38 826,95
SUMA
50 214 368,92
30 021 500,86
298 030,21
292 215,67
Wskaźniki GRI:

G307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]
GK KGHM
KGHM Polska Miedź S.A.
00

Wychodząc z poziomu uzyskanych wyników i chcąc realizować przyjętą strategię Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. szczegółowo analizuje swoje otoczenie i swoje możliwości, określając dalej na tej podstawie perspektywy
i scenariusze rozwoju w układzie średnio i długoterminowym.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz