Nasza Strategia

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021

Do 19 grudnia 2018 r. KGHM Polska Miedź S.A. (Spółka) realizowała Strategię Biznesową przyjętą w maju 2017 r., ujętą w dokumencie „Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040”. Realizacja jej podstawowych zamierzeń opierała się o przedstawione poniżej podstawowe założenia i kluczowe KPI’s (Kluczowe Czynniki Sukcesu):

Osiągnięcie zakładanego celu głównego Strategii oparte zostało na sześciu kluczowych filarach, tj. trzech strategiach wykonawczych (Rozwój Aktywów Krajowych i Zagranicznych, Produkcja i Bezpieczeństwo oraz Spójna Organizacja) i trzech strategiach wspierających (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Innowacje oraz Stabilność Finansowa). Cele wyłonionych filarów zaprezentowano na poniższym schemacie:

Główne filary wraz z ich celami stanowiące strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021


Strategia opierała się na misji oraz wizji KGHM Polska Miedź S.A., jej wartościach, a także z wykorzystaniem wydzielonych w przedsiębiorstwie kapitałów oraz w oparciu o dobre i długofalowe relacje z Interesariuszami.

Nasza Strategia

Realizacja Strategii 2017-2021 w 2018 r.

Poniższe zestawienie prezentuje najistotniejsze projekty i inicjatywy, w tym stopień ich zaawansowania, realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie ze Strategią obowiązującą w Spółce do 19 grudnia 2018 r.:

Działalność eksploracyjna KGHM Polska Miedź S.A. na terenie Polski:
Radwanice - Gaworzyce
W obrębie złoża Radwanice-Gaworzyce obecnie nie prowadzi się eksploracji. Z uwagi na dużą zmienność warunków geologiczno-górniczych, w obszarach „Radwanice Zachód” i „Radwanice Północ” planowana jest w przyszłości eksploracja tego złoża z zastosowaniem podziemnych wyrobisk górniczych prowadzonych głównie w strefach występowania mineralizacji miedziowej. Termin rozpoczęcia tych robót uzależniony jest od postępu robót górniczych w obszarach górniczych „Sieroszowice” i „Radwanice Wschodnie”. W przestrzeni tego złoża prowadzi się eksploatację w obszarach górniczych „Radwanice Wschodnie” i „Gaworzyce”.
Synklina Grodziecka oraz Konrad
Ze względu na istotną rolę jaką w ocenie ekonomicznej projektu odgrywają koszty związane m.in. z odwadnianiem projektowanej kopalni prowadzone są badania hydrologiczne zaprojektowane do wykonania w latach 2018-2020. Postępowanie administracyjne trwające przed organem koncesyjnym dotyczące możliwości kontynuowania prac geologicznych w ramach koncesji Synklina Grodziecka zakończyło się z dniem 24 stycznia 2019 r. wydaniem nowej decyzji koncesyjnej. Prace w obszarze objętym tą koncesją będą prowadzone równolegle z badaniami hydrogeologicznymi na obszarze koncesji Konrad.
Retków - Ścinawa oraz GłogówSpółka na obszarze koncesji Retków-Ścinawa kontynuuje realizację II etapu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, w ramach którego do tej pory wykonano trzy otwory poszukiwawcze. Pod koniec sierpnia 2018 r. otrzymano decyzję zmieniającą koncesję Retków-Ścinawa, która uprawnia do rozpoczęcia wiercenia kolejnego otworu. W II półroczu 2018 r. rozpoczęto wiercenie otworu S-727 na obszarze koncesji Retków-Ścinawa. Na obszarze koncesji Głogów w 2018 r. wykonano powierzchniowe badania geofizyczne. Pod koniec 2018 r. wykonano dodatek do Projektu Robót Geologicznych i wniesiono do organu koncesyjnego o wydłużenie czasu trwania koncesji.
Projekty eksploracyjne w fazie przygotowawczej:
Bytom Odrzański Kulów - Luboszyce
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne w sprawie decyzji koncesyjnych „Bytomia Odrzańskiego” oraz „Kulowa-Luboszyc”, rozstrzygnięcie co do przyznania koncesji na przedmiotowe obszary wymaga ponownego rozpatrzenia spraw przez organ koncesyjny. W 2018 r. organ koncesyjny nie podjął się ponownego rozpatrzenia sprawy.
Inne koncesje:
Rejon Pucka
W oparciu o nową reinterpretację budowy geologicznej omawianego rejonu oraz przeprowadzoną ocenę ekonomiczno-techniczną możliwości zagospodarowania badanych złóż soli potasowo-magnezowych z uwzględnieniem modelu kopalni i technologii przeróbki, podjęto decyzję o kontynuowaniu kolejnych prac i robót geologicznych. W 2018 r. kontynuowano realizację prac wiertniczych. W marcu 2018 r. złożono‎ w Ministerstwie Środowiska (MŚ) Dodatek nr 1 do Projektu Robót Geologicznych, w którym zaproponowano odwiercenie kolejnego otworu. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 27.02.2019 r. oddalił skargi kasacyjne spółki konkurencyjnej, która zaskarżyła koncesję wydaną dla KGHM.
Kluczowe projekty rozwojowe w ramach Głównego Ciągu Technologicznego w Polsce:
Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów
Ustabilizowano produkcję w ciągu technologicznym pieca zawiesinowego w HM Głogów I zgodnie z aktualnym planem produkcyjnym.
 W fazie końcowej znajdują się rozliczenia oraz odbiory końcowe umów i zleceń dotyczących Programu Modernizacji Pirometalurgii.
Zwiększenie produkcji katod w HM Legnica do 160 tys. Mg/rok (WTR+ISA)
Kontynuowano prace związane z budową pieca Wychylnego-Topielno-Rafinacyjnego (WTR) w HM Legnica. Trwa montaż urządzeń – pieca WTR, komory dopalania, wieży pełnego odparowania, maszyny odlewniczej, instalacji doprowadzających media, instalacji elektrycznej i APKiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki). Termin technologicznego rozruchu planowany jest na II kw. 2019 r.
Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”
Na podstawie uzyskanego w 2016 r. pozwolenia na rozbudowę Obiektu Głównego do rzędnej 195 m n.p.m. oraz zezwolenia na dalsze prowadzenie OUOW, sukcesywnie trwa nadbudowa zapór w ramach bieżącej działalności operacyjnej Oddziału. W marcu 2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Kwatery Południowej. Budowa Kwatery Południowej pozwoli na dodatkowe zdeponowanie odpadów w ilości ok. 170 mln m3. W maju 2018 r. podpisano umowę na wykonanie Budowy Kwatery Południowej. Trwają roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na koniec grudnia 2021 r. Uzyskano „Zamienne Pozwolenie na Budowę” Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów, którego uruchomienie planowane jest 30 czerwca 2020 r.
Rozwój aktywów zagranicznych:
Projekt Victoria (Zagłębie Sudbury, Kanada)

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. 100%
W 2018 r. dokonano weryfikacji wymaganych pozwoleń dla projektu oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosku o ich uzyskanie. Zespół projektowy prowadził również prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury i obszaru projektu, kwestiami formalno-prawnymi oraz utrzymaniem relacji z ludnością rdzenną w Prowincji Ontario w Kanadzie. Budowa infrastruktury w ramach projektu Victoria będzie realizowana w sytuacji zabezpieczenia przez Spółkę nadwyżek środków finansowych.
Sierra Gorda Oxide (Chile)

Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. 100%. Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation posiadają opcję objęcia łącznie 45% udziałów w projekcie.
W 2018 r. prowadzono prace mające na celu minimalizację potencjalnych ryzyk projektu i zwiększenie jego efektywności, głównie poprzez analizę opcji wstępnego kruszenia rudy przed skierowaniem jej do procesu ługowania. W ramach analizy przeprowadzono również testy kruszenia. Ponadto rozpoczęto testy ługowania pokruszonej rudy w kolumnach. Dokonano także wstępnej weryfikacji procedury związanej ze zmianą wymaganych pozwoleń dla projektu.
Projekt Ajax (Kolumbia Brytyjska, Kanada)

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. 80%, Abacus Mining and Exploration Corp. 20%
W efekcie otrzymanych decyzji rządu Kanady oraz władz Kolumbii Brytyjskiej o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax, w 2018 r. prowadzono wyłącznie niezbędne prace związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury oraz wymaganym monitoringiem terenu.
Produkcja:
Kopalnia Sierra Gorda - Faza 1 (Chile)

Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. 55%, Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation 45%
Produkcja miedzi w koncentracie w 2018 r. wyniosła 96,9 tys. ton, natomiast produkcja molibdenu w koncentracie wyniosła 26,75 mln funtów (wartości podane są dla 100% udziałów). W 2018 r. prowadzono prace związane z optymalizacją procesu przerobu rudy siarczkowej. Podejmowane działania były ukierunkowane na stabilizację wolumenu oraz parametrów technologicznych prowadzonego procesu przerobu rudy, a także na stabilizację pracy zakładu przeróbczego oraz zwiększenie poziomu uzysków metalu. Obecnie prace ukierunkowane są na rozwój kopalni w oparciu o pierwszą fazę inwestycji, wraz z działaniami mającymi na celu optymalizację ciągu technologicznego, którego konsekwencją ma być zwiększenie zdolności produkcyjnych.
Poprawa efektywności głównego ciągu technologicznego w Polsce
W 2018 r. kontynuowano realizację inicjatyw służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych KGHM. Ponadto rozpoczęto realizację projektów z obszaru automatyzacji ciągów produkcyjnych, które zgłoszono do programu KGHM 4.0 w obszarze INDUSTRY:

 • Lokalizacja i identyfikacja maszyn oraz osób w wyrobiskach podziemnych (wersja pilotażowa i dowód poprawności działania),
 • Szerokopasmowa transmisja danych w wyrobiskach podziemnych,
 • Monitoring mediów - zasilanie elektryczne, wentylacja, woda,
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych i pomocniczych,
 • Monitoring parametrów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) – kontynuacja proj. SYNAPSA,
 • Wielowymiarowa analiza danych z procesów produkcyjnych – Centrum Zaawansowanych Analiz Danych CZAD.
W celu uzyskania oszczędności poprzez pozyskanie bezpłatnych świadectw efektywności energetycznej, wyznaczone zostały trzy przedsięwzięcia, które spełniają wymagania nowej ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie opracowywane są dla nich audyty efektywności energetycznej i stosowna dokumentacja, które stanowić będą załączniki do wniosku o wydanie białych certyfikatów. Zadania ograniczające zużycie energii w KGHM Polska Miedź S.A. są realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z PN-EN ISO50001:2012 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). W raportowanym okresie, w wyniku realizacji zadań zidentyfikowanych w ramach ww. działań przeprowadzonych w Oddziałach, zmniejszono zużycie energii o 65,7 GWh.
W celu optymalizacji gospodarki maszynami dołowymi i poprawy wskaźników efektywności ich pracy, Spółka dąży do ustabilizowania długookresowego trendu odtworzenia samojezdnych maszyn górniczych (SMG) na poziomie min. 16% rocznie oraz ustabilizowania dyspozycyjności maszyn podstawowych na poziomie min. 74,5%. W 2018 r. kontynuowane były działania zmierzające do osiągnięcia planowanego poziomu odtworzenia maszyn, który w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniósł narastająco 15,3% oraz poprawy dyspozycyjności, która w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosła narastająco 72,9%.
Spółka przystąpiła do Polskiego Komitetu Normalizacji, gdzie realizuje zadania w obszarze normotwórczym, dzięki czemu może doskonalić swój Systemu Zarządzania Energią w oparciu o najaktualniejsze wersje norm międzynarodowych (m.in. zaktualizowaną normę ISO50001:2018), monitorując jednocześnie pozostające w zainteresowaniu KGHM obszary działań Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).
Poprawa bezpieczeństwa pracyW roku 2018 r., Spółka zanotowała spadek łącznej liczby wypadków przy pracy, liczonych rok do roku z poziomu 300 do 297 poszkodowanych. Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/ nieruchome przedmioty, utrata równowagi przez pracowników, oberwanie się skał z calizny i urazy związane z korzystaniem z narzędzi pracy. Jednocześnie liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy obniżyła się o 7,5% r/r. Wskaźnik wynikowy LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2018, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., uległ obniżeniu w stosunku do roku 2017, uzyskując poziom 10,3 (2017 = 10,4).

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała prace dotyczące implementacji wieloletniego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Przygotowano kolejne rekonstrukcje wybranych wypadków przy pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., filmy instruktażowe i film edukacyjny. Opracowano kolejne edycje tzw. paszportu bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne z zakresu higienistyki przemysłowej. W Oddziałach KGHM testowano nowe rozwiązania techniczne, ukierunkowane na poprawę BHP oraz wdrożono nowe formuły współpracy z podwykonawcami. Spółka kontynuuje realizację zamierzeń „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.
Inicjatywy służące rozwijaniu wiedzy i innowacji w KGHM Polska Miedź S.A.:
Główne inicjatywy badawczo - rozwojowe

W III kwartale 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Utrzymanie Kopalni i Sprzętu” (Maintained Mine & Machine), dofinansowanego w ramach KIC Raw Materials. Jego celem jest budowa systemu do wspomagania procesów zarządczych w utrzymaniu ruchu zakładu górniczego i maszyn górniczych. KGHM Polska Miedź S.A. odpowiada za definicje problemów badawczych. W okresie sprawozdawczym przyznane zostało dofinansowanie z KIC Raw Materials na projekt „Monitoring pracy maszyn do kruszenia minerałów”. Rozpoczęcie realizacji  przewidziano na 2019 r.

Kontynuowany był projekt AMCO, dofinansowany w ramach KIC Raw Materials, którego celem jest budowa innowacyjnego automatycznego systemu mikroskopowego do charakteryzowania rud metali. Projekt zakończył się w styczniu 2019 r. Efektem projektu jest wypracowanie automatycznego systemu mikroskopowego pozwalającego na łatwą i intuicyjną obsługę oraz szybki pomiar zawartości minerałów użytecznych. System poprawnie rozpoznaje minerały i w umiarkowanym stopniu identyfikuje skałę płonną, może on stanowić uzupełnienie stosowanych już w KGHM Polska Miedź S.A. rozwiązań.

W ramach Programu Horyzont 2020 Spółka uczestniczy w dofinansowanym projekcie badawczym INTMET („Zintegrowany innowacyjny system metalurgiczny efektywnego wzbogacania polimetalicznych, złożonych i niskiej klasy rud oraz koncentratów”), w ramach którego rozwijane są technologie przetwarzania m.in. rud metali. Zakończyła się realizacja dofinansowanego projektu BioMOre („Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania rud metali ze złóż głębokich z wykorzystaniem biotechnologii”), w którym Spółka pełniła kluczową rolę koordynatora. W wyniku realizacji projektu skutecznie zweryfikowano technologię bioługowania złoża in-situ w warunkach rzeczywistych. Z uwagi na specyfikę aktualnie eksploatowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. złóż, technologia bioługowania nie jest wystarczająco efektywna. Spółka wraz z konsorcjantami międzynarodowymi złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020 dla projektu FineFuture, w ramach którego planuje się badania nad poprawą flotacji ziaren drobnych cząstek mineralnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez struktury Komisji Europejskiej i przyznano finansowanie dla projektu. Trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z Programu Horyzont 2020 w obszarach: zarządzanie Big Data z infrastruktury przemysłowej oraz technologia odzysku kobaltu z żużla z procesu konwertorowania kamienia miedziowego.
Przygotowywane są propozycje projektowe do dofinansowania z programu KIC Raw Materials, które dotyczą następujących obszarów:

 • Opracowanie nowej generacji elementów roboczych maszyn flotacyjnych,
 • Flotacja ziaren grubych,
 • Poprawa efektywności procesu odwadniania,
 • Zarządzanie procesami produkcji.
Uruchomiono „Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM” dla 35 Kandydatów. W ramach inicjatywy, podjęto następujące działania:

 • Opracowano zasady i formę zarządzania Programem Doktoratów Wdrożeniowych,
 • Zapewniono wsparcie organizacyjne, operacyjne i merytoryczne dla uczestników Programu podczas rekrutacji zewnętrznej i rozmów kwalifikacyjnych na pięciu publicznych uczelniach wyższych,
 • Zapewniono środki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach doktoratów wdrożeniowych,
 • Podpisano roczną umowę z KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe na koordynację Programu, monitorowanie postępów prac doktorantów oraz realizację współpracy z uczelniami wyższymi.
Program CuBRW ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), realizowanych jest 20 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości około 150 mln PLN, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zweryfikowano w procedurze konkursowej wnioski złożone w ramach IV konkursu CuBR. Zakwalifikowano do negocjacji cztery propozycje projektowe. Negocjacje i podpisanie umów zaplanowano na I połowę 2019 r.
Własność intelektualna
W roku 2018, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszone zostały trzy wynalazki będące wynikiem prac badawczo–rozwojowych, Otrzymano warunkową decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek o nr P.404821 pt. „Sposób wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu oraz układ do wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu” wynikający z pracy badawczo – rozwojowej, KGHM Polska Miedź S.A. jest współuprawniona do patentu europejskiego EP2873475 "Method of manufacturing wires of Cu-Ag alloys" dostarczonego, w ramach realizowanego projektu CuBR, którego walidacja planowana jest w: Austrii, Belgii, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce,
Dokonano wpisu do rejestru współuprawnionych ze zgłoszenia P397200 (dostarczonego, w ramach realizowanego projektu CuBR); z patentu PL 221274; w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) prawo z rejestracji 6 wzorów wspólnotowych: Power overhead line conductor, toczy się postępowanie w sprawie obrony słowno-graficznego znaku towarowego KGHM w Chinach oraz rejestracji znaku towarowego KGHM w Kanadzie.

W raportowanym okresie Spółka otrzymała tytuł Mistrza Techniki oraz Dolnośląskiego Mistrza Techniki za pracę „System zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz tytuł Wicemistrza Techniki za rozwiązanie: „Dyspozytornia ONE CONTROL ROOM”. Uzyskano również Złoty Laur Innowacyjności 2018 za rozwiązanie One Control Room.

Nasza Strategia

Inicjatywy CSR w Strategii 2017-2021

W 2018 roku realizowane były działania z zakresu CSR, stanowiące element Strategii 2017 – 2021, ujęte w kompleksowy dokument  Zasadniczą częścią Strategii 2017-2021 jest Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy KGHM. planująca i przedstawiająca działania z zakresu CSR do realizacji przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.. Realizowane w jej ramach inicjatywy służą celowi głównemu a mianowicie „Wzmocnieniu wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”. Pokazano to na poniższym schemacie:

Cele Strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


Realizacja Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy KGHM opierała się na:

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy KGHM oparta jest na pięciu kluczowych celach strategicznych: 
 • kształtowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi,
 • ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego,
 • utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, budowanie wizerunku Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjaznej środowisku i zdrowiu,
 • wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy KGHM Polska Miedź S.A.
Pierwszy cel dotyczy kształtowania współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi poprzez:
 • zbudowanie zasad długofalowej współpracy w zakresie zaangażowania społecznego,
 • ustalenie zasad dialogu ze społecznościami lokalnymi i zyskanie społecznego pozwolenia na prowadzenie działalności („licence to operate”) w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe,
 • wprowadzenie jednolitych i transparentnych zasad w zakresie dobroczynności i sponsoringu – budowanie pozycji globalnego lidera dbającego o dobro wspólne,
 • tworzenie programów zaangażowania społecznego na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań Interesariuszy oraz w odpowiedzi na ich potrzeby,
 • wspieranie kluczowych procesów inwestycyjnych KGHM na wszystkich etapach ich rozwoju.
Drugi cel to ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego, poprzez:
 • wzmożoną promocję KGHM w inicjatywach branżowych krajowych i międzynarodowych (zakres zrównoważonego rozwoju),
 • wsparcie komunikacyjne w utrzymaniu i rozwoju współpracy handlowej z długoletnimi i stabilnymi partnerami,
 • rozwój współpracy międzysektorowej,
 • uzyskanie pozycji „inwestora z wyboru”, dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowa systemu relacyjnego z dostawcami,
 • respektowanie praw człowieka i uwzględnianie oczekiwań społeczności lokalnych.
Trzeci cel to utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy. W ramach działań w tym obszarze Spółka:
 • promuje działania wolontariatu celem większego zaangażowania pracowników na poziomie Grupy Kapitałowej,
 • buduje wizerunek atrakcyjnego pracodawcy,
 • wspiera komunikacyjne wdrożenie zasad polityki bezpieczeństwa pracy,
 • prowadzi działalność w oparciu o najwyższe standardy dialogu z pracownikami,
 • realizuje działania w celu osiągnięcia pozycji lidera w branży pod względem ochrony zdrowiai bezpieczeństwa pracy, jak również stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń, ciągłego dokształcania pracowników -  „long life learning”,
 • promuje transparentność w oparciu o zasady etyki i ładu korporacyjnego, a w szczególności poszanowanie praw człowieka,
 • wspiera i promuje edukację przyszłych kadr.
Czwarty cel to budowanie wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przyjaznej środowisku i zdrowiu W ramach działań w tym obszarze Spółka:
 • realizuje Programy CSR: Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym - ECO-Zdrowie oraz inicjatywy na rzecz ochrony innowacyjności i środowiska naturalnego – Strefa Innowacji, Wolontariat Pracowniczy - Miedziane Serce,
 • wzmacnia rolę i aktywność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie ochrony środowiska,
 • tworzy programy i inicjatywy mające na celu minimalizację wpływu na środowisko, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, zarządzanie odpadami i rekultywację terenów po zamknięciu kopalń, zużycia i ochrony wód).
Piąty cel to wzrost efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy Kapitałowej KGHM. Kluczowymi inicjatywami w tym zakresie są:
 • standaryzacja zasad komunikowania się oraz zachowań wewnątrz i na zewnątrz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • organizacja skoordynowanego PR Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na szczeblu międzynarodowym,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w KGHM Polska Miedź S.A.,
 • standaryzacja i konsolidacja narzędzi sprawozdawczych w kluczowych Spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • budowa międzynarodowego systemu edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W I kwartale 2018 r., w ramach realizacji Strategii na lata 2017-2021, Spółka rozpoczęła bardzo dynamiczne działania nastawione na implementowanie Koncepcji i modelu zarządzania zrównoważonym rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A. W tym celu powołano wówczas Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju. Kluczową przesłanką utworzenia Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju była wizja rozwoju przedsiębiorstwa działającego w oparciu o przyjęte normy i kanony, wyznaczającego przyszłość funkcjonowania spółek surowcowych na świecie oraz jedność i wewnętrzną spójność informacyjną w funkcjonowaniu Spółki. W tej pierwszej kwestii głównym zadaniem dla Rady było odniesienie celów i działalności KGHM Polska Miedź S.A. do 17 celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych przez ONZ (tzw. Agenda 2030). Przedstawiono je na poniższym schemacie.

Nasza Strategia

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku


W oparciu o dogłębną analizę Agendy 2030, Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju podejmuje działania służące zwiększeniu pozytywnego wpływu KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie realizacji celów 07-09, a także osłabieniu negatywnego wpływu w przypadku celów 06, 13 i 15, tak by jak najlepiej realizować przedstawione na poniższym rysunku elementy zrównoważonego rozwoju w górnictwie:

Najważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju w górnictwie:


Wynikiem powyższych działań było określenie zrównoważonego łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A., który przedstawiono na poniższym schemacie:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Nasza Strategia

Kluczowe wskaźniki niefinansowe zdefiniowane przez KGHM

W latach 2016 – 2018 Grupa KGHM zidentyfikowała i zaraportowała następujące kluczowe wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

Obszar społeczeństwo
2016
2017
2018
Utrzymanie pozycji w RESPECT Index
TAKTAKTAK1
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego
bdTAKTAK2
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami
bdTAKTAK3
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu (wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka)
26,6 mln PLN25,8 mln PLN29,6 mln PLN
Efektywność zasobowa
2016
2017
2018
Utrzymanie daty wystarczalności zasobów na poziomie roku 2055 lub dalszym
bdbdbd
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]
2 7122 6412 558
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]
29 / 152
29 / 148
27/ 139
Utrzymanie uzysków Cu  [%]
98,1898,2397,82
Bezpieczeństwo
2016
2017
2018
LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)
12,6510,410,3

Od 2009 r. nieprzerwanie do 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w grupie wybranych spółek notowanych na GPW, które tworzą  Respect Index, co potwierdza stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności, zasad etycznych, dobrych praktyk oraz uregulowań wewnętrznych. 

W Spółce obowiązuje zasada „licence to operate”, regulująca takie działania. Docelowo, formalnie będzie je precyzować Polityka Dialogu Społecznego, która zostanie opracowana. Dla wyjaśnienia, mówiąc o aktywności inwestycyjnej rozumiemy inwestycje, do których KGHM nie ma tytułu prawnego np. pozwolenia na budowę, etc.

 W celu utrzymania dobrych, długoterminowych relacji z klientami, osiągnięcia statusu preferowanego dostawcy w roku 2018 blisko 80 % sprzedaży miedzi  oraz ponad 85 % sprzedaży srebra zrealizowane zostało w ramach kontraktów długoterminowych (dłuższych niż 6 miesięcy).

Nasza Strategia

Strategia 4E

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii KGHM Polska Miedź S.A. Do podjęcia decyzji o zasadności dokonania przeglądu strategicznego, jako czynniki zewnętrzne, przyczyniły się m.in.:

 • Światowy wzrost gospodarczy na nieco niższym poziomie od zakładanego,
 • Spór handlowy między USA i Chinami, jako czynnik destabilizujący wzrost gospodarki światowej,
 • Umocnienie się dolara, stanowiące jeden z głównych czynników osłabiających ceny surowców – wyrażonych tradycyjnie w tej walucie,
 • Wzrost gospodarczy w strefie euro mniej dynamiczny niż w USA, a potencjał jego wzrostu może być zagrożony ze względu na Brexit,
 • Brak nowych istotnych projektów inwestycyjnych w obszarze wydobycia miedzi na świecie oraz opóźnienia w realizacji już istniejących projektów górniczych, co potencjalnie może zwiększyć deficyt miedzi i przyczynić się do niższego tempa przyrostu podaży w kolejnych latach,
 • Zwiększenie znaczenia nowych technologii w górnictwie, które determinowane jest poprawą bezpieczeństwa pracy oraz redukcją kosztów. Rośnie znaczenie Internetu rzeczy (IOT), Big Data, rozproszonych baz danych (block-chain),
 • Nowe perspektywy dla metali takich jak: miedź (rynek elektromobility), nikiel (sektor baterii),
 • Ograniczenia w obrocie złomem w Chinach.

Na powyższej podstawie doszło do określenia nowych, przedstawionych poniżej kierunków rozwoju strategicznego KGHM Polska Miedź S.A., zestawionych w formułę 4E:

Kierunki rozwoju wynikające ze Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne. Cele główne zdekomponowano na cele operacyjne, których zadaniem jest realizacja celu głównego. Wszystkie sześć obszarów strategicznych skorelowano też z czterema wskazanymi dla KGHM kierunkami rozwoju, tworząc macierz inicjatyw. Każdy z obszarów strategicznych (oprócz obszaru "Stabliność Finansowa") opomiarowano poprzez następujące wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators):

Obszar strategiczny
Cel główny
2018
Produkcja
Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej
Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020. Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023.
Rozwój
Zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych
Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 r.
Wzrost udziału wysoko przetworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży GK KGHM do poziomu 10% na koniec 2030 r. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r.
Innowacje
Zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną
Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi („B+R”) w GK KGHM w okresie 2019-2023. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r. Skierowanie min. 75% środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Głównego Ciągu Technologicznego.
Stabilność finansowa
Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój
Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych.
Skrócenie cyklu konwersji gotówki.
Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w GK KGHM.

Efektywna organizacja
Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM
Zapewnienie stabilności finansowej spółek GK KGHM działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 r.
Zwiększenie o 20% efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 r.
Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii. Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze. Rozważane jest czasowe wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury.
Człowiek i środowisko
Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie
Coroczna poprawa wskaźnika wypadków przy pracy - LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne) o co najmniej 20%.
Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 r.
Do 2023 r. osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników GK KGHM na poziomie 70%.


Przyjęta w grudniu 2018 r. Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa. Zestawiając Strategię z 2017 roku ze Strategią 4E z 2019 roku, należy zwrócić natomiast uwagę na znacznie większy nacisk położony w roku 2019 na skorelowanie kierunków strategicznych Strategii 4E ze światowymi megatrendami. Aktualna Strategia stanowi wypadkową megatrendów i bieżącej sytuacji Spółki. W wyniku analizy wyłonione zostały cztery kierunki strategiczne: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. Każdy z czterech obszarów strategicznych wzajemnie na siebie oddziałuje, stąd też inicjatywy przenikają się i łączą. Efektywność powiązana jest mocno z elastycznością, ta z kolei z e-przemysłem, wszystkie natomiast oddziałują na strefę związaną z ekologią.

Strategia 4E silniej niż dotąd akcentuje zagadnienia związane z efektywnością. Poruszana jest ona w kilku wymiarach. Strategia dotyka efektywności energetycznej (zmierzającej do maksymalizacji niezależności energetycznej), efektywności finansowej (poprzez wykorzystanie instrumentów długoterminowych), efektywności poprzez innowacje (przeznaczenie min. 1% rocznych dochodów na B+R) a także efektywności związanej z głównym ciągiem technologicznym, np. poprzez optymalizację hutnictwa. Strategia 4E silnie koncentruje się na technologiach przyszłości, zwracając uwagę na zagadnienia takie jak Internet Rzeczy, automatyzacja i digitalizacja. Program KGHM 4.0 utrzymuje status strategicznego i priorytetowego z punktu widzenia wkraczania Spółki w erę cyfryzacji. Strategia 4E z większą uwagą traktuje również o obszarze HR. Spółka dostrzegła konieczność uwzględnienia w swoich zamierzeniach elementów związanych z kompetencjami przyszłości, czy potencjalną luką pokoleniową. Niezmiennie, jako kwestię priorytetową traktuje się bezpieczeństwo i rozwój pracowników.

Strategiczne zamierzenia Spółki, akcentują także silniej niż dotychczas element wynikające ze światowych megatrendów, kładąc większy nacisk na nowe technologie, innowacje i efektywność.

Zamierzenia inwestycyjne w Strategii 4E

Głównym celem zamierzeń rozwojowych spółek krajowych jest zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach Głównego Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. Działalność inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:

Projekty odtworzeniowe

obejmują m.in. zakup maszyn dołowych, odtworzenie infrastruktury kopalni, komponenty i remonty hut oraz ZWR. Mają na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym.

Projekty utrzymaniowe

obejmują m.in. rozbudowę infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych, budowę Kwatery Południowej oraz Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Mają na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji.

Projekty rozwojowe

obejmują m.in. udostępnianie nowych obszarów złóż, projekty eksploracyjne, optymalizację technologii hutniczych oraz modernizację ZWR. Mają na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji.

W ramach kontynuacji przyjętych kierunków zamierzeń w zakresie inwestycji rzeczowych, działania inwestycyjne Spółki są prowadzone przede wszystkim w projektach związanych z głównym obszarem działalności biznesowej firmy, tj. produkcji miedzi.

Kluczowe działania inwestycyjne:

 • Program Udostępnienia Złóża,
 • Program Rozwoju Hutnictwa w Hucie Miedzi Głogów,
 • Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs),
 • Rozbudowa OUOW Żelazny Most,
 • Program KGHM 4.0,
 • Budowa pieca Wychylnego Topielno-Rafinacyjnego (WTR) do przerobu złomów miedzianych w Hucie Medzi Legnica,
 • Projekty eksploracyjne.

W zakresie zagranicznej części Grupy Kapitałowej, Grupa koncentrować się będzie na maksymalizacji wartości posiadanego portfela aktywów. W obrębie zagranicznych projektów rozwojowych, zgodnie ze Strategią Spółki, zakłada się możliwość ich realizacji w sytuacji zabezpieczenia nadwyżek środków finansowych.

KGHM Polska Miedź S.A. poprzez swoją działalność podejmuje zobowiązania względem wielu grup społecznych. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach, takie obszary jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo, czy Efektywność Zasobowa. Z tego powodu w nowej opublikowanej w grudniu 2018 Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 zaplanowano do realizacji pięć, przedstawionych na poniższym rysunku obszarów Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.:

Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.


Realizacja wskazywanych powyżej celów będzie w KGHM Polska Miedź S.A. wspierana przez działanie opisywanej już powyżej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A.. Realizację tych celów zapewnia również przynależność KGHM do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP on SMR) w Brukseli, w której przedstawiciel KGHM pełni dodatkowo funkcję Prezesa. Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego. Głównym celem Platformy jest uczynienie z konserwatywnego i nieskłonnego do zmian, przemysłu innowacyjnego, nastawionego na zmiany i współpracującego z nauką. Platforma pełni role doradczą w zakresie polityki surowcowej, tak istotnej dla działalności KGHM Polska Miedź S.A.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz