Zarządzanie kapitałem ludzkim

Polityka HR KGHM Polska Miedź S.A.

Wskaźniki GRI:
Kapitał ludzki jest dla nas najważniejszy, kluczowy w ciągłym doskonaleniu procesów, innowacyjność oraz zaangażowanie pracowników pozwala nam sięgnąć dalej i wyżej. Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym poszanowaniu oraz godnym traktowaniu są fundamentem do budowania kultury organizacyjnej, która wspiera rozwój i ciągłe doskonalenie naszych pracowników.

Polityka HR w KGHM, podkreśla, że to właśnie Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku. By zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie inwestuje w rynek pracy i aktywnie wpływa na proces kształcenia młodych ludzi. Dochowuje należytej staranności w odniesieniu do pracowników, gdyż to właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego, buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację. KGHM pozyskuje najlepszych ekspertów i specjalistów. W efekcie tych działań firma zatrudnia osoby o największym potencjale, które w realny sposób odpowiadają jej potrzebom. Praca każdej z nich jest jednakowo ważna dla sukcesu całej organizacji.

O wyjątkowości prowadzonej polityki HR świadczy fakt, że Pracownicy KGHM to ludzie nie tylko utalentowani i o wysokich kwalifikacjach, ale także postępujący w zgodzie z wartościami KGHM, otwarci na zmiany, poszukujący innowacyjnych rozwiązań, jak również chętnie dzielący się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze jest jednak to, że Pracownicy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko, swój osobisty rozwój postrzegają jako wyzwanie, dzięki któremu korzyści osiąga cała organizacja.

KGHM jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka zobowiązuje się prowadzić operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Podejście do ochrony praw człowieka definiuje „Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM”. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. Będąc firmą globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje takie, jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której Firma prowadzi swoje kooperacje.

Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Polityka Międzynarodowej Mobilności

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 r. realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności, jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników. W roku 2018 nowe oddelegowania rozpoczęło 4 pracowników. Były to osoby związane z IT, geologią oraz wspierające proces produkcyjny. Z kolei 10 pracowników kontynuowało w 2018 roku oddelegowania rozpoczęte wcześniej.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Polityka Szkoleniowa

Wskaźniki GRI:
W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Szkoleniowej. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż jakich działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A., każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących szkoleń pracowników. Polityka Szkoleniowa została natomiast zdefiniowana w Jednostce Dominującej.

Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2018 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie misji i strategii Spółki oraz długofalowych planów rozwojowych poprzez:

  • Zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach, przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce.
  • Podnoszenie kompetencji pracowników przez organizację szkoleń i innych aktywności rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleń dotyczących zarządzania procesowego.
  • Podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki, przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Pracownicy Spółki mają możliwość doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, studiach, studiach podyplomowych. Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń m.in. poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych.

Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych inicjatyw strategicznych.

Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury i rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Liczba pracowników biorących w 2018 roku udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 27 756, z czego na stanowiskach robotniczych 19 330, a na nierobotniczych 8 426. W 2018 roku 776 pracowników wzięło udział w branżowych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą, których celem było zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w zakresie efektywności, poprawy wydajności produkcji, zarządzania kapitałem ludzkim oraz innowacyjności.

Z dofinansowania do studiów w 2018 roku skorzystało 88 osób. Dofinansowanie obejmowało studia wyższe, podyplomowe oraz MBA. Kontynuowana jest również współpraca Spółki z największymi polskimi uczelniami w zakresie tworzenia kierunków dopasowanych do specyficznych potrzeb KGHM. W 2018 roku z kursów językowych skorzystało 379 pracowników Spółki. Ich celem było przygotowanie kadry KGHM Polska Miedź S.A. do posługiwania się językiem angielskim i językiem hiszpańskim w zakresie ogólnym i biznesowym. Wzmocnienie umiejętności językowych jest ważnym elementem realizacji planu współpracy i wymiany rozwiązań pomiędzy spółkami polskimi oraz zagranicznymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Deklaracja Różnorodności

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma spisanej wspólnej Polityki Różnorodności. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze Spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja różnorodności została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.

W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu m.in. na: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne, czy przynależność związkową. Dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych. Jednostka Dominująca jest gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych. Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się w załączniku nr 1 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A, oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. 

https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
https://www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Deklaracja Ochrony Praw Człowieka

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Ochrony Praw Człowieka. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących ochrony praw człowieka. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja Ochrony Praw Człowieka została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. deklaruje uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Nie toleruje naruszeń praw człowieka. Zobowiązuje się prowadzić działania w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmuje odpowiedzialność za ochronę, poszanowanie fundamentalnych zasad praw człowieka oraz implementuje te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjmuje, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Deklaracja stanowi podstawę podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: Kodeks Etyki, Deklaracja różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji odbywa się następująco:

Każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów przyjętą deklarację
Pracownicy niemający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego

Zgłaszanie naruszeń odbywa się następująco:

Pracownik ma prawo i obowiązek zgłosić naruszenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka bezpośredniemu przełożonemu
Pracownik może zgłosić naruszenie do funkcjonujących w Spółce Związków Zawodowych (w KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych, uzwiązkowienie w Spółce wynosi 88,6 proc. załogi). W KGHM Polska Miedź S.A. są przestrzegane zapisy układu zbiorowego pracy
Zgłaszanie naruszeń może być kierowane do powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
W Spółce funkcjonują Instytucje Rady Pracowniczej i Sygnalisty
Państwowa Inspekcja Pracy
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Projekty HR

Wskaźniki GRI:

Projekty HR w KGHM Polska Miedź S.A.

Kompetentni w branży

W 2018 r. KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęto współpracę ze szkołami z powiatów legnickiego, lubińskiego, głogowskiego oraz bolesławieckiego w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i obejmuje 57 klas branżowych, kształcących m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki.

Działania, na które ukierunkowany jest projekt to: kształtowanie programów nauczania, rozszerzanie zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwanie przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwo zawodowe i motywowanie uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.

Kształcenie dualne

5 lipca 2018 r. KGHM Polska Miedź S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Powiat Głogowski podpisały list intencyjny deklarujący współpracę w organizacji i przeprowadzeniu pilotażu Modelowego Programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Hutnik opracowanego w ramach projektu POWER KSZTAŁCENIE DUALNE – DOBRY START W ZAWODACH BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ. Przedmiotem projektu jest opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik - Hutnik. Zadanie realizowane jest we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie i z Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2019 r.

La Serena

KGHM Polska Miedź S.A. umacnia swoją pozycję na świecie poszerzając kontakty na płaszczyźnie biznesowej i społecznej. Spółka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność stara się być odpowiedzialnym inwestorem dbającym o zrównoważony rozwój i lokalną społeczność.

11 grudnia w Chile polski inwestor podpisał deklarację o współpracy naukowo-technicznej z Uniwersytetem La Serena. KGHM polska Miedź S.A. zamierza wprowadzić program stypendialny dla tamtejszych studentów. Będzie to jednocześnie uhonorowanie pamięci słynnego Polaka Ignacego Domeyko. Polski geolog, mineralog, inżynier górnictwa, badacz Ameryki Południowej, w tym zwłaszcza Chile, miał ogromny wkład w reformę systemu edukacji w Chile oraz rozwój nauki o górnictwie.

eKariera

Trwają prace nad poszerzeniem funkcjonującego systemu eRekrutacja o trzy moduły: Aplikacje na Staże, Aplikacje na Praktyki i Udostępnianie materiałów do pisania prac dyplomowych w KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku prac zespołu powstała koncepcja biznesowa w celu utworzenia systemu informatycznego eKariera do współpracy pomiędzy koordynatorami KGHM Polska Miedź S.A., a interesariuszem zewnętrznym: uczeń, student, uczelnia. Prace nad wdrożeniem rozwiązania będą trwały do sierpnia 2019 r.

Pracowniczy Program Emerytalny

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym oraz dając szersze możliwości pracownikom, w 2018r. funkcjonujący w KGHM od 2003 roku Pracowniczy Program Emerytalny uległ modyfikacji. Po szczegółowych analizach finansowych i rynkowych dodano dwa nowe fundusze inwestowania oraz zmieniono rekomendowany model wpłat.

Projekty HR w Grupie Kapitałowej

W 2018 r. w krajowych spółkach Grupy Kapitałowej podjęto decyzję o wprowadzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego, który jest jednym z elementów realizacji polityki prospołecznej wynikającej ze strategii KGHM Polska Miedź S.A. i obok innych typowych narzędzi polityki HR-owej, jest istotnym elementem motywacyjnym i integrującym pracownika z firmą.

W 2018 r. każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów, jak: podwyższania kompetencji, poprawy efektywności pracy czy efektywności zarządzania. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca ze szkolnictwem zawodowym oraz wyższym.

Ponadto w 2018 r. realizowane były działania w ramach projektów globalnych wprowadzonych w latach ubiegłych, obejmujących krajowe spółki Grupy Kapitałowej, w tym zasady rekrutacji wykorzystujące system e-Rekrutacje.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zatrudnienie

Wskaźniki GRI:

KGHM Polska Miedź S.A.

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. na koniec 2018r. wynosił 18 503 osoby i był o 0,8% wyższy od stanu na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 331 i było wyższe od zatrudnienia w roku 2017 o 133 osoby. Zmiany w poziomie zatrudnienia nastąpiły w wyniku naturalnych ruchów kadrowych. W szczegółach pokazano to w poniższej tabeli:

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A w roku 2017 i 2018


2018
2017
Zmiana (%)
Kopalnie
12 433
12 413
+0,2
Huty
3 600
3 529
+2,0
Pozostałe oddziały
2 298
2 256
+1,9
KGHM Polska Miedź S.A.
18 331
18 198
+0,7

Grupa Kapitałowa

W 2018 r. w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 386 osób, co oznacza zwiększenie o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego. Strukturę zatrudnienia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w roku 2017 i 2018


2018
2017
Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A.
18 331
18 198
+0,7

KGHM INTERNATIONAL LTD.
2 037
1 695
+20,2

Sierra Gorda S.C.M.1
790
748
+5,6

Spółki krajowe GK
13 228
13 294
(0,5)
Razem
34 386
33 935
+1,3

1 Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w 2018 r.

1Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

Spółki krajowe

W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się, w stosunku do roku 2017 o 66 etatów (tj. 0,5%). Zmiana dotyczy głównie stanowisk robotniczych i spowodowana jest trudnościami w pozyskaniu na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a także dostosowaniem zatrudnienia do bieżących potrzeb.

Spółki zagraniczne

Wzrost poziomu zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2018 r. wynika z zaangażowania spółek działających pod marką DMC w realizację nowych projektów na terenie Wielkiej Brytanii (hrabstwo Yorkshire) oraz Kanady (rejon Sudbury), rozwoju działalności kopalni Franke w Chile oraz rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez KGHM Chile SpA na rzecz projektu Sierra Gorda.

Wzrost poziomu zatrudnienia na Sierra Gorda w 2018 r. determinowany był głównie potrzebą zwiększenia zatrudnienia w obszarach utrzymania/konserwacji zakładu przeróbczego i kopalni, a także usług technicznych. Związane jest to z usprawnieniem i poprawieniem efektywności działania zakładu przeróbczego i kopalni, a także realizacją Programu Debottlenecking, którego podstawowym celem jest optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury Sierra Gorda przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności przerobowych oraz efektywności pracy zakładu przeróbczego.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Relacje ze związkami zawodowymi

W KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 organizacji ponadzakładowych i 44 zakładowych organizacji związkowych. W organizacjach związkowych zrzeszonych jest 88% pracowników. Dialog ze związkami prowadzony jest zarówno na szczeblu Spółki jak również Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto dwa razy w roku na podstawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. prowadzone są konsultacje pracodawcy ze związkami zawodowymi. Dialog ze związkami zawodowymi prowadzony jest z poszanowaniem kompetencji, a także oparty na partnerskiej współpracy.
W 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A. miały miejsce następujące główne zdarzenia w ramach relacji ze związkami zawodowymi:
5 lutego 2018 r.
Podpisano Protokół Dodatkowy Nr 22 do ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Wprowadza on z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. wyższe o 6,1% stawki płac zasadniczych.
28 czerwca 2018r.
Podpisano porozumienie dodatkowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017r.
22 stycznia 2019 r.
Podpisano Protokół Dodatkowy Nr 23 do ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Wprowadza on z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.
  • podwyższenie stawek płac zasadniczych o 5,6%;
  • zwiększenie podstawy wymiaru dodatków zmianowych z VIII na X kategorię;
  • uwzględnienie w okresach zatrudnienia uprawniających do należnych nagród i świadczeń okresów przerw w pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy;
  • uwzględnienie w okresach uprawniających do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

W 2018 r. w krajowych spółkach Grupy Kapitałowej prowadzone były rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące kwestii płacowych, warunków zatrudnienia oraz spraw socjalnych. W większości przypadków zakończyły się one zawarciem protokołów dodatkowych do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz Porozumień.

W podmiotach prowadzących działalność leczniczą i uzdrowiskową, zawarte zostały porozumienia dotyczące zapewnienia pracownikom podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

W 2018 r. w dwóch spółkach Grupy wszczęte zostały spory zbiorowe, które trwały krótko i po niespełna jednym miesiącu zostały zakończone podpisaniem porozumień.

INOVA Spółka z o.o. – w lutym 2018 r. jeden (z dwóch funkcjonujących w spółce) związek zawodowy wszczął spór zbiorowy, w którym dominowały głównie postulaty płacowe. Po przeprowadzeniu rokowań, w marcu 2018 r. zawarto porozumienie kończące spór.

PeBeKa S.A. – od 10 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. spółka pozostawała w sporze zbiorowym z jednym ze związków zawodowych funkcjonujących w spółce. W toku procedury strony przystąpiły do rokowań, które zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. W międzyczasie spółka rozpoczęła rozmowy dotyczące kwestii płacowych ze wszystkimi organizacjami związkowymi w spółce. W wyniku tych rozmów strony uzgodniły wspólne stanowisko, wyczerpujące również żądania będące przedmiotem sporu. W lutym 2018 r., na mocy zawartego Porozumienia, został zakończony przedmiotowy spór zbiorowy, natomiast w grudniu 2018 r. związek zawodowy wystąpił z kolejnymi żądaniami. W toku rozpoczętych rokowań strony przedstawiły swoje stanowiska. Rozmowy w powyższym zakresie będą kontynuowane w 2019 r.

W maju 2018 r., w wyniku podpisania porozumienia ze stroną związkową zakończył się spór zbiorowy w spółce PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o., który został wszczęty w 2017 r. i dotyczył postulatów płacowych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Bezpieczeństwo pracy

Wskaźniki GRI:
Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa jak i podmiotów realizujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z Oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodny z obowiązującymi normami. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

W roku 2018 Spółka kontynuowała realizację zadań ukierunkowanych na wdrożenie długoterminowej wizji „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

W roku 2018 Spółka zanotowała spadek łącznej liczby wypadków przy pracy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), liczonych rok do roku, z poziomu 300 do 297 poszkodowanych. Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (98,7%) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności kontakt (uderzenie) o lub przez przedmioty, utrata równowagi przez pracowników, oberwanie się skał z calizny i urazy związane z korzystaniem z narzędzi pracy.

Wskaźnik wynikowy LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2018, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., uległ obniżeniu o 1,1 % w stosunku do roku 2017 uzyskując poziom 10,3 (2017 = 10,4) i jednocześnie był mniejszy o 45% od wartości zanotowanej w roku 2010, co pokazano na poniższym schemacie:

Wskaźnik LTIFRKGHM w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2017 - 2018


W KGHM INTERNATIONAL LTD., zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, sukcesywnie wdrażany jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, który opiera się na systemowym podejściu do identyfikacji, oceny, eliminacji i/lub kontroli zagrożeń oraz ryzyk w ramach realizacji i ciągłego udoskonalania kultury organizacyjnej „Zero Harm”, która stanowi jednocześnie jedną z wartości firmy. Swoim zakresem system obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są w całości własnością KGHM INTERNATIONAL LTD. lub w których KGHM INTERNATIONAL LTD. jest partnerem zarządzającym, uwzględniając jednocześnie różnice kulturowe i prawne działalności poszczególnych podmiotów. W Ameryce Północnej polityka bezpieczeństwa pracy w ramach „Zero Harm” obejmuje zarówno pracowników, kontrahentów jak i społeczności lokalne. Jest to proces ciągłej profilaktyki oraz doskonalenia się w przeciwdziałaniu zagrożeniom w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w aspekcie ochrony środowiska. W 2018 r. w kopalniach oraz projektach nadzorowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki zarejestrowano łącznie 51 wypadków przy pracy, a Wskaźnik TRIR ukształtował się na poziomie 2,90.

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów jak i podwykonawców i ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, która nadzoruje kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, zanotowano w roku 2018 dwa wypadki przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,22. W spółce joint venture Sierra Gorda SCM w roku 2018 zanotowano 16 wypadków przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,38.

W roku 2018 w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Chile zarejestrowano łącznie 69 wypadków przy pracy. Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 1,0. Był wyższy o 0,2 w stosunku do roku 2017 i jednocześnie o 68% mniejszy od wartości zanotowanej w roku 2010, co pokazano na poniższym schemacie:

Wskaźnik TRIR1 w KGHM INTERNATIONAL LTD w latach 2010-2018

1TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

Złote zasady BHP


Wskaźniki GRI:

Rada Bezpieczeństwa Pracy KGHM Polska Miedź S.A

Pracownicy Jednostki Dominującej są reprezentowani w Radzie Bezpieczeństwa Pracy, której funkcjonowanie opiera się na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej skład wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (Oddziały), przedstawiciele strony społecznej, tj. związków zawodowych, działających w Spółce oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres działania Rady Bezpieczeństwa Pracy obejmuje m.in. okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce, opiniowanie działań profilaktycznych i formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

W każdym z zakładów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiciele pracodawcy, pracowników i służb medycyny pracy w ramach Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy okresowo dokonują przeglądów warunków pracy, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułują wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w Oddziale. Począwszy od roku 2016 na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. omawiana jest bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w Spółce. W roku 2017 i 2018 problematykę BHP, w różnych trybach, analizowano wielokrotnie. Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów.

Polityka Zero Harm KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM usilnie dąży do zminimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.

Pracownicy kopalń rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. pracują w trudnych warunkach środowiska pracy, w którym występuje kilkadziesiąt zagrożeń. Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Zagrożenia związane z występowaniem wstrząsów górotworu oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, uważane są za najistotniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż w ich następstwie dochodzić może do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń i infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Traktując bezpieczeństwo pracowników jako priorytet Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje szereg działań prewencyjnych i zabezpieczających. W zakładach górniczych prowadzone są systematyczne obserwacje sejsmologiczne z wykorzystaniem rozbudowanej sieci dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Spółka realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczą w nim następujące podmioty: Zakładowa służba BHP, Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego, o potwierdzonej światowej klasie, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. - jednostka świadcząca specjalistyczne usługi medyczne, Jednostka badawczo-rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R., Akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., podmiot specjalizujący się w ratownictwie z własnym zapleczem medycznym.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Regulamin pracy

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP)

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. to porozumienia, które zawarte zostało w 2000 roku przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Jego celem jest poszerzenie praw pracowników w stosunku do zapisów gwarantowanych przez Kodeks pracy i zawiera zapisy dotyczące m.in.i: czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i dodatkowych, zasad wynagradzania, ochronę warunków pracy, świadczeń związanych z zatrudnieniem oraz zasad ich przyznawania i realizacji, świadczeń dla byłych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, wzajemnych zobowiązań stron Układu.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz