Zarządzanie ryzykiem

Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie kapitałowej KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

W ramach Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz zaktualizowanego w 2018 r. Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM. W Spółkach Grupy Kapitałowej dokumenty regulujące zarządzanie ryzykiem korporacyjnym są spójne z obowiązującymi w KGHM Polska Miedź S.A. Spółka sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie przeglądowi skuteczności (zgodnie z wytycznymi – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016).

Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane, w kontekście możliwości ich ograniczania, są ryzyka w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej KGHM. Ryzyka kluczowe Grupy Kapitałowej są przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe ryzyka są poddane stałemu monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyk finansowych ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Skarbowości - Skarbnika Korporacyjnego.

Kompleksowe podejście do analizy ryzyk obejmuje również identyfikację ryzyk związanych z realizacją zakładanych celów strategicznych. W roku 2018 r. przeprowadzono rewizję ryzyk  związanych z realizacją celów strategicznych zawartych w Strategii Głównej oraz Strategiach Wykonawczych i Wspierających. Poniżej przedstawiono Strukturę organizacyjną zarządzania ryzykiem w Jednostce Dominującej. Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony, co w szczegółach pokazano w niniejszej tabeli:

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

 Rada Nadzorcza (Komitet Audytu) 
Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.
 Zarząd 
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.
1 linia obrony
2 linia obrony
3 linia obrony
Kierownictwo

Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny i analizy ryzyk oraz wdrożenie, w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.
Komitety ryzyka

Wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.
Audyt

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi

Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności
Komitet Ryzyka Rynkowego
Komitet Ryzyka Kredytowego
Komitet Płynności Finansowej
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyk kluczowych
Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych
Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników
Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym
Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
Polityka zarządzania płynnością finansową
Regulamin Audytu Wewnętrznego
Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Zgodności i Ciągłości działania
Dyrektor Naczelny ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem
Departament Audytu Wewnętrznego
Raportowanie do Prezesa Zarządu
Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
Raportowanie do Prezesa Zarządu
Zarządzanie ryzykiem

Kluczowe ryzyka w grupie kapitałowej i ich mitygacja

Narzędziem wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyk w Grupie Kapitałowej KGHM jest Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujące pięć kategorii: technologiczne, łańcucha wartości, rynkowe, zewnętrzne oraz wewnętrzne. Na poziomie podkategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii, odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub  zarządzania, co w szczegółach pokazano na niniejszym rysunku:

Czynniki ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM

W ramach zarządzania ryzykiem zidentyfikowane zostały kluczowe ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz specyficzne ryzyka KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Zostały one przedstawione w poniższym zestawieniu, wraz z funkcjonującymi w Grupie politykami i procedurami służącymi zarządzaniu i mitygacji poszczególnych ryzyk.

Ryzyka Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.

W poniższym zestawieniu użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. - Grupa KGHM INTERNATIONAL

Czynniki ryzykaRyzyko – opisMitygacja
Technologia
Technologia(Jednostka Dominująca) Ryzyko technologiczne związane z eksploatacją złóż rud miedzi na dużych głębokościach, w warunkach skojarzonych zagrożeń naturalnych.Realizacja prac naukowo-badawczych oraz prowadzenie prób ruchowych alternatywnych do stosowanych obecnie technologii wybierania złóż rud miedzi.

(Jednostka Dominująca) Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych (HM Głogów).Budowa instalacji do prażenia koncentratu w HM Głogów, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów w celu optymalizacji procesu pirometalurgii oraz realizacja prac naukowo-badawczych.
Łańcuch wartości
Planowanie(Grupa KGHM) Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwych parametrów ekonomicznych: produkcyjnych, inwestycyjnych, makro- ekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne.

(Grupa KGHM INTERNATIONAL) Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.
Zasoby i rezerwy(Grupa KGHM) Ryzyko związane z niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złoża, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż), jak również w ramach bieżącej eksploatacji.Ponoszenie dodatkowych nakładów na prace rozpoznawcze podnoszące dokładność oszacowania zasobów i rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych, optymalizacja siatki wierceń, badań geologicznych, rozpoznanie wyrobiskami udostępniającymi, konsultacje z zewnętrznymi ekspertami.
Zarządzanie odpadami(Jednostka Dominująca) Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.Eksploatacja, budowa i rozbudowa składowiska zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem, wprowadzenie Metody Obserwacyjnej w czasie rozbudowy zalecanej przez ZEM, opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, które pozwalają wnioskować o zachowaniu budowanego/eksploatowanego obiektu.
Dostępność materiałów i mediów(Grupa KGHM) Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda).Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu.
Produkcja i infrastruktura(Grupa KGHM) Ryzyko związane z wystąpieniem awarii  infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią (także dotyczącą procesu pirometalurgii).Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury hutniczej.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL) Ryzyko geotechniczne w kopalniach odkrywkowych (stabilność skarp) oraz w kopalniach głębinowych.
Efektywność i koszty(Grupa KGHM) Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.Monitoring trendów na rynku materiałów miedzionośnych oraz utrzymywanie kosztów na zaplanowanym poziomie. Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków.
Rynkowe
Ryzyko rynkowe(Grupa KGHM) Ryzyko związane z wahaniami cen towarów (miedzi, srebra i innych metali), kursów walutowych i stóp procentowych.Ryzyko aktywnie zarządzane (w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym). Podstawową techniką zarządzania ryzykiem  rynkowym w spółce są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”.
Ryzyko kredytowe(Grupa KGHM) Ryzyko związane z brakiem zapłaty należności przez kontrahentów handlowych lub instytucje finansowe.Ryzyko aktywnie zarządzane (w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym). Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności i faktoringu.
Ryzyko płynności(Grupa KGHM) Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.Ryzyko aktywnie zarządzane (w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM).
Inwestycje i dezinwestycje kapitałowe(Grupa KGHM) Ryzyko braku uzyskania oczekiwanego zwrotu lub oczekiwanych efektów z inwestycji kapitałowych. Ryzyko utraty wartości spółki, brak osiągnięcia zakładanych synergii, utracone zyski alternatywne, spadek wartości aktywów kapitałowych notowanych na giełdach papierów wartościowych.Szczegółowe analizy efektywności i zasadności planu inwestycji kapitałowych; analizy przedinwestycyjne projektów oraz stały monitoring wartości posiadanych aktywów.
Zewnętrzne
Postępowania administracyjne(Grupa KGHM) Ryzyko ograniczenia lub wstrzymania działalności w związku z procedurami administracyjno-prawnymi: nieotrzymanie, cofnięcie lub niekorzystne zmiany decyzji administracyjnych.Prowadzenie z należytą starannością spraw w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych. Przestrzeganie terminów. Podejmowanie działań wyprzedzających (odnośnie wcześniejszego rozpoczynania procedur i realizacji decyzji z bezpiecznym wyprzedzeniem czasowym). Korzystanie z usług kancelarii prawnych przy obsłudze postępowań administracyjnych. Stosowanie procedur odwoławczych. Zasięganie opinii ekspertów zewnętrznych.
Zagrożenia naturalne(Grupa KGHM) Ryzyko utraty życia lub zdrowia pracowników, zakłócenia lub ograniczenia produkcji w wyniku wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.Wprowadzanie szeregu rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz innych metod aktywnej i pasywnej profilaktyki tąpaniowej, pozwalających na ograniczanie skutków występujących zjawisk dynamicznych (tąpnięć lub odprężeń górotworu) w oddziałach eksploatacyjnych. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (głównie siarkowodorowe).Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.Budowa kolejnych szybów wentylacyjnych, zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej i osobistej oraz skrócony czas pracy.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń wodnymi pod ziemia.Wdrożenie szeregu rozwiązań technologicznych (np. sygnalizatory poziomu wody i sygnalizacje alarmowe, drenaż górotworu) oraz organizacyjnych (szkolenia, prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją), mających na celu minimalizowanie negatywnych skutków materializacji ryzyka.
Środowisko naturalne i zmiany klimatu(Grupa KGHM) Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie  związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Ryzyko związane z cenami oraz przyznanym limitem w zakresie emisji CO2.Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. (W Jednostce Dominującej wdrożono System Zarządzania Emisjami CO2 oraz normy zarządzania środowiskowego ISO 14001).
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego (przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10).Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza. Realizacja prac badawczo-rozwojowych oraz Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu.
Prawo i regulacje(Grupa KGHM) Ryzyko zmian regulacji prawnych w obszarze m.in.: prawa geologiczno- górniczego, ochrony środowiska, energetycznego, korporacyjnego, ubezpieczeniowego i zabezpieczeń.Monitorowanie zmian w prawie na poziomie poszczególnych jurysdykcji oraz aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. W Jednostce Dominującej wdrożono system zarzadzania energią i uzyskano certyfikat zgodności systemu z normą ISO 50001.
Podatki(Jednostka Dominująca) Ryzyko utrzymania formuły podatkowej (podatek od niektórych kopalin) oraz  ryzyka  podatkowe  wynikające z innych regulacji.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL) Ryzyka podatkowe wynikające z  prowadzenia operacji w wielu jurysdykcjach.
Wewnętrzne
Bezpieczeństwo pracy(Grupa KGHM) Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony. Ryzyko czasowego zatrzymania odcinka linii produkcyjnej spowodowane ciężkim wypadkiem.W Jednostce Dominującej wdrożone normy zarządzania BHP 18001/OHSAS; systematyczne szkolenia z zakresu BHP, programy identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Interesariusze(Grupa KGHM) Ryzyko negatywnej kampanii wizerunkowej w mediach oraz ryzyko braku akceptacji  społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.Realizacja Strategii CSR, ścisła współpraca z organami administracji publicznej; spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa.
Kapitał Ludzki(Grupa KGHM) Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji projektów rozwojowych.Realizacja programów nakierowanych m.in. na podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych,   sukcesji i utrzymania dla kluczowych stanowisk. Program mobilności pracowników.
Bezpieczeństwo, IT, ochrona danych(Grupa KGHM) Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach fizycznych i/lub IT.Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających m.in.: z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony Obiektów. Dostosowanie Grupy KGHM do wymagań rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych.
Etyka i kultura organizacyjna(Grupa KGHM) Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji i procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających z Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A, Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM powołano Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz wdrożono Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM.
Zarządzanie projektami(Grupa KGHM) Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów/programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami.Zarządzanie Projektami zgodnie z Metodyką oraz bieżący monitoring oraz aktualizacja harmonogramów. Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL) Ryzyka związane    z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych  projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.
Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie.

Zarządzanie tymi ryzykami zawiera zarówno procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnych poziomów. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

„Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke), natomiast członkami Komitetu Ryzyka Rynkowego są przedstawiciele Jednostki Dominującej oraz KGHM INTERNATIONAL LTD.

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM”, kompleksowo regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. „Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej, jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze. W 2018 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności  głównie w czterech następujących obszarach:

Ryzyko zmian cen metali i kursów walutowych

W 2018 r. Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metali: miedzi i srebra. Dla Jednostki Dominującej istotne znaczenie miało ryzyko zmian kursów walutowych, w szczególności kursu USD/PLN. Spółki Grupy Kapitałowej są dodatkowo narażone na ryzyko fluktuacji cen ołowiu, złota, molibdenu, platyny i palladu. Ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen metali wynika z formuł ustalania cen w kontraktach fizycznej sprzedaży metali bazujących najczęściej na średnich miesięcznych notowaniach giełdowych z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, w 2018 r. Jednostka Dominująca na bieżąco identyfikowała i dokonywała pomiarów ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych (badanie wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Jednostki Dominującej – wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów), a także prowadziła analizy rynków metali oraz walut. Analizy wraz z oceną wewnętrznej sytuacji Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu strategii zabezpieczających na rynkach metali, walutowym oraz stóp procentowych.
W ramach zarządzania ryzykiem w 2018 r. Jednostka Dominująca wdrożyła transakcje zabezpieczające na rynku miedzi o łącznym nominale 126 tys. t. i okresie zabezpieczenia przypadającym od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. (w tym: 114 tys. ton dotyczyło zabezpieczenia przychodów ze sprzedaży miedzi w latach 2019-2020). Jednostka Dominująca nie wdrożyła transakcji w instrumentach pochodnych na rynku srebra. W efekcie Jednostka Dominująca posiadała otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na rynku miedzi dla 168 tys. t. miedzi na lata 2019-2020.

Ponadto w 2018 r. Jednostka Dominująca rozpoczęła zarządzanie pozycją handlową netto w celu reagowania na zmiany ustaleń kontraktowych klientów, występujące niestandardowe warunki cenowe przy sprzedaży metali oraz zakupy materiałów miedzionośnych. W czwartym kwartale 2018 r. zawarto tzw. dostosowawcze transakcje pochodne typu swap na rynku miedzi oraz złota z terminami zapadalności do czerwca 2019 r.

W 2018 r. Jednostka Dominująca wdrożyła transakcje zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN o łącznym nominale 1 710 mln USD z terminem zapadalności od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r. (w tym: transakcje zabezpieczające 1 080 mln USD przychodów na okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.). Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Jednostka Dominująca posiadała otwartą pozycję zabezpieczającą w instrumentach pochodnych dla 1 260 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży metali.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym, którego źródłem mogą być kredyty i pożyczki, Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walucie, w której osiąga przychody. Na saldo zobowiązań Jednostki Dominującej z tytułu kredytów i pożyczki na 31 grudnia 2018 r. składały się zobowiązania w walucie USD, których wartość po przeliczeniu na PLN wyniosła 7 655 mln PLN.

Na 31 grudnia 2018 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. nie posiadał otwartych instrumentów pochodnych na rynku metali oraz na rynku walutowym.

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym, związanym z ich podstawową działalnością, poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych na rynku EUR/PLN oraz USD/PLN.

Ryzyko zmian stóp procentowych

Ryzyko stopy procentowej to możliwość niekorzystnego wpływu zmian stóp procentowych na sytuację i wyniki Grupy Kapitałowej. W 2018 r. Grupa narażona była na ten rodzaj ryzyka w związku z udzielaniem pożyczek, lokowaniem środków pieniężnych oraz korzystaniem
z zewnętrznych źródeł finansowania.

Na 31 grudnia 2018 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych, poprzez wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów odsetkowych, kształtowały się następująco:

 • środki pieniężne: 1 315 mln PLN, w tym środki zgromadzone w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów,
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 112 mln PLN.

Na 31 grudnia 2018 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu o stałym oprocentowaniu kształtowały się następująco:

 • należności z tytułu udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek: 15 mln PLN,
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, których oprocentowanie oparte jest o stałą stopę procentową: 2 810 mln PLN.

Posiadanie zobowiązań finansowych denominowanych w USD, EUR i opartych o indeks LIBOR lub EURIBOR naraża Grupę na ryzyko wzrostu stóp procentowych, które skutkowałoby zwiększeniem kosztów odsetkowych. W związku z powyższym, mając na uwadze globalną ekspozycję Grupy na ryzyko stóp procentowych, w 2018 r. Jednostka Dominująca zaciągnęła kredyt w oparciu o stałą stopę procentową oraz skorzystała z prawa zaciągnięcia zobowiązania w Europejskim Banku Inwestycyjnym opartego na stałej stopie procentowej. Ponadto Jednostka Dominująca pozostaje zabezpieczona przed wzrostem stopy procentowej (LIBOR USD) za pomocą opcji kupna (CAP) z poziomem stopy procentowej 2,50% w latach 2019-2020.

Ryzyko zmian cen akcji w obrocie publicznym

Ryzyko cenowe związane z posiadanymi przez Grupę Kapitałową akcjami spółek notowanych w obrocie publicznym, rozumiane jest jako zmiana ich wartości godziwej spowodowana zmianą notowań tych akcji.

Na 31 grudnia 2018 r. wartość bilansowa akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange wyniosła 427 mln PLN.

Wynik na instrumentach pochodnych i transakcjach zabezpieczających

Łącznie wpływ instrumentów pochodnych i zabezpieczających (transakcji na rynku miedzi, srebra, walutowym, stóp procentowych oraz wbudowanych instrumentów pochodnych, pożyczki w USD wyznaczonej jako zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego) na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w 2018 r. wyniósł 47 mln PLN, z czego:

 • na przychody ze sprzedaży odniesiono 125 mln PLN,
 • kwota 89 mln PLN pomniejszyła wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
 • kwota 11 mln PLN powiększyła wynik działalności finansowej.

Ponadto w 2018 r. pozostałe całkowite dochody zwiększono o 349 mln PLN (wpływ instrumentów zabezpieczających).

Na 31 grudnia 2018 r. wartość godziwa otwartych transakcji w instrumentach pochodnych Grupy Kapitałowej (na rynku metali, walutowym, stopy procentowej oraz wbudowanych instrumentów pochodnych) wyniosła 416 mln PLN.

Jednostka Dominująca podjęła decyzję o wdrożeniu standardu MSSF9 ( w tym zasad rachunkowości zabezpieczeń) z dniem 1 stycznia 2018 r. bez korygowania danych porównawczych, co oznacza iż dane dotyczące 2017 r., prezentowane w sprawozdaniach finansowych za rok 2018 nie są porównywalne.

Zasady zarządzania

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników ze zobowiązań. Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

W 2018 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko kredytowe głównie w czterech następujących obszarach:

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

Spółki Grupy Kapitałowej od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Jednostka Dominująca ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności i faktoringu. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w Jednostce Dominującej jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu przenoszących w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe. W 2018 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenie należności w postaci weksli, zastawów rejestrowych, gwarancji bankowych, gwarancji korporacyjnych, hipotek i inkas dokumentowych. Ponadto większość kontrahentów posiadających kredyt kupiecki, w kontraktach posiada zastrzeżenie prawa własności potwierdzone datą pewną.

W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klientów Jednostka Dominująca posiada umowę ubezpieczenia należności, którą objęte są należności od jednostek z kredytem kupieckim, od których nie otrzymano twardych zabezpieczeń lub otrzymano zabezpieczenia niepokrywające całości salda należności. Uwzględniając posiadane zabezpieczenia oraz limity kredytowe przyznane przez firmę ubezpieczeniową, według stanu na 31 grudnia 2018 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenia dla 75% należności handlowych (na 31 grudnia 2017 r. dla 95%). 

Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej związana jest z terminami płatności przyznawanymi kluczowym odbiorcom. W konsekwencji, na 31 grudnia 2018 r. saldo należności Grupy Kapitałowej od 7 największych odbiorców, pod względem stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego, stanowi 28% salda należności od odbiorców (na dzień 31 grudnia 2017 r. odpowiednio 63%). Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, a przede wszystkim ze względu na stosowane zabezpieczenia, występuje niski stopień ryzyka kredytowego.

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Grupa współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach.

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych

Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym. Są to głównie instytucje finansowe posiadające średniowysoki rating. Według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2018 r. maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z otwartych transakcji pochodnych zawartych przez Grupę Kapitałową oraz nierozliczonych instrumentów pochodnych wyniósł 22%. W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową, jak i geograficzną ryzyka, jak również biorąc pod uwagę wartość godziwą aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, Grupa nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi transakcjami pochodnymi.

Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

Na 31 grudnia 2018 r. saldo udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek wyniosło 5 222 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 5 199 mln PLN, tj. 1 383 mln USD udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile.

Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej i kapitałem

Zarządzanie kapitałem w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności. W 2018 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko płynności finansowej i kapitału głównie w dwóch obszarach:

Zarządzanie płynnością finansową

Zarządzanie płynnością finansową Grupy odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Dokument ten opisuje procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie, które realizowane są przez spółki Grupy, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

 • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
 • ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
 • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej oparte jest na 3 filarach:

 • niezabezpieczonym odnawialnym kredycie konsorcjalnym uzyskanym przez Jednostkę Dominującą w kwocie 2 500 mln USD z terminem zapadalności 9 lipca 2021 r.,
 • dwóch pożyczkach inwestycyjnych udzielonych Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN
  oraz 900 mln PLN z terminami finansowania 12 lat od daty ciągnienia transz,
 • kredytach bilateralnych do kwoty 3 700 mln PLN, wspierających zarówno zarządzanie bieżącą płynnością spółek, służących finansowaniu kapitału obrotowego, jak i finansujących realizowane zadania inwestycyjne.

Szczegółowa informacja na temat dostępnych źródeł finansowania oraz ich wykorzystaniu w 2018 r. znajduje się w Rozdziale 6.6 niniejszego sprawozdania. Powyższe źródła w pełni zaspokajają potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej. W trakcie 2018 r. Grupa korzystała z finasowania zewnętrznego dostępnego w ramach wszystkich wymienionych powyżej kategorii, a stan zobowiązań Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów i otrzymanych pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r wynosił 7 922 mln PLN.

Zarządzanie kapitałem

Mając na uwadze zachowanie zdolności do kontynuowania działalności, z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w taki sposób, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom. Grupa w długim okresie dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie do 2.0.

Większość przedstawionych powyżej ryzyk, to wynikowa sytuacji makroekonomicznej. Dynamika zmian w sektorze górniczym oraz w branży metali nieżelaznych, jako branżach związanych z cyklami koniunkturalnymi, generuje ryzyka, na które Spółka nie ma wpływu. Może się natomiast przed nimi zabezpieczać i minimalizować ich potencjalny, negatywny wpływ, podejmując odpowiednie środki zaradcze. KGHM Polska Miedź S.A. dokłada wszelkich starań, aby mitygować wszelkie zidentyfikowane ryzyka. Dla każdej strategii wykonawczej, jak i wspierającej, jak również Strategii jako całości, utworzono tzw. mapy ryzyk identyfikujące potencjalne ryzyka dla wszystkich wskazanych w Strategii obszarów.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyka dla Przewag Konkurencyjnych

Kluczowe ryzyka zagrażające przewagom konkurencyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2018 były następujące:

Przewaga konkurencyjna
Kluczowe ryzyka powiązane
Unikatowe kompetencje i umiejętności
Ryzyka w obszarze kapitału ludzkiego dotyczące pozyskania i utrzymania właściwych zasobów ludzkich do budowania przewagi konkurencyjnej.
Globalny zasięg działalności
Ryzyka  w obszarze prawa i regulacji oraz podatków związane ze złożonością, zmiennością i liczebnością jurysdykcji w których działa Grupa KGHM.
Zagrożenia związane z brakiem przychylności Interesariuszy dla prowadzonych globalnych prac rozwojowych i eksploatacyjnych.
Zintegrowany proces od eksploatacji po sprzedaż
Ryzyka w obszarze technologii (w branży, systemy IT), rozpoznania i oszacowania zasobów oraz  rezerw.
Zagrożenia związane m.in. ze sprawnością operacyjną  w zarzadzaniu odpadami, zapewnieniem niezbędnych mediów oraz  infrastrukturą tj. awaryjnością mającą wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego (także związaną z czynnikami leżącymi po stronie zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych).
Ryzyka w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Innowacyjność
Zagrożenia związane z wyborem odpowiedniej innowacyjnej technologii, ryzyka z obszaru prawa i regulacji (w zakresie procedur patentowych) oraz ryzyka finansowe.
Ryzyka w obszarze zapewnienia odpowiedniej efektywności kosztowej oraz zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich dla realizacji zadań z obszaru innowacyjności.
Stabilność finansowa
Ryzyka związane z wahaniami cen towarów, kursów walutowych i stóp procentowych (ryzyko rynkowe). Ryzyko kredytowe oraz zagrożenia związane z uzyskaniem oczekiwanego zwrotu lub oczekiwanych efektów z inwestycji kapitałowych.

Więcej informacji o zarządzaniu i mitygacji ryzyk w Grupie znajduje się w części  w poszczególnych wskazanych kategoriach w rozdziale Zarządzanie Ryzykiem, w tym w podziale na Ryzyka Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.)

Zarządzanie ryzykiem

System bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom

W roku 2018 Spółka KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła wdrażanie globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wchodzącego w ramy realizacji procesu zarządzania ryzykiem.

System ma na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym firmę na straty materialne i wizerunkowe oraz optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Jego istotne elementy to:

 • zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne,
 • standaryzacja procedur i procesów związanych z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,
 • efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym stratami Grupy Kapitałowej KGHM,
 • efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz wprowadzanie mechanizmów naprawczych,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem sprawuje utworzony w styczniu 2018 r. w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom. Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów:

 1. Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych oraz Wydział Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom,
 2. Departamentu  Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw.

W Oddziałach i Spółkach zależnych KGHM powołano w roku 2018 Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa KGHM).

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia antykorupcyjne dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następnie pełnomocnikom. Szczegółowe, zasady działania w zakresie przeciwdziałania stratom określa Procedura Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom. Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kontroli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego procesu, obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji.

W ramy działań realizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze zarządzania ryzykiem weszło również określenie ryzyk oraz sposobów zarządzania nimi w sferach działalności Grupy związanych z CSR.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykami w obszarze bezpieczeństwa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zdefiniowała następujące istotne ryzyka oraz ich mitygację, w obszarze bezpieczeństwa:

Czynniki ryzykaRyzyko – opisMitygacja
Zagrożenia naturalne(Grupa KGHM) Ryzyko utraty życia lub zdrowia pracowników, zakłócenia lub ograniczenia produkcji w wyniku wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.Wprowadzanie szeregu rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz innych metod aktywnej i pasywnej profilaktyki tąpaniowej, pozwalających na ograniczanie skutków występujących zjawisk dynamicznych (tąpnięć lub odprężeń górotworu) w oddziałach eksploatacyjnych. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (metanowe i siarkowodorowe).Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne   pracowników  oraz   urządzenia i środki  do  redukcji  stężeń  siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.Budowa kolejnych szybów wentylacyjnych, zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej i osobistej oraz stosowanie skróconego czasu pracy.
Bezpieczeństwo pracy(Grupa KGHM) Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony. Ryzyko czasowego zatrzymania odcinka linii produkcyjnej spowodowane ciężkim wypadkiem.(W Jednostce Dominującej wdrożone normy zarządzania BHP 18001/OHSAS); systematyczne szkolenia z zakresu BHP, programy identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Technologia(Jednostka Dominująca) Ryzyko technologiczne związane z eksploatacją złóż rud miedzi na dużych głębokościach, w warunkach skojarzonych zagrożeń naturalnych.Realizacja prac naukowo-badawczych oraz prowadzenie prób ruchowych alternatywnych do stosowanych obecnie technologii wybierania złóż rud miedzi, a także wentylacji i klimatyzacji oraz transportu, przeciwdziałania tąpaniom. Kompleksowy monitoring on-line dla ludzi oraz maszyn dołowych.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (metanowe i siarkowodorowe).Prowadzenie rozpoznania występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane zasady prowadzenia robót w warunkach występowania tego zagrożenia. Stosowane zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów.
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.Budowa kolejnych szybów wentylacyjnych, zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej i osobistej oraz stosowanie skróconego czasu pracy. Zwiększanie automatyzacji i mechanizacji, z wykorzystaniem zasad Industry 4.0.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięciostopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyka w obszarze pracowniczym i poszanowania praw człowieka

Globalny charakter Grupy Kapitałowej KGHM przekłada się także na ryzyko związane z kapitałem ludzkim. Spółka chce pozyskiwać i utrzymywać najlepszych pracowników niezbędnych m.in. do realizacji projektów rozwojowych.

Dla Grupy Kapitałowej KGHM zdefiniowano istotne ryzyka oraz ich mitygację, w obszarze pracowniczym i poszanowania praw człowieka:

Czynniki ryzyka
Ryzyko – opis
Mitygacja
Kapitał ludzki
(Grupa KGHM) Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji projektów rozwojowych.
Realizacja programów nakierowanych m.in. na podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych, sukcesji i utrzymania dla kluczowych stanowisk.
Program mobilności pracowników.
Programy wsparcia edukacji.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięciostopniowej metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyka w obszarze odpowiedzialnego łańcucha dostaw

Grupa zidentyfikowała istotne ryzyka oraz ich mitygacje, w obszarze odpowiedzialnego łańcucha dostaw:

Czynniki ryzyka
Ryzyko – opis
Mitygacja
Logistyka i łańcuch dostaw
(Grupa KGHM) Ryzyko ograniczonego dostępu do infrastruktury transportowej mające wpływ na płynność dostaw surowców i materiałów niezbędnych do produkcji oraz odbioru produktów gotowych.
Zarządzanie płynnością dostaw oraz minimalnymi poziomami zapasów surowców i materiałów niezbędnych do produkcji.
Rozwój własnej bazy logistycznej.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięciostopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko w obszarze Dialogu Społecznego

Grupa zdefiniowała istotne ryzyka oraz ich mitygacje, w obszarze dialogu społecznego:

Czynniki ryzyka
Ryzyko – opis
Mitygacja
Interesariusze
(Grupa KGHM) Ryzyko negatywnej kampanii wizerunkowej w mediach oraz ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.
Realizacja Strategii CSR, ścisła współpraca z organami administracji publicznej, spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa.
Bliska, relacyjna współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięciostopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko w obszarze oddziaływania na środowisko Grupy Kapitałowej

Grupa zidentyfikowała istotne ryzyka oraz ich mitygację, w obszarze środowiska naturalnego:

Czynniki ryzyka
Ryzyko – opis
Mitygacja
Środowisko naturalne i zmiany klimatu(Grupa KGHM) Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Ryzyko związane z cenami oraz przyznanym limitem w zakresie emisji CO2.Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. (W Jednostce Dominującej wdrożono System Zarządzania Emisjami CO2 oraz normy zarządzania środowiskowego ISO 14001).
(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10).Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza.
Zarządzanie odpadami(Jednostka Dominująca) Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnychEksploatacja, budowa i rozbudowa składowiska zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem, wprowadzenie Metody Obserwacyjnej w czasie rozbudowy zalecanej przez ZEM, opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, które pozwalają wnioskować o zachowaniu budowanego lub eksploatowanego obiektu.
Wprowadzenie modelu LCA oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dostępność materiałów i mediów(Grupa KGHM) Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda).Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.
Produkcji i infrastruktura(Grupa KGHM INTERNATIONAL).Ryzyko geotechniczne w kopalniach odkrywkowych (stabilność skarp) oraz w kopalniach głębinowych. Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych parametrów uzysków ługowania.
Prawo i regulacje, podatki(Grupa KGHM) Ryzyko zmian regulacji prawnych w obszarze m.in.: prawa geologiczno-górniczego, ochrony środowiska, energetycznego.Monitorowanie zmian w prawie na poziomie poszczególnych jurysdykcji oraz aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, nfrastrukturalnym i technologicznym. Wdrożenie w KGHM Polska Miedź S.A. systemu zarządzania energią według normy ISO 50001.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięciostopniowej, metodą ekspercką.


Zasadniczym elementem realizacji działań strategicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest systemowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu powstały i wykorzystywane są w Grupie polityki, procedury oraz instrukcje. To w oparciu o nie realizowane były operacyjnie w roku 2018 projekty z tego zakresu, zawarte w strategii 2017-2021 oraz strategii 4E.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz