Zasady zarządzania

Struktura Organizacyjna Grupy KGHM

Wskaźniki GRI:

Na 31 grudnia 2018 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 75 jednostek zależnych (w tym pięć funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych), zlokalizowanych na czterech kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz Azji. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodzi 25 jednostek zależnych. Na dzień kończący opisywany okres sprawozdawczy Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udziały w dwóch wspólnych przedsięwzięciach z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Są to Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o.

Szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z powiązaniami pomiędzy podmiotami, umieszczono na poniższym schemacie. Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., wchodzą w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty. Pokazano to w szczegółach na poniższych rysunkach:

Struktura Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

1 - wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2 - jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji

Struktura Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

1 - wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2 - rzeczywisty udział Grupy 80%

Główne segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31.12.2018 roku


KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.
wspólne przedsięwzięcie
KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Grupy Sumitomo
Pozostałe
segmenty
Przedmiot działalności
produkcja górnicza i hutnicza metali
– Cu, Ag, Au
produkcja górnicza metali
– Cu, Ni, Au, Pt, Pd
produkcja górnicza metali
– Cu, Mo, Au, Ag
W ramach tej pozycji uwzględniono pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej (każda Spółka stanowi oddzielny segment operacyjny).
Najistotniejsze aktywa produkcyjne
Kopalnie podziemne:
-ZG Lubin
-ZG Polkowice-Sieroszowice
-ZG Rudna

Huty miedzi:
-HM Legnica
-HM Głogów I i HM Głogów II

Walcownia:
HM Cedynia
Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa)
Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)

Najważniejsze
projekty rozwojowe
Głogów Głęboki-Przemysłowy
Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne
w południowo-zachodniej Polsce
Projekt Victoria
w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie - budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu

Projekt Sierra Gorda Oxide  w Chile

W pozostałych segmentach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić kilka głównych grup podmiotów:

 • spółki wspierające główny ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.,
 • fundusze inwestycyjne zamknięte i spółki portfelowe,
 • spółki pełniące istotną rolę w realizacji polityki CSR,
 • spółki celowe struktury holdingowej,
 • spółki przeznaczone do restrukturyzacji i dezinwestycji.
Zasady zarządzania

Struktura Organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A.

W 2018 r. w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spółki, działającego pod firmą KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła Centrala Spółki i 10 Oddziałów, co pokazano w szczegółach na poniższym schemacie:

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r.

ZASADY ZARZĄDZANIA

KGHM na Giełdzie Papierów Wartościowych

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, indeksu sektorowego WIG-GÓRNICTWO oraz do 10 lipca 2018 r. – w skład indeksu WIGdiv. Spółka uczestniczy nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. w indeksie RESPECT Index, co potwierdza stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności. Indeks ten wyróżnia spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a przy okazji podkreśla ich atrakcyjność inwestycyjną.

Zgodnie z ogłoszeniem FTSE Russell, 24 września 2018 r. Polska przeszła z indeksu rynków rozwijających się do rozwiniętych. W związku z tym, od września 2018 r. KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

Rok 2018 nie był udany dla rynku akcji. Spadały główne indeksy GPW: WIG o 9%, WIG20 o 7%, a WIG30 o 9%. Prawie 9% spadek zaliczył również indeks FTSE 350 Mining - obejmujący spółki z sektora górniczego notowane na London Stock Exchange. Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW obniżył się w ciągu roku 2018 o 20%, z poziomu 111,20 PLN odnotowanego w dniu 29 grudnia 2017 r. do 88,88 PLN na koniec 2018 r. W tym samym okresie cena miedzi - głównego produktu Spółki – zanotowała spadek o 17%, przy wzroście kursu średniego dolara do złotego o 8%.

15 stycznia 2018 r. akcje Spółki osiągnęły roczne maksimum kursu zamknięcia na poziomie 115,00 PLN. Minimum kursu zamknięcia odnotowano 11 września 2018 r. – 82,56 PLN. Pokazano to w szczegółach na poniższym schemacie:

Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na tle indeksów WIG i FTSE 350 mining w roku 2018

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW w latach 2017-2018 zaprezentowano w poniższej tabeli:

Symbol: KGH, ISIN: PLKGHM000017
j.m.
2018
2017
Liczba akcji
mln sztuk
200
200
Kapitalizacja Spółki na koniec roku
mld PLN
17,8
22,2
Średni wolumen obrotu na sesję
tys. sztuk
601
790
Wartość obrotów
mln PLN
13 89023 251
Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu roku poprzedzającego
%
-20,1
+20,2
Maksymalny kurs zamknięcia w roku
PLN
115,00
135,50
Minimalny kurs zamknięcia w roku
PLN
82,56
92,17
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku
PLN
88,88111,20

Relacje inwestorskie

Dialog z Interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy globalnej, działającej na czterech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działania KGHM Polska Miedź S.A. mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z inwestorami, analitykami jak również zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI). Komunikację ze środowiskiem inwestorskim przedstawiciele Spółki realizują dzięki regularnemu uczestnictwu w konferencjach inwestorskich, spotkaniach z inwestorami i analitykami w kraju i zagranicą. Dodatkową formą komunikacji Spółki z rynkiem są telekonferencje i wideokonferencje organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony interesariuszy.

Publikacja wyników finansowych Spółki powiązana jest z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim, możliwością zadawania pytań drogą mailową i odsłuchem telefonicznych. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce Inwestorzy. Zakładka Inwestorzy jest na bieżąco uzupełniana o informacje i dokumenty. W zakładce tej są m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym oraz prezentacje i materiały wideo dla inwestorów.

Raporty analityczne na temat KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane są przez 11 analityków „sell-side” z Polski oraz 9 z zagranicy, co pokazano w szczegółach w poniższej tabeli:

Polska
Zagranica
 • Dom Maklerski Banku Handlowego
 • Dom Maklerski mBanku
 • JP Morgan
 • Haitong
 • Dom Maklerski BOŚ
 • Erste Group
 • Pekao Investment Banking
 • Trigon Dom Maklerski
 • Dom Maklerski BZ WBK
 • IPOPEMA Securities
 • PKO Dom Maklerski
 • Bank of America Merrill Lynch
 • Global Mining Research
 • Raiffeisen
 • BMO
 • Goldman Sachs
 • UBS
 • EVA Dimensions
 • Morgan Stanley
 • WOOD & Company

Dywidenda

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zysk w całości przekazano na kapitał zapasowy Spółki, co pokazano w szczegółach w poniższej tabeli:


j.m.
2017
2018
Dywidenda wypłacona w roku obrotowym z zysków lat ubiegłych
mln PLN
200
-
PLN/akcję
1,00
-
Stopa dywidendy1
%
0,9
-

1dywidenda na jedną akcję wypłacona w danym roku obrotowym przez ostatni kurs akcji w danym roku obrotowym.

Struktura Właścicielska

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 mln akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. W 2018 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. 

W tym czasie zmianie uległa struktura własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. W 2018 r. Spółka została poinformowana o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powyżej 5% przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (zawiadomienie z dnia 17 lipca 2018 r.) oraz przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (zawiadomienie z dnia 16 października 2018 r.).

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Akcjonariusz
Liczba akcji/głosów
Udział w kapitale zakładowym
Skarb Państwa1
63 589 900
31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny2
10 104 354
5,05%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”3
10 099 003
5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK4
10 039 684
5,02%
Pozostali akcjonariusze
106 167 059
53,09%
Razem
200 000 000
100,00%

1na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 r.
2na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 r.
3na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 16 października 2018 r.
4na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 17 lipca 2018 r.

18 lutego 2019 r. Spółka została poinformowana o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. poniżej 5% przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania została przedstawiona w poniższej tabeli:

Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień sporządzenia Sprawozdania

Akcjonariusz
Liczba akcji/głosów
Udział w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa
63 589 900
31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
10 104 354
5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
10 039 684
5,02%
Pozostali akcjonariusze
116 266 062
58,14%
Razem
200 000 000
100,00%

Pozostali akcjonariusze, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 58,14% zdominowani są przez akcjonariuszy instytucjonalnych - zagranicznych i krajowych.

Geograficzna Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. (%)

Na poniższym rysunku zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. Dane opierają się o przeprowadzone w październiku 2018 r. badania struktury akcjonariatu Spółki.

Źródło: CMi2i, październik 2018 r.

Spółka nie posiada akcji własnych. Zarząd Spółki nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami, na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania żaden z Członków Zarządu Spółki nie posiadał akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich.

Spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki, na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, jedynie Józef Czyczerski posiadał 10 akcji KGHM Polska Miedź S.A. o łącznej wartości nominalnej 100 PLN. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania akcji/udziałów podmiotów powiązanych KGHM Polska Miedź S.A. W 2018 r. Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.

Zasady zarządzania

Ład korporacyjny

KGHM Polska Miedź S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlegała w 2018 r. zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, który został przyjętym uchwałą Nr 26/1413/2015 przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 r. Treść zasad dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.gpw.pl/dobre-praktyki), a także na stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego.

KGHM Polska Miedź S.A. starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady dotyczące „Dobrych Praktyk” spółek giełdowych. KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. nie stosowała rekomendacji IV.R.2 ze zbioru „Dobrych Praktyk…”, mówiącej, że jeśli to uzasadnione, spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, a także wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki, wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury prawno-technicznej prowadzące do zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia podjętych uchwał. W ocenie Spółki, zasady udziału w walnych zgromadzeniach KGHM Polska Miedź S.A. umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka rozważa przeprowadzenie procesu wdrożenia powyższej rekomendacji w sytuacji, gdy ich prawno-techniczny aspekt przestanie budzić wątpliwości i będzie to uzasadnione realną potrzebą tej formy komunikacji ze strony akcjonariuszy. Począwszy od 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadza transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Struktura ładu korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie (WZ) KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych (Ksh) Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. Statut KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia również Skarb Państwa do zwołania Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli reprezentowana jest przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Zasady działania Walnego Zgromadzenia i dodatkowe kwestie związane z jego funkcjonowaniem reguluje „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”, który jest dostępny na stronie internetowej www.kghm.com.

Spośród rozwiązań uregulowanych w Ksh w zakresie procesu organizacji walnych zgromadzeń i uprawnień akcjonariuszy, Spółka stosuje tylko przepisy obligatoryjne.

Akcjonariusze i ich uprawnienia

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Akcjonariusz ma prawo do wykonywania głosu osobiście lub poprzez upoważnionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji oraz w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki, inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Akcjonariusz jest uprawniony w szczególności do:

 1. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego lub został upoważniony przez sąd rejestrowy i reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 2. zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. zgodnie z postanowieniami Statutu akcjonariusz Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane,
 4. wnioskowania o zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
 5. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 6. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza

Wskaźniki GRI:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A., we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzi z wyboru pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin i Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej www.kghm.com.

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Janusz Kowalski,  Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik – Kalemba złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów. Skład Komitetu Audytu przedstawiono w poniższej tabeli:

Skład Komitetu Audytu w 2018 r.:

1 styczeń – 5 lipiec
23 lipiec - 31 grudzień
Michał Czarnik

(Przewodniczący)

Leszek Hajdacki


Dominik Hunek


Wojciech Myślecki


Marek Pietrzak


Bogusław Szarek


Agnieszka Winnik-Kalemba


(Przewodniczący)
Jarosław Witkowski


Janusz Kowalski


Leszek Banaszak


Jarosław Janas


Ireneusz Pasis


Bartosz Piechota


Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie. Skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiono w poniższej tabeli:

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2018 r.:

1 styczeń – 5 lipiec
23 lipiec - 31 grudzień
Leszek Hajdacki


Dominik Hunek


Józef Czyczerski


Marek Pietrzak

(Przewodniczący)

Bogusław Szarek


Andrzej Kisielewicz


(Przewodniczący)
Leszek Banaszak


Jarosław Janas


Ireneusz Pasis


Komitet ds. Strategii

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

Skład Komitetu ds. Strategii:

1 styczeń – 5 lipiec
23 lipiec - 31 grudzień
Michał Czarnik


Józef Czyczerski


Leszek Hajdacki


Wojciech Myślecki


Marek Pietrzak


Bogusław Szarek


Agnieszka Winnik-Kalemba


Jarosław Witkowski

(Przewodniczący)

Bartosz Piechota


(Przewodniczący)
Leszek Banaszak


Janusz Kowalski


Ireneusz Pasis


Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb prac Komitetów Rady Nadzorczej określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy dostępne na www.kghm.com. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności  i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. w skład Zarządu Spółki może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444 - 446 Ksh.

Zasady zarządzania

Zarząd

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim.

Prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A oraz przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź . Wcześniej prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie z sukcesem zrestrukturyzował spółki: Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Od stycznia 2016 r. członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015.

Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kapituły nagród gospodarczych Prezydenta RP.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej,
 • przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce,
 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej,
 • standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji,
 • obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki,
 • obsługę prawną Spółki,
 • działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej,
 • sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym,
 • nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej,
 • kontrolę wewnętrzną,
 • działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
  – dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali,
  – racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą,
 • działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Adam Bugajczuk

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 r. związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów. Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 • realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki,
 • realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki,
 • koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki,
 • opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,
 • kształtowanie portfeli produktów Spółki,
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami,
 • pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • obsługę administracyjną Spółki,
 • pracę Centralnego Biura Zakupów.
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Paweł Gruza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2016 r. do września 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 r. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 • przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych,
 • kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Katarzyna
Kreczmańska-Gigol

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studium doktoranckie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Wieloletni pracownik sektora bankowego. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 r. Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności” oraz „Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości.

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi: „Finanse spółki akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, „Skarbnik korporacyjny”.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 • kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
 • weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
 • finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
 • kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
 • obsługę księgową Spółki.
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Radosław Stach

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia - podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, prowadzoną wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Ukończył prestiżowy program menadżerski Personal Leadership Academy w ICAN Institute.

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od początku kariery zawodowej. Zdobywał kolejne stopnie awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice - Sieroszowice, począwszy od stażysty, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika działu robót górniczych, do głównego inżyniera górniczego/ zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie, odpowiadając za portfel aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej w latach 2015 - 2016. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2017 r.

Od 2000 r. czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. Zdobył trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 r.). Jako kapitan poprowadził drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie w Australii, w zawodach w wirtualnej komorze kopalni (Virtual Comory, 2010).

Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania procesowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Koncepcje biznesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A.”.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 • zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
 • działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
 • działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
 • nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce.
Zasady zarządzania

Rada nadzorcza

Andrzej Kisielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zatrudniony jest na stałe od 1993 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A. oraz PKO BP S.A.

Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”, ”Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Leszek Banaszak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Leszek Banaszak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia magister nauk politycznych.

Od 30 lat nieprzerwanie związany z administracją rządową (w tym dziewięć lat w służbie dyplomatycznej). Pracował między innymi w Biurze Prasowym Rządu, Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii. Odpowiadał między innymi za koordynację współpracy dwustronnej Polski w dziedzinie ochrony środowiska, koordynację działań administracji polskiej wynikających ze współpracy Polski z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, działającymi w obszarze ochrony środowiska, między innymi za współpracę w ramach Organizacji Państw Morza Bałtyckiego (HELCOM), koordynację działań Polski w ramach Paneuropejskich Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska, koordynację działań w zakresie współpracy międzynarodowej w wypełnianiu postanowień ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Współpracował także w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG ONZ) w Genewie oraz Komisji Trwałego Rozwoju ONZ (KTR ONZ) w Nowym Jorku. Był głównym negocjatorem obszaru „Środowisko” podczas negocjacji o członkostwo Polski w Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu. Odpowiadał także za koordynację współpracy RP – OECD, RP - WTO (Światowa Organizacji Handlu) oraz nadzorował współpracę z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Związany także z Departamentem Energetyki Ministerstwa Gospodarki, odpowiadał za współpracę międzynarodową i integrację europejską (był głównym negocjatorem obszaru negocjacyjnego „Energia” podczas negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej), koordynował także prace legislacyjne, wynikające z dostosowania prawa polskiego do prawodawstwa UE. Był także odpowiedzialny za współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, działającymi w zakresie energii, m.in. Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA), Europejską Komisją Gospodarczą NZ (UN ECE), Komisją Trwałego Rozwoju ONZ (UN CSD), Sekretariatem Traktatu Karty Energetycznej (TKE), Radą Państw Morza Bałtyckiego, Światową Radą Energetyki (WEC).

W latach 2004-2009 oraz 2012-2016 w służbie dyplomatycznej w wydziałach Ambasady RP w Londynie. Od roku 2016 związany z Departamentem Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był przewodniczącym rady nadzorczej Krajowej Agencji Poszanowania Energii, obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej HUTMAR S.A.

Jarosław Janas
Sekretarz Rady Nadzorczej

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service. Przedsiębiorca nieprzerwanie od 1999 r., nauczyciel akademicki, członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 2005 r., Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bartoszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, w latach 2016-2018 członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy służby zdrowia (2018). W latach 2011-2018 autor artykułów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, prawa ochrony zdrowia. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Józef Czyczerski

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999 – 2011, a następnie od 2014 r.

Janusz Kowalski

Wykształcenie wyższe – kierunek prawo. Wykształcenie wyższe – kierunek administracja.

Aktualnie członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W 2016 Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych/Operacyjnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., odpowiedzialny za koordynację nadzoru właścicielskiego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., departamentu bezpieczeństwa i komunikacji. W 2016 r. był członkiem rady dyrektorów PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Stavanger w Norwegii. W latach 2014-2015 zastępca Prezydenta Miasta Opola nadzorujący wydziały sportu, polityki społecznej, bezpieczeństwa, spraw lokalowych oraz OTBS sp. z o.o. W 2014 pełnił funkcję doradcy zarządu Proton Relations sp. z o.o., Warszawa. Wcześniej – w latach 2009 2013 był członkiem zarządu tej spółki. W roku 2008 był głównym specjalistą w Zespole ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008-2010 był członkiem zespołu ds. Bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego. W latach 2006-2008 pracował w zespole wiceministra Piotra Naimskiego w Ministerstwie Gospodarki.Aktualnie Członek Rady Fundacji PWPW. Ponadto był członkiem rad nadzorczych między innymi: Poczta Polska S.A., Gas – Trading S.A., System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole; Investgas S.A. (Grupa Kapitałowa PGNiG S.A.), Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., Płock.

Ireneusz Pasis

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1988 r. górnik operator maszyn przodkowych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A. w Lubinie (wcześniej Zakład Robót Górniczych w Lubinie). Od 2012 r. Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A.; a od 2015 r. Sekretarz Rady Pracowników w PeBeKa S.A. od 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność. Wcześniej, w latach 2011 – 2015 był Przewodniczącym Rady Pracowników w PeBeKa S.A.

Bartosz Piechota

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies). Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. W ostatnich latach doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Od 2010 r. jest wspólnikiem założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy. W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach. Od grudnia 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PLL Lot S.A. Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Marek Pietrzak

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności prawo spółek, a także prawo pracy. Pan Marek Pietrzak pełni obecnie funkcje Prezesa Zarządu w Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie Radio dla Ciebie S.A.

Bogusław Szarek

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1982 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”. Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Public Administration na Georgetown University in Washington D.C.; oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky. Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalii – Świat. W latach 1999-2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA.

Była Wiceprzewodniczącą oraz członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A. Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady zarządzania

Zmiany w składzie władz Jednostki Dominującej

Zarząd Spółki

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji w dniu 1 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
Ryszard Jaśkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Michał Jezioro
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
Rafał Pawełczak
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Stefan Świątkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Zmiany w składzie i podziale kompetencji Zarządu w 2018 r.:

Data
Opis zmian:
10 marca 2018 r.
Rada Nadzorcza:

 • odwołała ze składu Zarządu Spółki Prezesa Zarządu Radosława Domagalskiego- Łabędzkiego oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych Michała Jezioro,
 • podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji na trzech Członków Zarządu,
 • powierzyła, do dnia powołania Członków Zarządu wyłonionych w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Rafałowi Pawełczakowi - Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju obowiązki Prezesa Zarządu oraz Stefanowi Świątkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.
22 czerwca 2018 r.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu (z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.) w skład Zarządu X kadencji Pana Marcina Chludzińskiego, Pani Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol oraz Pana Radosława Stacha.
6 lipca 2018 r.
Zgodnie z powyższymi uchwałami z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński objął stanowisko Prezesa Zarządu, Katarzyna Kreczmańska-Gigol – stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, a Radosław Stach – stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.
23 lipca 2018 r.
Rada Nadzorcza powierzyła do dnia powołania Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., wyłonionych w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

 • Marcinowi Chludzińskiemu Prezesowi Zarządu pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,
 • Pani Katarzynie Kreczmańskiej - Gigol Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.
24 sierpnia 2018 r.
Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Adama Bugajczuka oraz Pawła Gruzę, jednocześnie Rada określiła liczbę Członków Zarządu X kadencji na pięciu Członków Zarządu.

Ostatecznie od 24 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
Adam Bugajczuk
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Paweł Gruza
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Radosław Stach
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

W dniu 25 września 2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego KGHM Polska Miedź S.A., w efekcie której nastąpiły zmiany obszarów nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu. Do głównych zmian w zakresie obszarów nadzorowanych przez członków Zarządu należą:

Stanowisko
Opis zmian:
Prezes Zarządu
 • przejęcie obszaru nadzorowania dotyczącego wdrażania i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce z pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju;
 • utworzenie obszaru nadzorowania jakim jest działanie w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
 • przesunięcie obszaru dotyczącego obsługi administracyjnej Spółki do obszaru nadzorowanego przez Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
 • przesunięcie z pionu Wiceprezesa ds. Rozwoju obszaru nadzorowania dotyczącego kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • przejęcie obszaru nadzorowania dotyczącego opracowywania, aktualizowania
  i monitorowania realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej
  z pionu Prezesa Zarządu;
 • przejęcie z pionu Prezesa Zarządu obszaru nadzorowania dotyczącego
  prac Centralnego Biura Zakupów;
 • przesunięcie z pionu Wiceprezesa ds. Produkcji obszaru dotyczącego pozyskiwania i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
 • przejęcie obszaru nadzorowania dotyczącego działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce z pionu
  Prezesa Zarządu

Rada nadzorcza Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji na dzień 1 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Dominik Hunek
Przewodniczący
Michał Czarnik
Zastępca Przewodniczącego
Janusz Marcin Kowalski

Wojciech Andrzej Myślecki

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jarosław Witkowski

wybrani przez pracowników:
Bogusław Szarek
Sekretarz
Józef Czyczerski

Leszek Hajdacki

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Pan Wojciech Andrzej Myślecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 6 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki X kadencji.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 6 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Andrzej Kisielewicz
Przewodniczący
Leszek Banaszak
Zastępca Przewodniczącego
Jarosław Janas
Sekretarz
Janusz Marcin Kowalski

Bartosz Piechota

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik–Kalemba

wybrani przez pracowników:
Józef Czyczerski

Ireneusz Pasis

Bogusław Szarek

Zasady zarządzania

Wynagrodzenia kluczowego personelu

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Rada Nadzorcza - działając na podstawie upoważnień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A., ustalając szczegółowe zasady zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, zatwierdziła wzory umów o świadczenie usług zarządzania dla Zarządu Spółki. Na ich podstawie z członkami Zarządu zawarte zostały umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez zarządzających funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. Oznacza to, że rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Otrzymywane na ich podstawie wynagrodzenie całkowite, składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Zgodnie z decyzją NWZ miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia za czas wykonywania przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem, że jest on dłuższy niż 3 miesiące).

Na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A., regulaminu Rady Nadzorczej, umów o świadczenie usług zarządzania oraz uchwał NW i ZWZ, Rada Nadzorcza zatwierdziła Cele Zarządcze (kluczowe wskaźniki efektywności – KPI) dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2018 r.
Ustalono następujące cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za rok obrotowy Spółki:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy;
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rada Nadzorcza ustaliła również dodatkowe cele zarządcze: KPI solidarnościowe (obowiązujące wszystkich członków Zarządu) i KPI/cele indywidualne. W skład KPI solidarnościowych wchodzą:

 • EBITDA skorygowana Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • marża EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (z wyłączeniem podatku od niektórych kopalin),
 • wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych.

KPI/cele indywidualne przypisane poszczególnym członkom Zarządu wg ich kompetencji, wynikają z przyjętej przez Spółkę Strategii KGHM na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 i są kluczowe z punktu widzenia organizacji. W trakcie roku, w związku z powołaniem Zarządu na X kadencję, Rada Nadzorcza wyznaczyła nowe cele zarządcze. Dla wszystkich członków Zarządu ustalono ten sam zestaw celów (cele solidarnościowe). Cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za rok obrotowy Spółki nie uległy zmianie. Pozostały zakres celów zarządczych obejmuje 6 zadań z różnych obszarów zarządzania. Trzy z nich tj.: EBITDA Grupy Kapitałowej, jednostkowy koszt produkcji miedzi oraz wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej zostały wcześniej przyjęte przez Radę Nadzorczą. Realizacja powyższych wskaźników zapewnia wykonanie głównych celów budżetowych na 2018 r. Dodatkowe proponowane Cele Zarządcze pozwalają na zapewnienie realizacji kluczowych, aktualnie realizowanych zadań Spółki w zakresie: strategii Spółki, przeglądu aktywów zagranicznych, wypracowania kierunków strategicznych Spółki oraz realizacji kluczowej inwestycji dotyczącej rozbudowy OUOW „Żelazny Most”.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem realizacji przez zarządzającego celów zarządczych, zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu przez Walne Zgromadzenie i przedstawienia przez Zarząd Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji celów zarządczych. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania wyżej wymienionych celów i ustala wysokość należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Zarządzający może przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego na zasadach wynikających z obowiązującej w tym względzie Umowy Zakładowej, z tym, że wysokość miesięcznej składki podstawowej w tym Programie zawarta jest w wysokości należnego za ten okres wynagrodzenia stałego. Łączne roczne wynagrodzenie całkowite zarządzającego, o którym mowa w ustępach poprzedzających nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 000 PLN i liczby miesięcy kalendarzowych, przez które pełnił on swoje obowiązki. Szczegóły dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok pokazano w poniższej tabeli:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Wynagrodzenie zmienne za rok 2018
Marcin Chludziński
Członek Zarządu - Prezes Zarządu
195 467,36
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
221 302,87
Radosław Stach
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
221 302,87
Adam Bugajczuk
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
161 947,54
Paweł Gruza
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
141 884,20
Radosław Domagalski-Łabędzki
Członek Zarządu - Prezes Zarządu
72 318,38
Stefan Świątkowski
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
178 225,57
Rafał Pawełczak
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
178 225,57
Michał Jezioro
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
66 117,15
Ryszard Jaśkowski
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
202 410,35
Razem:
1 639 201,86

Wyżej wymieniona umowa reguluje również sprawy dotyczące stosowania (wykorzystywania) wszelkich zasobów (środków) Spółki wymaganych do wykonywania obowiązków umownych i zachowania wymogów bezpieczeństwa, co do gromadzenia i przesyłania danych, w tym między innymi powierzchni biurowej i urządzeń technicznych i środków łączności (komputer osobisty, telefon komórkowy), lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej Funkcji (Spółka ponosi koszt do wysokości 2 500 PLN netto/mies), uczestnictwa w konferencjach, seminariach i spotkaniach o charakterze biznesowym, odbywania podróży w kraju i za granicą, korzystania z samochodu służbowego, ponoszenia kosztów ubezpieczenia Zarządzającego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji, ponoszenia lub refinansowania kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego (do wysokości 15 000 PLN netto w roku kalendarzowym, za zgodą RN).

Umowy stanowią również, że w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w umowie o świadczenie usług zarządzania. Ponadto Zarządzający ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o posiadaniu akcji spółek publicznych i uzyskać jej zgodę na objęcie lub pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej, nabycie lub posiadanie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, jak również na wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.

Zawarte z członkami Zarządu umowy regulują kwestię wypłaty odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z jej postanowień. Przewiduje ona, że Spółka wypłaci odprawę w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia (jeżeli zatrudnienie na stanowisku trwało co najmniej 12 miesięcy).

Umowy z członkami Zarządu zawierają regulacje - zarówno w trakcie trwania umowy, a także po ustaniu pełnienia funkcji – dotyczące zakazu konkurencji. W szczególności stanowią, że w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia funkcji nie będą oni prowadzili działalności konkurencyjnej. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji KGHM wypłaci zarządcy odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenia stałego i 6-miesięcznego okresu trwającego zakazu. Warunkiem wypłaty przedmiotowego odszkodowania jest sprawowanie funkcji zarządcy przez co najmniej 3 miesiące. Członek Zarządu, który naruszy postanowienia wyżej wymienionej umowy, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości całości otrzymanego odszkodowania. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych zostało ustalone dnia 21 czerwca 2017 r. przez Walne Zgromadzenie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależniona jest od pełnionej w niej funkcji i ustalana jako 2,2 lub 2 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Szczegółowa informacja na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób nadzorujących, jak i zarządzających znajduje się w nocie 12.10 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

System wynagrodzeń kluczowych menedżerów

Kluczowa kadra menedżerska wynagradzana jest na podstawie umów o pracę. W czasie jej trwania pracownikowi przysługują:

 • podstawowe wynagrodzenie miesięczne, które wynosi od 6 do 11-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
 • roczna premia, wypłacana zgodnie z zasadami premiowania ustalonymi przez Zarząd, opartymi na systemie mierników biznesowych (KPI) i indywidualnych celów (MBO). Zasady ustalania i przyznawania premii rocznej (STIP - Short-Term Incentive Plan) w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują od 2013 r. System oparty jest na KPI solidarnościowych, indywidualnych oraz zadaniach, których bazę stanowią kluczowe wskaźniki efektywności Zarządu oraz cele wynikające ze strategii Spółki. Obecnie systemem STIP objęto 156 osobową grupę kadry zarządzającej w Spółce.
 • świadczenia dodatkowe, tj. ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, Abonamentowa Opieka Medyczna,
 • samochód służbowy.
Zasady zarządzania

Kodeks Grupy

W celu zapewnienia optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., obowiązujące w Grupie  zasady ładu korporacyjnego, oparte są o systemowe rozwiązania prawne i korporacyjne ujęte w Kodeksie Grupy Kapitałowej.

U założeń Kodeksu legły wartości Grupy KGHM oraz potrzeba formalno-prawnego uregulowania zasad współpracy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Na tej bazie wprowadzono Kodeks Grupy KGHM Polska Miedź S.A, którego zapisy koncentrują się na następujących kwestiach:

 • Określenie podstaw prawnych wspólnej strategii dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, co pozwala na oparcie strategii konkretnej spółki o Strategię KGHM Polska Miedź S.A. i nakłada obowiązek utrzymania spójności.
 • Zharmonizowanie interesu danej spółki z interesem Grupy KGHM.
 • Usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności.
 • Ujednolicenie zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM, np. w zakresie przekazywania informacji, sprawozdawczości itp.
 • Zapewnienie skutecznego monitoringu kluczowych decyzji biznesowych podejmowanych przez spółki.
 • Zapewnienie wdrażania ujednoliconych standardów w spółkach.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa działania organów spółek.
Zasady zarządzania

Fundamenty etyczne zarządzania

Wskaźniki GRI:

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostki współpracujące. Jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, wynikającymi z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działamy. Zaktualizowany w czerwcu 2018 roku Kodeks Etyki jest jednocześnie jednym z najważniejszych elementów Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM.

Kodeks Postępowania KGHM Polska Miedź S.A. (Code of Condouct)

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze, oczekują od firm posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct - Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka. Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników firmy wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko. Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. zarówno poprzez informację na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com), jak również rozdystrybuowana wraz z comiesięcznie wręczanymi blankietami płacowymi. Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etykii Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania.

Komisje do spraw etyki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Każdy Podmiot Grupy KGHM tworzy Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

 • Każdy z Pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki;
 • Każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności, ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygania przypadków naruszeń zasad etyki, zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy KGHM.

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki jest następujący:

 • Działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki;
 • Łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy;
 • Łamanie zasad współżycia społecznego;
 • Nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych;
 • Nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również  poza godzinami pracy;
 • Narażenie dobrego imienia Spółki.

Procedura weryfikacji zgodności z zasadami etyki

Jako firma odpowiedzialna społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewykorzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”), lecz chce również współpracować z partnerami biznesowymi, wyznającymi takie same wartości. Z tego powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu bądź niepodejmowaniu współpracy z danym partnerem.

Regulamin audytu wewnętrznego w zakresie etyki

Departament Audytu wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z 14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań jest etyka.

W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki oraz innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań
są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

Zasady zarządzania

Procedura ujawniania nieprawidłowości

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych. Na poniższym rysunku pokazano etapy procesu prowadzenia zgłoszenia naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM.

Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A.


Zasady zarządzania

Polityka antykorupcyjna

Obowiązująca w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie, poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w formie instrukcji. Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesu. 

Szczególnej kontroli wskazanej przez Politykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu. Podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich Pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania osób bądź podmiotów, działających w ich imieniu lub na ich rzecz.

Polityka wskazuje także, że podmioty Grupy Kapitałowej i ich reprezentanci obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów państwa oraz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalczania korupcji. W Polityce wskazano również, że KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej oraz podmioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowych aktów prawnych, których celem jest walka z korupcją, m. in. the U.K Bribery Act of 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act of 1999 oraz wytycznych zawartych w porozumieniach międzynarodowych, np. Konwencji OECD lub wytycznych UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz walki z korupcją.

Dokument reguluje, że Pracownicy podmiotów Grupy Kapitałowej oraz partnerzy zewnętrzni zobowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź S.A. lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób poufny i zostaje zbadane z należytą starannością. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stosuje szereg narzędzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład których wchodzą przede wszystkim procedury, instrukcje, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy określający standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy Grupy oraz jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antykorupcyjnej, jak i towarzyszących jej dokumentów, w tym w szczególności „Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”. Zasady określone w Procedurze są skierowane do wszystkich Pracowników, a także wszelkich Reprezentantów i obowiązują w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz organami Państwa. Jednym z najistotniejszych elementów procedury jest pokazany na poniższym rysunku algorytm identyfikowania zgłaszania konfliktu interesów w sytuacjach mogących potencjalnie powodować konflikt interesów:

Schemat zgłaszania występowania konfliktu interesów wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować konflikt interesów

*inne powiązania – powiązania rodzinne i towarzyskie

Załącznikiem do Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest przyjęta w 2018 roku Instrukcja Postępowania z Upominkami Biznesowymi, uzupełniająca i uszczegóławiająca zasady wprowadzone w innych aktach wewnętrznych w KGHM Polska Miedź S.A. (np. Polityce Zakupów w Grupie KGHM Polska Miedź S.A.).

Zasady zarządzania

Polityka zakupowa

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji. Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych.

Firma przeprowadza również audyty dostawców, weryfikując ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi interesów itp.

W zakresie polityki zakupowej obowiązuje także Instrukcja Kontroli Procesów Zakupowych, wydana jako Załącznik do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dokument ten reguluje działania  Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, których celem jest m.in. kontrola transparentności procesów zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu oraz kontrola zakończonych postępowań pod kątem weryfikacji prawidłowości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Zasady zarządzania

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych.

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Zasady zarządzania

Procedura antymobbingowa

Celem procedury jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie sposobu  postępowania na wypadek jego wystąpienia.

Procedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych między pracownikami. Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Zgłoszenia mobbingu dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. etyki.

Zasady zarządzania

Polityka ochrony danych osobowych

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę ochrony danych osobowych. Określa ona  zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”).

Polityka reguluje między innymi sposoby ochrony danych osobowych, przetwarzanych w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalanych na nośnikach papierowych i elektronicznych a także zabezpieczenie miejsc przetwarzania danych osobowych.

Mocne, posadowione na fundamentach etycznych zasady zarządzania pozwoliły Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na stworzenie kompleksowej, widzącej kontekst rynkowy strategii biznesowej oraz realizujących ją strategii funkcjonalnych, a dalej na ich efektywne realizowanie.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz