Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz