Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Stan na 31.12.2018
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
ObrótDystrybucja
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe
16 47416 324150150--
Wartości niematerialne
628628-
-
--
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
99----
Pozostałe aktywa trwałe
10 98710 987----
 Aktywa trwałe
28 09827 948150150--Zapasy
4 1024 102-
-
--
Należności od odbiorców
31030731
11
Pozostałe aktywa obrotowe
1 7401 740-
-
--
 Aktywa obrotowe
6 1526 14931
11
RAZEM AKTYWA
34 25034 09715315111
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny19 04518 89914614411

Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
2 2352 2341
1
--
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
980980-
-
--
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
7 0257 01966--
 Zobowiązania długoterminowe
10 24010 23377--Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
611611-
-
--
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
4 3544 354-
-
--
 Zobowiązania krótkoterminowe
4 9654 965-
-
--
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
15 20515 19877--
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
34 25034 09715315111


Stan na 31.12.2017
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Dystrybucja
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe
15 43015 2781521511
Wartości niematerialne
541541-
-
-
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
3134(3)
(3)
-
Pozostałe aktywa trwałe
9 0699 06811-
 Aktywa trwałe
25 07124 9211501491

Zapasy
3 8573 857-
-
-
Należności od odbiorców
1 0341 03311-
Pozostałe aktywa obrotowe
985985-
-
-
 Aktywa obrotowe
5 8765 87511-
RAZEM AKTYWA
30 94730 7961511501
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
-

-


Kapitał własny17 25617 1081481471


Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
1 879
1 8781
1
-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
797797-
-
-
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
6 376
6 37422-
 Zobowiązania długoterminowe
9 052
9 04933-

Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
649
649-
-
-
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
3 9903 990-
-
-
 Zobowiązania krótkoterminowe
4 639
4 639-
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
13 69113 68833-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
30 947
30 7961511501


Sprawozdanie z wyniku zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

 od 01.01.2018 do 31.12.2018
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
15 75715 74314761
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(12 537)(12 516)(21)(14)(7)-
Zysk brutto ze sprzedaży
3 2203 227(7)(7)11
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
(923)(923)-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
2 2972 304(7)(7)(1)1
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
1 1491 149-
-
-
-
Przychody i (koszty) finansowe
(774)(774)-
-
-
-
Zysk przed opodatkowaniem
2 672
2 679(7)
(7)(1)1
Podatek dochodowy
(647)(641)(6)(6)-
-
Zysk netto
2 0252 038(13)(13)(1)1


 od 01.01.2017 do 31.12.2017
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
16 02416 01113562
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(12 022)(12 003)(19)(13)(6)-
Zysk brutto ze sprzedaży
4 0024 008(6)(8)-2
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
(877)(877)-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
3 1253 131(6)(8)-2
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(2 004)(2 004)-
-
-
-
(Koszty) i przychody finansowe
1 0331 033-
-
-
-
Zysk przed opodatkowaniem
2 1542 160(6)(8)-2
Podatek dochodowy
(831)(828)(3)(3)-
-
Zysk netto
1 3231 332(9)(11)-2


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz