Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Informacje dotyczące segmentów działalności

Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury organizacyjnej Spółki, jej systemu sprawozdawczości wewnętrznej oraz funkcjonującego modelu zarządzania przyjęto, że działalność Spółki stanowi jeden segment operacyjny i sprawozdawczy, który można zdefiniować jako „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych produktów hutnictwa”.

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na produkcji miedzi i srebra. Produkcja jest w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces jej wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut gdzie jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych. Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Gazy z pieców hutniczych są wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są także żużle hutnicze, sprzedawane jako kruszywo drogowe.


Rozliczenia dokonywane pomiędzy kolejnymi ogniwami procesu technologicznego oparte są na wycenie według kosztu wytworzenia, w związku z czym wewnętrzne jednostki organizacyjne (kopalnie, zakłady przeróbcze, huty) w cyklu produkcyjnym nie realizują zysków na sprzedaży.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za alokację zasobów oraz za wyniki finansowe Spółki dokonuje regularnych przeglądów finansowych raportów wewnętrznych w celu podejmowania głównych decyzji operacyjnych.

W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. występuje 11 Oddziałów, w tym kopalnie, zakłady wzbogacania rud, huty i Centrala. W Centrali realizowana jest sprzedaż podstawowych produktów Spółki tj. katod z miedzi elektrolitycznej, wlewków okrągłych, walcówki i srebra oraz funkcje wsparcia, w tym w szczególności zarządzanie aktywami finansowymi, scentralizowana obsługa finansowo – księgowa, marketingowa, prawna i inne.
Miarą wyników segmentów analizowaną przez Zarząd Spółki jest Skorygowana EBITDA oraz wynik finansowy netto. Sposób kalkulacji miernika EBITDA skorygowana oraz EBITDA przedstawia tabela „Uzgodnienie EBITDA skorygowana”.


Produkcja podstawowych produktów


od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Miedź elektrolityczna (tys. t), w tym:501,8522,0
- miedź elektrolityczna ze wsadów własnych (tys.t)385,3358,9
Srebro (t)1 188,81 218,1
Gotówkowy jednostkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie własnym - C1 (USD/funt)*1,851,52

* Koszt C1 uwzględnia koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszone o wartość produktów ubocznych.

Wyniki finansowe segmentu


od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Przychody z umów z klientami15 75716 024
Koszty podstawowej działalności operacyjnej*(13 460)(12 899)
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym(1 119)(1 035)
EBITDA3 4164 160
Skorygowana EBITDA3 4164 160
Zysk netto2 0251 323
w tym:
(odpis) /odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
trwałych
623( 940)

* Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów powiększone o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
Uzgodnienie pozycji „EBITDA” oraz „Skorygowana EBITDA” (jako niezdefiniowanych przez MSSF) z pozycją „Wynik finansowy netto” (jako zdefiniowanej przez MSSF) oraz „Zysk netto ze sprzedaży” przedstawiają poniższe tabele:

Uzgodnienie EBITDA skorygowana


od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Zysk / (strata) netto2 0251 323
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony( 647)( 831)
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym(1 119)(1 035)
[-] Przychody / (koszty) finansowe( 774)1 033
[-] Pozostałe przychody i koszty operacyjne1 149(2 004)
[=] EBITDA3 4164 160
[=] Skorygowana EBITDA*3 4164 160

od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Zysk netto ze sprzedaży2 2973 125
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym(1 119)(1 035)
[=] EBITDA3 4164 160
[=] Skorygowana EBITDA*3 4164 160

* Skorygowana EBITDA jest to wartość EBITDA skorygowana o (straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Aktywa i zobowiązania segmentu


Stan na
31.12.2018

Stan na
31.12.2017

Aktywa34 25030 947
Zobowiązania15 20513 691


Zasady rachunkowości
Zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Spółka ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia przez Spółkę zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzania przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych jednostek do rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.

Jako zobowiązanie do wykonania świadczenia Spółka rozpoznaje każde, zawarte w umowie  przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić, lub grupy wyodrębnionych towarów lub usług, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane klientowi. Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia, Spółka ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować w miarę upływu czasu lub czy spełni je w określonym momencie.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w wyniku finansowym jednorazowo, w określonym momencie czasu, zgodnym z momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, (w szczególności określanym w oparciu o formuły baz dostawy INCOTERMS).

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w wyniku finansowym w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne płynące ze świadczenia Spółki w miarę jak wykonuje ona swoje zobowiązanie, lub
  • w wyniku spełnienia zobowiązania przez Spółkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem w miarę jego powstawania lub ulepszania, sprawuje klient, lub
  • w wyniku spełnienia zobowiązania przez Spółkę powstaje składnik aktywów, który nie ma alternatywnego zastosowania dla Spółki i jednocześnie jednostce tej przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
Przypisania ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń dokonuje się w oparciu o pojedyncze ceny sprzedaży.
W przychodach z umów z klientami w sprawozdaniu z wyniku ujmowane są przychody powstające ze zwykłej działalności operacyjnej Spółki tj. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej (uwzględniającej wszelkie opusty i rabaty).
Cena transakcyjna odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa z klientem zawiera istotny element finansowania, który określa się na podstawie umownych warunków płatności, bez względu na to czy został on wyraźnie określony w umowie.
Oceniając, czy komponent finansowania jest istotny dla umowy uwzględnia się wszystkie fakty i okoliczności, w tym ewentualną różnicę między kwotą przyrzeczonego wynagrodzenia a ceną sprzedaży gotówkowej przyrzeczonych towarów i usług oraz łączny wpływ obu następujących czynników: (i) przewidywany okres od momentu, w którym jednostka przekazuje przyrzeczone towary lub usługi klientowi do momentu, w którym klient płaci za te towary lub usługi, oraz (ii) stopy procentowe obowiązujące na danym rynku.

W przypadku transakcji sprzedaży, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, przychody koryguje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego o zmianę wartości godziwej odnośnych należności handlowych.
Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne, zgodnie z ogólną zasadą, że wycenę pochodnego instrumentu zabezpieczającego w części stanowiącej zabezpieczenie efektywne ujmuje się w tej samej pozycji wyniku finansowego, w której ujmowana jest wycena pozycji zabezpieczanej w momencie, kiedy pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.

Przychody ze sprzedaży – podział według asortymentu

 
od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Miedź
11 94212 127
Cu w koncentracie*
400
86
Srebro
2 1012 447
Ag w koncentracie**
141( 6)
Złoto
381556
Usługi
88142
Pozostałe
704672
RAZEM
15 75716 024

* Wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premii rafinacyjnej Cu (RcCu) oraz innych odliczeń wpływających na wartość koncentratu poza wartością premii rafinacyjnej Ag.
** Wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg). Ujemne wielkości w roku 2017 wynikają z ostatecznych rozliczeń sprzedaży koncentratów Cu zrealizowanych w roku 2016.

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców


od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Europa
Polska4 1314 134
Niemcy1 9682 147
Wielka Brytania1 8701 776
Czechy1 3251 358
Francja699990
Węgry667652
Hiszpania5524
Włochy551411
Szwajcaria532765
Austria235255
Rumunia112101
Słowacja10486
Słowenia7068
Dania5768
Szwecja4150
Bułgaria1416
Belgia-6
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)11092
Ameryka Północna
Stany Zjednoczone Ameryki177443
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)11
Ameryka Południowa
4-
Azja
Chiny2 0012 159
Turcja323268
Indie-156
Singapur1583
Korea Południowa30-
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)1314
Afryka121
RAZEM15 75716 024

Główni klienci

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z jednym odbiorcą zrealizowano przychody przekraczające 10% (w obydwu okresach 12,6%) przychodów ze sprzedaży Spółki.

Aktywa trwałe – podział geograficzny

Rzeczowe aktywa trwałe KGHM Polska Miedź S.A. zlokalizowane są na terenie Polski.

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

 od 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi1 8841 970
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe2321

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz