Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej


W okresie bieżącym, w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej, Spółka przeprowadziła test na utratę wartości zaangażowania kapitałowego Spółki (udział w Future 1) oraz pożyczek udzielonych Future 1 i Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. Kluczową przesłanką do przeprowadzenia testu na utratę wartości była istotna zmiana parametrów techniczno-ekonomicznych dla aktywów górniczych wchodzących w skład grupy KGHM INTERNATIONAL LTD w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji, zasobności złóż, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów inwestycyjnych w okresie życia kopalni. Dla potrzeb oceny utraty wartości wartość godziwa inwestycji w KGHM INTERNATIONAL LTD. została oszacowana na podstawie sumy wartości godziwej poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne w ramach KGHM INTERNATIONAL LTD. pomniejszonej o zobowiązania i powiększonej o inne aktywa.
Wartość udziałów w Future 1 wykazywana jest w cenie nabycia i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1 037 mln PLN, natomiast saldo pożyczek udzielonych Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. wraz z odsetkami wynosiło 2 078 mln PLN, a udzielonych spółce zależnej Future 1 3 927 mln PLN.

Dla potrzeb oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD wyodrębniono następujące ośrodki generujące środki pieniężne (OWSP):

  • Kopalnia Robinson,
  • Zagłębie Sudbury, w skład którego wchodzi działająca kopalnia Morrison, kopalnia w trakcie procesu zamykania McCreedy oraz projekt w fazie przedoperacyjnej Victoria,
  • Kopalnia Franke,
  • Kopalnia Carlota,
  • Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda,
  • Projekt Ajax.

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych OWSP w przeprowadzonym teście dokonano wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla OWSP Sudbury i zaangażowania w Sierra Gorda oraz do wartości użytkowej dla OWSP Franke. Natomiast wartość odzyskiwalną dla OWSP Robinson, Carlota i KGHM Ajax ze względu na brak przesłanek co do zmiany wartości odzyskiwalnej, przyjęto w ich wartości bilansowej.

Wartość godziwa została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI
Założenie
Poziom przyjęty w teście
Notowania cen miedzi
Ścieżka cenowa miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza przygotowywana jest dla okresu 2019-2023, dla okresu 2024-2028 stosowane jest techniczne dostosowanie cen pomiędzy ostatnim rokiem szczegółowej prognozy, a rokiem 2029, dla którego wykorzystana jest długoterminowa prognoza ceny metalu na poziomie 6 614 USD/t (3,00 USD/lb) Długoterminowa prognoza ceny miedzi nie uległa zmianie w porównaniu do poziomu ceny przyjętej do testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2017 r.
POZOSTAŁE KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DLA SZACUNKU WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW OWSP
Założenie
Sierra Gorda
Sudbury
Franke
Okres życia kopalni / okres prognozy
25
18
2
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni [ tys. t]
4 372
276
37
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni
35%
57%
7%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni [mln USD]
2 219
1 630
4
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu
dla aktywów w fazie operacyjnej
8%
8%
11%
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu
dla aktywów w fazie przedoperacyjnej
-
11%
-
Koszty doprowadzenia do sprzedaży
2%
KLUCZOWE CZYNNIKI ZMIANY ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
Sierra Gorda
Przesunięcie na kolejne lata nakładów kapitałowych z lat 2017 – 2018 związanych z programem usuwania wąskich gardeł oraz z projektem przerobu rudy tlenkowej. W poprzednim teście uwzględniono wydatki na powyższe projekty w okresie nie objętym obecnymi założeniami. Aktualizacja wieloletniego planu kopalni skutkowała wydłużeniem długości życia kopalni o 3 lata.
Sudbury
Prowadzenie optymalizacji wieloletniego planu działalności operacyjnej KGHM w Zagłębiu Sudbury. Efektem podjętych działań jest m.in. planowane wstrzymanie wydobycia ze złoża Morrison w I kw. 2019 r. oraz wznowienie produkcji w kopalni McCreedy West. Aktualizacja planów wieloletnich spowodowała zwiększenie nakładów kapitałowych, zmianę wolumenów produkcji poszczególnych metali oraz wydłużenie okresu produkcji o jeden rok. Założenia przyjęte do wyceny projektu Victoria nie uległy istotnej zmianie względem testów na 31 grudnia 2017 r.
Franke
Udokumentowanie dodatkowych zasobów rudy tlenkowej oraz aktualizacja planów eksploatacji pozwalających na wydłużenie okresu życia kopalni o dodatkowy rok produkcji.

Wyniki przeprowadzonego testu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Elementy testu
mln PLN
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne KGHM INTERNATIONAL LTD.

(Enterprise value/Wartość przedsiębiorstwa) (2 053 mln USD *3,7597)
7 720
Szacunkowe koszty doprowadzenia do zbycia
30
Wartość odzyskiwalna inwestycji KGHM INTERNATIONAL LTD.
(Enterprise value/Wartość przedsiębiorstwa
)
7 690
Wartość bilansowa udzielonych pożyczek Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. wraz z odsetkami
6 005
Wartość bilansowa udziałów w Future 1
1 037
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w Future 1
402
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu udzielonych pożyczek grupie KGHM INTERNATIONAL LTD
246


Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz