Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ


Stan na
31.12.2018
Stan na
31.12.2017

AKTYWA
 
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze
16 382
15 355
 
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze
576
507
Nota 9.1
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze
16 958
15 862
 
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
92
75
 
Pozostałe aktywa niematerialne
52
34
Nota 9.2
Pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa
144
109
Nota 6.1
Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia
3 510
3 013
Nota 6.2
Pożyczki udzielone w tym:
6 262
4 972

         wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
1 724
ND*

         wyceniane w zamortyzowanym koszcie
4 538
4 972
Nota 7.2
Pochodne instrumenty finansowe
319
109
Nota 7.3
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
496
613
Nota 7.4
Inne instrumenty finansowe wyceniane z zamortyzowanym koszcie
376
337
 
Instrumenty finansowe razem
7 453
6 031
Nota 5.1.1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 9
31
Nota 12.3
Pozostałe aktywa niefinansowe
24
25
 
Aktywa trwałe
28 098
25 071
Nota 10.1
Zapasy
4 102
3 857
Nota 10.2
Należności od odbiorców w tym:
310
1 034

     należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
139
ND*
Nota 5.3
Należności z tytułu podatków
275
214
Nota 7.2
Pochodne instrumenty finansowe
300
195
Pozostałe aktywa finansowe
489
288
Nota 12.3
Pozostałe aktywa niefinansowe
49
54
Nota 8.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
627
234
 
Aktywa obrotowe
6 152
5 876
 
 RAZEM AKTYWA
34 250
30 947

 
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Nota 8.2.1
Kapitał akcyjny
2 000
2 000
Nota 8.2.2
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
(307)
142
Nota 8.2.2
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody
(593)
(348)
Nota 8.2.2
Zyski zatrzymane
17 945
15 462
 
Kapitał własny
19 045
17 256
Nota 8.4.1
Zobowiązania z tytuły cash poolingu
6 758
6 085
Nota 7.2
Pochodne instrumenty finansowe
68
84
Nota 11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
2 235
1 879
Nota 9.4
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych
980
797
Nota 12.4
Pozostałe zobowiązania
199207

Zobowiązania długoterminowe
10 240
9 052
Nota 8.4.1
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
1 035
923
Nota 8.4.1
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
80
160
Nota 7.2
Pochodne instrumenty finansowe
13
74
Nota 10.3
Zobowiązania wobec dostawców
1 920
1 719
Nota 11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
611
649
Nota 5.3
Zobowiązania z tytułu podatków
405
416

    Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia
190
64
Nota 12.4
Pozostałe zobowiązania
711
634
 
Zobowiązania krótkoterminowe
4 965
4 639
 
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
15 205
13 691
 
 RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
34 250
30 947

* ND - nie dotyczy – pozycja, dla której w 2017 r. nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz