Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMKapitał 
akcyjny
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneRazem kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 20172 000( 196)( 243)14 33915 900
Nota 12.2Dywidenda---( 200)( 200)
     Zysk netto---1 3231 323
Nota 8.2.2
    Pozostałe całkowite dochody-338( 105)- 233
 Łączne całkowite dochody-338( 105)1 3231 556
 Stan na 31.12. 20172 000142( 348)15 46217 256
Nota 1.4
Zmiana zasad rachunkowości - zastosowanie MSSF 9
-( 604)-458( 146)
Stan na 0.1 0.1. 20182 000( 462)
( 348)15 92017 110
     Zysk netto---2 0252 025
Nota 8.2.2    Pozostałe całkowite dochody-155( 245)-(90)
 Łączne całkowite dochody-155( 245)2 0251 935
 Stan na 31.12. 20182 000( 307)( 593)17 94519 045

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz