Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie jednostkowe w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
w mln PLN
w mln EUR
2018
2017
2018
2017
I.
Przychody z umów z klientami
15 75716 024
3 6933 775
II.
Zysk netto ze sprzedaży
2 2973 125
538736
III.
Zysk przed opodatkowaniem
2 6722 154
626507
IV.
Zysk netto
2 0251 323
475312
V.
Pozostałe całkowite dochody
( 90)233
( 21)55
VI.
Łączne całkowite dochody
1 9351 556
 454
367
VII.
Ilość akcji (w szt.)
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
VIII.
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
10,136,62
2,371,56
IX.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 8152 080
660490
X.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
( 2 399)
( 2 512)
( 562)
( 592)
XI.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
( 48)208( 11)49
XII.
Przepływy pieniężne netto razem
368( 224)
87( 53)
XIII.
Aktywa trwałe
28 09825 071
6 5346 011
XIV.
Aktywa obrotowe
6 1525 876
1  4311 409
XV.
Aktywa razem
34 25030 947
7 9657 420
XVI.
Zobowiązania długoterminowe
10 2409 052
2 3812 170
XVII.
Zobowiązania krótkoterminowe
4 9654 639
1  1551 112
XVIII.
Kapitał własny
19 04517 256
4 4294 138

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 
2018
2017
Średni kurs w okresie*
4,26694,2447
Kurs na koniec okresu
4,30004,1709

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 i 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz