Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychod 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
Zysk przed opodatkowaniem
2 4662 299
Nota 9.3
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
1 7961 609
Nota 6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
662474
Nota 6.2
Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych
wspólnym przedsięwzięciom
(733)-
Nota 6.2
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom
(257)(319)
 
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
109148
Nota 4.4
Pozostałe straty / (odwrócenie) strat z tytułu utraty
wartości aktywów trwałych
69503

    Różnice kursowe, z tego:
(36)
210

       z  działalności inwestycyjnej i środków pieniężnych
593
1 461

      z działalności finansowej
(629)
(1 251)

Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych
244(25)
 
    Zmiana stanu instrumentów pochodnych
(121)202
Nota 12.9 
    Pozostałe korekty
62(68)

Razem wyłączenia przychodów i kosztów
1 7952 734

Podatek dochodowy zapłacony
(802)(983)
  Nota 10.4
Zmiana stanu kapitału obrotowego
367(996)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 8263 054

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej


  Nota 9.1.3
    Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym:
(2 609)
(2 527)

        Zapłacone odsetki
(160)
(56)

    Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
(266)
(269)
    Nota 6.1
    Objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
(666)(461)

    Pozostałe płatności
(83)(123)

Razem płatności
(3 624)(3 380)

Wpływy
8540

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(3 539)(3 340)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
2 2762 442
 
Pozostałe wpływy
196
 
Razem wpływy
2 2952 448

Płatności z tytułu zadłużenia
(2 110)(2 072)
Nota 12.2
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej
-(200)
 
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
(119)(157)
 
Pozostałe
-(1)
 
Razem płatności
(2 229)(2 430)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6618
 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
353(268)

Różnice kursowe
18(6)
 
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
586860
Nota 8.5
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
957586

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz