Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

 
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Nota 2.3
Przychody z umów z klientami, w tym:
20 526
20 358

z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów nie została
ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego (MSSF
15.114)
1 423
ND*
Nota 4.1
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(16 555)
(15 204)
 
Zysk brutto ze sprzedaży
3 971
5 154
Nota 4.1
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
(1 380)
(1 343)
 
Zysk netto ze sprzedaży
2 591
3 811
Nota 6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
(662)
(474)
Nota 6.2
Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych
wspólnym przedsięwzięciom
733
-
Nota 6.2
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym
przedsięwzięciom z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej
257
319
 
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia
328
(155)
Nota 4.2
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne, w tym:
308
(2 377)

  Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej
8
ND*
Nota 4.3
Przychody i (koszty) finansowe
(761)
1 020
 
Zysk przed opodatkowaniem
2 466
2 299
Nota 5.1
Podatek dochodowy
(808)
(774)
 
ZYSK  NETTO
1 658
1 525
 
Zysk netto przypadający:
 
 
 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 657
1 568
 
Na udziały niekontrolujące
1
(43)

 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
200
200
 
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)
8,29
7,84

*ND – nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz