Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 
Kapitał akcyjnyKapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneOgółemKapitał przypadający
na udziały niekontrolujące
Razem
kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 2017 r.
2 000(183)2 21611 73915 77213915 911
Nota 12.2
Dywidenda---(200)(200)-(200)
 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi---22(1)1
 Transakcje z właścicielami---(198)(198)(1)(199)
 Strata netto---1 5681 568(43)1 525
Nota 8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-341211-552(4)548
 Łączne całkowite dochody-3412111 5682 120(47)2 073
 Stan na 31 grudnia 2017 r.
2 0001582 42713 10917 6949117 865
Nota 1.3
Zmiana zasad rachunkowości - zastosowanie MSSF 9, MSSF 15
-(726)-80680-80

Stan na 1 stycznia 2018 r.
2000(568)2 42713 91517 7749117 865
 Zysk netto---1 6571 65711 658
Nota 8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-124(422)-(298)-(298)
 Łączne całkowite dochody-124(422)1 6571 35911 360
 Stan na 31 grudnia 2018 r.2 000(444)2 00515 57219 1339219 225

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz