Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2018
do 31.12.2018

od 01.01.2017
do 31.12.2017

Nota 8.2.2Zysk netto2 0251 323
Nota 8.2.2Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego283308
Nota 8.2.2
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowegoND*30
 Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku283338
Nota 8.2.2
Wycena  kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych w wyniku wyboru opcji w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, po uwzględnieniu  efektu podatkowego
( 128)ND*
Nota 8.2.2Straty aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego( 245)( 105)
 Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku( 373)( 105)
 Razem pozostałe całkowite dochody netto( 90)233
 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY1 9351 556

* ND – nie dotyczy – pozycje nie występują w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. klasyfikacji kapitałowych instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9. W kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży występowały udziały kapitałowe wyceniane w wartości godziwej (notowane) oraz udziały wyceniane po koszcie (nienotowane).

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz