Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SPRAWOZDANIE Z WYNIKUod 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Część 2Przychody z umów z klientami w tym:15 75716 024

z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów
nie została ostatecznie ustalona na koniec
okresu sprawozdawczego (MSSF 15, 114)
831ND*
Nota 4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(12 537)(12 022)
 Zysk brutto ze sprzedaży3 2204 002
Nota 4.1
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu( 923)( 877)
 Zysk netto ze sprzedaży2 2973 125
Nota 4.2Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne, w tym:1 149(2 004)

przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej
242ND*

odwrócenie strat / (straty) z tytułu utraty wartości instrumentów
finansowych i (straty) z tytułu utraty wartości aktywów
zakupionych lub powstałych dotkniętych utratą wartości
na moment początkowego ujęcia (POCI)
270ND*
Nota 4.3Przychody i (koszty) finansowe( 774)1 033
 Zysk przed opodatkowaniem2 6722 154
Nota 5.1Podatek dochodowy( 647)( 831)
 ZYSK NETTO2 0251 323
 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w mln szt.)200200
 Zysk / (strata)  na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)10,136,62

*ND - nie dotyczy-pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz