Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

 
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
 
Zysk netto
1 658
1 525
Nota 8.2.2
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego
283
308
Nota 8.2.2
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego
ND*
33
 
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
(162)
316
 
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku
121
657
Nota 8.2.2
Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych  w wyniku wyboru opcji w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, po uwzględnieniu efektu podatkowego
(159)
ND*

    (Straty)/zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu
    podatkowego
(260)
(109)
 
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku
(419)
(109)
 
Razem pozostałe całkowite dochody netto
(298)
548
 
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY
1 360
2 073
 
Łączne całkowite dochody przypadające:
 
 
 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 359
2 120
 
Na udziały niekontrolujące
1
(47)

„ND” – nie dotyczy – pozycje nie występują w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. klasyfikacji kapitałowych instrumentów finansowych z godnie z MSSF 9. W kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży występowały udziały kapitałowe wyceniane w wartości godziwej (notowane) oraz udziały wyceniane po koszcie (nienotowane).

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz