Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejStan na 31.12.2018
Stan na 31.12.2017
 AKTYWA
 
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze
17 507
16 296
 
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze
1 657
1 447
Nota 9.1
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze
19 164
17 743
 
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
2 789
2 679
 
Pozostałe aktywa niematerialne
224
209
Nota 9.2
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne
3 013
2 888
Nota 6.1
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
4
8
Nota 6.2
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom
5 199
3 889
 
Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia
5 203
3 897
Nota 7.1
Pochodne instrumenty finansowe
320
110
Nota 7.3
Inne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej
541
614
Nota 7.4
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
716
762
 
Instrumenty finansowe razem
1 577
1 486
Nota 5.1.1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
309
389
Nota 12.3
Pozostałe aktywa niefinansowe
109
112
 
Aktywa trwałe
29 375
26 515
Nota 10.1
Zapasy
4 983
4 562
Nota 10.2
Należności od odbiorców, w tym:
799
1 522

Należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
304
ND*
Nota 5.3
Należności z tytułu podatków
417
277
Nota 7.1
Pochodne instrumenty finansowe
301
196
Nota 12.3
Pozostałe aktywa finansowe
273
265
  Nota 12.3
Pozostałe aktywa niefinansowe
132
199
Nota 8.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
957
586
 
Aktywa obrotowe
7 862
7 607

RAZEM AKTYWA
37 237
34 122


 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Nota 8.2.1
Kapitał akcyjny
2 000
2 000
Nota 8.2.2
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
(444)
158
Nota 8.2.2
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody
2 005
2 427
Nota 8.2.2
Zyski zatrzymane
15 572
13 109
 
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej
19 133
17 694
 
Kapitał udziałowców niekontrolujących
92
91
 
Kapitał własny
19 225
17 785
Nota 8.4.1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
6 878
6 191
Nota 7.1
Pochodne instrumenty finansowe
162
208
Nota 11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
2 447
2 063
Nota 9.4
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów
1 564
1 351
Nota 5.1.1
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
498
347
Nota 12.4
Pozostałe zobowiązania
598
718
 
Zobowiązania długoterminowe
12 147
10 878
Nota 8.4.1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
1 071
965
Nota 7.1
Pochodne instrumenty finansowe
43
110
Nota 10.3
Zobowiązania wobec dostawców
2 053
1 823
Nota 11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
808
842
Nota 5.3
Zobowiązania podatkowe
585
630

   Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia
271
114
Nota 12.4
Pozostałe zobowiązania
1 034
975
 
Zobowiązania krótkoterminowe
5 865
5 459
 
Zobowiązanie długo i krótkoterminowe
18 012
16 337
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
37 237
34 122

 *ND – nie dotyczy – pozycja, dla które w 2017 r. nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz