Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
w mln PLN
w mln EUR
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
od 01.01.2018
do 31.12.2018
od 01.01.2017
do 31.12.2017
I.
Przychody z umów z klientami
20 526
20 358
4 811
4 796
II.
Zysk netto ze sprzedaży
2 591
3 811
607
898
III.
Zysk przed opodatkowaniem
2 466
2 299
578
542
IV.
Zysk netto
1 658
1 525
388
359
V.
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 657
1 568
388
369
VI.
Zysk / (Strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
1
(43)
-
(10)
VII.
Pozostałe całkowite dochody netto
(298)
548
(70)
129
VIII.
Łączne całkowite dochody
1 360
2 073
318
488
IX.
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom
 Jednostki Dominujące
1 359
2 120
318
499
X.
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące
1
(47)
-
(11)
XI.
Ilość akcji (w szt.)
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
XII.
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,29
7,84
1,96
1,85
XIII.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 826
3 054
897
719
XIV.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(3 539)
(3 340)
(829)
(787)
XV.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
66
18
15
4
XVI.
Przepływy pieniężne netto razem
353
(268)
83
(64)
XVII.
Aktywa trwałe
29 375
26 515
6 831
6 357
XVIII.
Aktywa obrotowe
7 862
7 607
1 829
1 824
XIX.
Aktywa razem
37 237
34 122
8 660
8 181
XX.
Zobowiązania długoterminowe
12 147
10 878
2 825
2 608
XXI.
Zobowiązania krótkoterminowe
5 865
5 459
1 364
1 309
XXII.
Kapitał własny
19 225
17 785
4 471
4 264
XXIII.
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
19 133
17 694
4 450
4 242
XXIV.
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące
92
91
21
22


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 
2018
2017
Średni kurs w okresie*
4,2669
4,2447
Kurs na koniec okresu
4,3000
4,1709

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 i 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz